3 września 2020, 15:51:38

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://umtychy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów ani audiodeskrypcji, napisy rozszerzone nie są dołączone do wszystkich nagrań audio, brak opisu filmów.
 • Strona nie umożliwia zmiany ustawień kontrastu zarówno w treściach tekstowych, jak i nietekstowych, a także zmiany rozmiaru tekstu.
 • Niektóre treści są przedstawione w postaci grafiki, bez alternatywy w postaci tekstu.
 • Odstępy w tekście nie są zachowane, brak jednoznakowych skrótów klawiaturowych.
 • Nie istnieje więcej niż jeden sposób umożliwiający zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym.
 • Strona nie posiada alternatywnych etykiet elementów graficznych oraz nie umożliwia aktyawacji ruchem.
 • Brak konsekwentnej identyfikacji treści na stronie.
 • Brak autouzupełniania w wyszukiwarce i formularzach.
 • Brak mechanizmów sprawdzających poprawność wprowadzonych danych w formularzach oraz sugestii mogących pomóc rozwiązać problem.
 • Nie wszystkie treści są dostępne przy użyciu klawiatury (galeria).
 • Nie wszystkie informacje w tabelach zawierają tytuły i nagłówki
 • Występują zdublowane nagłówki w polach formularzy.
 • Występują błędy parsowania strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker oraz AChecker.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Helena Rajter, adres poczty elektronicznej promocja@umtychy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32 776 39 45.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przejdź do strony z informacją na temat dostępności architektonicznej.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Tychy udostępnia następnujące aplikacje mobilne:

- Mobilne Tychy w wersji dla systemu Android
- Mobilne Tychy w wersji dla systemu iOS

Przejdź do strony z informacją na temat dostępności aplikacji mobilnej.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×