30 grudnia 2020, 14:4:0

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem do odwołania zostaje zawieszona nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobiście.

WAŻNE!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działają tylko i wyłącznie w formie zdalnej (do odwołania), tj. porady prawne udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, mail).

Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 32 776 30 31 lub poprzez przesłanie wniosku na adres npp@umtychy.pl .

O przywróceniu działania punktów będziemy informować na bieżąco.

Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (ms.gov.pl)

 

 


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 W okresie funkcjonowania punktów w formie bezpośredniego udzielania porad (poza okresem trwania stanu epidemii) osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz wniosek o jej udzielenie. Dokumenty te należy przesłać do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy (dopiero po ich sprawdzeniu  weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).

Informujemy, że:
- pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
- dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
- pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

OPINIA PO UDZIELONEJ PORADZIE

 Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając część B Karty Pomocy, którą otrzymuje od osoby udzielającej jej porady, a następnie wrzuca ją do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie. Ankieta może być także przekazana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu (e-mail: npp@umtychy.pl).

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
 • poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązkach oraz o kosztach postępowań sądowych;
 • opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji;
 • poradę w związku z zadłużeniem, z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zakresu zabezpieczenia społecznego. 

Osoba prowadząca postępowanie mediacyjne:

 • poinformuje Cię o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzi mediację
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Ustawa przewiduje realizację działań z zakresu edukacji prawnej zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.  Zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Poniżej zamieszczamy linki z materiałami przygotowanymi przez dwie organizacje pozarządowe, które w Tychach realizują zadanie publiczne.

Internetowa kampania informacyjna 

PORADNIKI PRAWNE

ULOTKI

Poradnik prawny - dziedziczenie

Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 32 776 30 31 lub poprzez przesłanie wniosku na adres npp@umtychy.pl.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dni i godziny dyżurów

Punkt nr 1  

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30, Tychy

pokój nr 212 piętro I

 

od poniedziałku do piątku

900 – 1300

Punkt nr 2 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Nowokościelna 27

Tychy 

 

od poniedziałku do środy oraz w piątek

1200 – 1600

czwartek

1300 – 1700  

Punkt nr 3 

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30, Tychy

pokój nr 212 piętro I

 

od poniedziałku do piątku

1330 – 1730

 

Punkt nr 4

Plac św. Anny 4

Tychy

 

od poniedziałku do piątku

800 – 1200

Punkt nr 5

Plac św. Anny 4

Tychy

 

od poniedziałku do piątku

1230 – 1630

 - lokal z dogodnym dostępem dla osób na wózkach inwalidzkich.

 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się może być udzie lona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieod płatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem lub telefonicznie.
 • Udzielenie nieodpłatnych porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty z wyjątkiem kobiet w ciąży, które przyjmowane są poza kolejnością.
 • Na jedną poradę przeznaczamy 1 godzinę zegarową, jeżeli wiesz, że Twój problem wymaga dłuższego czasu zapisz się na dwie porady.
 • W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×