MIESZKANIA W TYCHACH

W jaki sposób otrzymać przydział do mieszkania komunalnego? Kto ma szansę na mieszkanie w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego? Zachęcamy do lektury tekstu.

MIESZKANIA KOMUNALNE W TYCHACH

Urząd Miasta Tychy dysponuje 4837 lokalami mieszkalnymi w Tychach, w tym 472 lokalami socjalnymi (stan na koniec 2022). 

Zasady wynajmu lokali należących do miejskiego zasobu mieszkaniowego określa szczegółowo "UCHWAŁA NR XXIX/578/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy".

Lokale mieszkaniowego zasobu gminy miasta Tychy wynajmowane są osobom, które zamieszkują na terenie miasta, nie stać ich na zakup własnego mieszkania i spełniają określone kryteria. Osoby te powinny spełniać jeden z warunków:

 1. zostały pozbawione mieszkania na skutek zdarzeń losowych,
 2. są osobami pełnoletnimi zamieszkującymi w lokalach w których na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 7m² powierzchni mieszkalnej, przy czym warunek ten uważa się za spełniony w przypadku, gdy małżonkowie realizują swoje potrzeby w różnych miejscach zamieszkania, a w przypadku wspólnego zamieszkiwania rodziny w jednym lokalu powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczałaby 7m² powierzchni mieszkalnej,
 3. osoby, o których mowa w pkt 2, które wynajmują lokale mieszkalne od osób trzecich z uwagi na fakt, iż w stałym miejscu zamieszkania posiadają trudne warunki mieszkaniowe w rozumieniu pkt 2 lub powodem wynajęcia lokalu była szczególnie trudna sytuacja rodzinna,
 4. opuszczają po osiągnięciu pełnoletności rodzinną bądź instytucjonalną pieczę zastępczą, osoby przebywające w mieszkaniach chronionych, a w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją rodzinną i ekonomiczną, również osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze z zastrzeżeniem, iż realizują Indywidualny Program Usamodzielnienia, a wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy złożyły w terminie do 2 lat od uzyskania pełnoletniości pod warunkiem, iż przed umieszczeniem w placówce zamieszkiwały na terenie Tychów.

Komunalne lokale mieszkalne wynajmuje się na czas nieoznaczony osobom, których średni dochód na 1 członka rodziny w ostatnich 12 miesiącach nie przekracza:

 • w gospodarstwie jednoosobowym 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym czyli: 3807,69 zł (stan na 02.2023 r.)
 • w gospodarstwie wieloosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym w przeliczeniu na 1 osobę czyli: 2538,46 zł (stan na 02.2023 r.)

Za dochód zgodnie z obowiązującymi przepisami rozumie się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku uzyskania straty - dochód w danym okresie przyjmuje się zerowy.

Lokale należące do zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Tychy o powierzchni użytkowej powyżej 80m2 przekazane przez dotychczasowego najemcę do dyspozycji wynajmowanego, są oddawane w najem rodzinom spełniającym kryteria dochodowe określone dla najmu lokali mieszkalnych na czas nieokreślony.

W przypadku braku rodzin spełniających ww. kryteria, lokale oddawane będą  w najem za zapłatą czynszu, którego wysokość ustalona zostanie w drodze przetargu ustnego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta. Stawkę wyjściową do przetargu stanowi czynsz określony w wysokości 3% aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu - 13,01 zł/m2.

Z wnioskiem o obniżkę stawki bazowej czynszu mogą występować najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy, w przypadku gdy stawka bazowa czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie co najmniej 3,5% wartości odtworzeniowej budynku -   15,18 zł/m2.

W przypadku wystąpienia ww. warunku, ustala się następujące obniżki czynszu w stosunku do stawki czynszu określonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy

1. o 10% w stosunku do stawki czynszu – dla najemców komunalnych lokali mieszkalnych, których średni miesięczny dochód na 1 członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi:

 • w gospodarstwie jednoosobowym od 26% do 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym czyli nie więcej niż 1903,85 zł (stan na 02.2023 r.)
 • w gospodarstwie wieloosobowym od 16% do 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym czyli nie więcej niż 1269,23 zł (stan na 02.2023 r.)

w przeliczeniu na 1 osobę

2. o 20% w stosunku do stawki czynszu – dla najemców komunalnych lokali mieszkalnych, których średni miesięczny dochód na 1 członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

 • w gospodarstwie jednoosobowym 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym czyli 1586,54 zł (stan na 02.2023 r.)
 • w gospodarstwie wieloosobowym 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym 951,92 zł (stan na 02.2023 r.)

 w przeliczeniu na 1 osobę.

