Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?  

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Kto może skorzystać?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz prawnikowi, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Więcej informacji poniżej - w sekcji: Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna – prawnik wytłumaczy jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie adwokata z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Więcej informacji poniżej - w sekcji: Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna porada obywatelska – doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

 • prawa - czyli czego możesz się domagać,
 • i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Więcej informacji poniżej -   w sekcji: Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna mediacja – jeśli masz z kimś konflikt możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Więcej informacji poniżej -   w sekcji: Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

Gdzie uzyskam pomoc?

Zapisz się na poradę telefonicznie 32 776 30 31 w godzinach pracy urzędu lub poprzez email npp@umtychy.pl lub poprzez stronę np.ms.gov.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49. I udaj się na umówioną wizytę do wybranego punktu:

 

Lp.

Rodzaj punktu

Adres punktu

Dni i godziny dyżurów

Mediacja

1.

Nieodpłatna Pomoc Prawna
i Mediacja 
prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

900 - 1300 *

mediator dostępny w każdy wtorek

2.

Nieodpłatna Pomoc Prawna
i Mediacja 
prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Nowokościelna 27

od poniedziałku do piątku 1300 - 1700*

mediator dostępny w każdy czwartek

3.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja
prowadzone przez organizację pozarządową

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”,

ul. Barona 30, lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

1330 - 1730*

mediator dostępny od wtorku do piątku 

4.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja
prowadzone przez organizację pozarządową

ul. Grota Roweckiego 42, p. 327

od poniedziałku do piątku

800 - 1200*

mediator dostępny w każdy dzień 

5.

Nieodpłatna Pomoc Prawna
i Mediacja 
prowadzona przez organizację pozarządową

ul. Grota Roweckiego 42, p. 327

od poniedziałku do piątku

1230 - 1630*

mediator dostępny w każdy dzień

*z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020. poz. 1920).

Wszystkie punkty są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej finansowane jest z dotacji celowej będącej w dyspozycji Wojewody Śląskiego, udzielonej Miastu Tychy.

 

  


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

W okresie funkcjonowania punktów w formie bezpośredniego udzielania porad (poza okresem trwania stanu epidemii) osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz wniosek o jej udzielenie. Dokumenty te należy przesłać do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy (dopiero po ich sprawdzeniu weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).

Informujemy, że:
- pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
- dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
- pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

PORADA ZDALNA


Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Aby skorzystać ze szczególnej formy porady (poza punktem lub na odległość) i otrzymać informację o dostępnych terminach, należy złożyć "Zamówienie porady na odległość" wraz z podpisanym oświadczeniem (wzór poniżej). Następnie zdjęcie lub skan dokumentu należy wysłać na adres e-mail: npp@umtychy.pl albo dostarczyć do urzędu inną dostę pn ą drogą. Po przekazaniu zamówienia do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

 

OPINIA PO UDZIELONEJ PORADZIE

Możliwość wyrażenia opinii na temat przeprowadzonej porady prawnej:

Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając tzw. "Kartę Pomocy B".

Ww. opinię można:

- wrzucić do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie poradnictwa,

- przekazać ją drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu (e-mail: npp@umtychy.pl),

- osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub ustnie pod numerem telefonu: (32) 776 34 59 (pon.- pt. w godz. 7.30 do 14.30).

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 - działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoba prowadząca postępowanie mediacyjne:

 • poinformuje Cię o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzi mediację
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Ustawa przewiduje realizację działań z zakresu edukacji prawnej zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Poniżej zamieszczamy linki z materiałami przygotowanymi przez organizację pozarządową, która w Tychach realizuje zadanie publiczne

ULOTKI

     

   

PORADNIKI

   

Informator o mediacji

     
 

ARTYKUŁY TEMATYCZNE>>

Projekty pism i wniosków>>

Porady prawne i opinie>>

Materiały informacyjne z poprzednich lat>>

W dniu 1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów została dodana w załączniku.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2023 znajdziesz na stronie gov.pl

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I OBYWATELSKA DLA CUDZOZIEMCÓW

POMOC CUDZOZIEMCOM

Lp. Miejscowość Adres Dzień tygodnia Język Godziny Telefon
1. Lędziny Lędzińska 24 Poniedziałki angielski i rosyjski 13.00 - 17.00 + 48 32 226 91 18
2. Katowice Krakowska 138  Czwartek rosyjski i ukraińsk 16.00-20.00 +48 32 259 37 36

MODUŁ Z INFORMACJAMI PRAWNYMI>>

INFORMATOR DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJIzawieraja zasady i możliwości korzystania z punktów NPP i NPO przez uchodźców, wraz z odnośnikiem do strony rejestracji oraz wykazu wszystkich punktów w Polsce, specjalizujących się w prawie cudzoziemców, gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc w j. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim wersja    dostępna.

Ogólnopolska kampania społeczna promująca dostęp do nieodpłatnych świadczeń dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem - oprócz darmowej pomocy specjalistycznej i materialnej - działa też całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem – pod nr tel. +48 222 309 900 (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim), mail: info@numersos.pl.
Wykaz placówek w całym kraju: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy
Szczegółowy zakres świadczeń : www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.