Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Mobilne Tychy.

Data publikacji aplikacji: 2012-07-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Aplikacja nie obsługuje poziomej orientacji ekranu;
 • Nie wszystkie elementy są dostępne z poziomu klawiatury oraz z wykorzystaniem czytnika ekranu;
 • Niektóre graficzne elementy dekoracyjne posiadają nadmierne informacje, które odczytywane są przez technologie asystujące;
 • Czytnik ekranu nie odczytuje wszystkich informacji umieszczonych w interfejsie aplikacji;
 • W niektórych przypadkach czytnik ekranu odczytuje nadmierne informacje;
 • Niektóre elementy identyfikowane są wyłącznie wizualnie;
 • Kontrolki przełączające opcje formularzy są niezrozumiałe poza kontekstem wizualnym;
 • Niektóre elementy, które otwierają nowe okno przeglądarki, nie posiadają informacji ostrzegawczej;
 • Niektóre treści nie spełniają minimalnych norm dla zachowania wymaganego kontrastu;
 • Niektóre treści tekstowe umieszczone w interfejsie aplikacji mogą być nieczytalne dla użytkowników;
 • Niektóre elementy odczytywane są w języku innym, niż główny język interfejsu aplikacji;

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • mapy oraz mapy interaktywne są wyłączone na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 powyższej ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Helena Rajter, adres poczty elektronicznej helena.rajter@umtychy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32 776 39 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przejdź do strony internetowej zawierającej informacje na temat dostępności architektonicznej.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Tychy udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście łatwym do czytania (ETR).

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście odczytywalnym maszynowo.

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w języku migowym (PJM).

Przejdź do strony z raportami o stanie zapewniania dostępności.

Przejdź do strony z informacją o tym jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.