1. Zamiana lokali polega na dostarczeniu przez Gminę Miasta Tychy lokalu wolnego w zamian za lokal dotychczas zajmowany przez najemcę.

 • zamiana lokalu przysługuje, gdy spełnione są kryteria metrażowe i dochodowe oraz brak zadłużenia z tytułu korzystania z zajmowanego lokalu
 • zamiana lokalu może zostać dokonana tylko i wyłącznie wtedy, gdy Gmina Miasta Tychy posiada warunki możliwe do jej realizowania.
 • zamiana lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy, w których na jednego członka rodziny wnioskodawcy przypada mniej niż 5m² powierzchni mieszkalnej liczonej jako powierzchnia łączna pokoi,

2. Najemcy lokali komunalnych mogą dokonywać między sobą zamiany lokali oraz zamiany na lokale w innych zasobach, poprzez złożenie wniosków.

 • zamiana lokali wymaga zgody właścicieli lub zarządcy tych lokali na jej dokonanie

Wnioski o najem lokali komunalnych należy składać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49 ( wejście od strony parku), tel. 32 776-30-51(52,53). Wnioski rozpatrywane są z zachowaniem zasady kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku. Karta usługi, wniosek i zaświadczenia do pobrania  na stronie BIP UMTYCHY.

Na podstawie złożonych wniosków sporządzana jest lista podstawowa osób uprawnionych do najmu lub zamian lokali na dany rok, rozpatrywane są wnioski oznaczone najwcześniejszą datą wpływu.

O terminie wywieszenia listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na dany rok na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, Wydział Gospodarki Lokalowej zawiadamia osoby, których wnioski mieszkaniowe mają być rozpatrywane w piśmie wzywającym do aktualizacji wniosków.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o przydział lokalu to około 4 lata.

Liczba wniosków oczekujących: 964 na dzień 31.12.2022 r.

Ważne

Podstawą do ubiegania się o najem lokalu jest złożenie wniosku o przydział mieszkania na obowiązującym formularzu. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu do urzędu.

MIESZKANIA W TYSKIM TOWARZYSTWIE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowała i zarządza 582 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 40759 m2 w Tychach. Z tego 90 lokali mieszkalnych ma charakter mieszkań komunalnych a ich łączna powierzchna to 4.099 m2.

Na początku 2023 roku TTBS przekazał klucze do 91 lokali mieszkalnych w trzech nowych budynkach o łącznej powierzchni ponad czterech tysięcy metrów kwadratowych przy al. Bielskiej 103.

Trwają również prace związane z przebudową i rozbudową budynku byłej szkoły przy ul. Oświęcimskiej. Za ok. 9,5 miliona złotych (w tym 8 mln zł dofinansowania) powstanie tam 30 lokali mieszkalnych o średniej pow. 59 m2. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2023 r. W tym roku planowane jest także rozpoczęcie budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej. Projekt budowlany zakłada wybudowanie 34 mieszkań. 

Wnioskodawca oraz osoby, które zastaną zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasta Tychy. Zameldowanie nie jest wymagane.

Dochód netto gospodarstwa domowego nie może przekroczyć następujących wielkości:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego – 7 659 zł,,
 • dla gospodarstwa dwuosobowego – 11 306 zł,
 • dla gospodarstwa trzyosobowego – 15 263 zł,
 • dla gospodarstwa czteroosobowego – 20 605 zł,
 • dla gospodarstwa pięcioosobowego – 27 817zł,
 • dla gospodarstwa sześcioosobowego – 37 552 zł,
 • dla gospodarstwa siedmioosobowego – 50 696 zł.

Aby otrzymać mieszkanie z zasobów TTBS należy wpłacić opłatę partycypacyjną na poczet udziałów w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości: 30 % kosztów budowy lokalu mieszkalnego, tj. od 32 do 94 tys. zł w zależności od metrażu.    

Przed odbiorem kluczy do mieszkania należy wpłacić kaucję zabezpieczającą. Kaucja przekazywana przez najemcę jest formą gwarancji zabezpieczającą roszczenia z tytułu najmu i szkód powstałych w przedmiocie najmu ponad standardowe jego zużycie. Kaucja taka co do zasady podlega zwrotowi po zakończeniu najmu. Pobierana jest ona bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu w wysokości  wysokości: 12-krotności czynszu. 

Wnioski o przydział mieszkania z puli TTBS składa się w siedzibie spółki, w Tychach przy ul. Budowlanych 59 lub przesyła się na adres e-mail: sekretariat@ttbs.tychy.pl.

Średni czas oczekiwania na przydział mieszkania to co najmniej 6 lat.

Ilość wniosków złożonych: 531.

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.