Projekty z dofinansowaniem środków krajowych

Projekty realizowane w Tychach z dofinansowaniem ze środków krajowych.

 

FUNDUSZ ODPORNOŚCI 2024

1. „Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego”

Projekt pn. „Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego” współfinansowany jest ze środków  budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności na rok 2024.

Wysokość dotacji: 425 000,00 zł

Projekt polega na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na wskazanym odcinku z zachowaniem obowiązujących standardów rowerowych i pieszych. W ramach zadania wykonana zostanie:  

 • ścieżka rowerowa szerokości 2,5 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz
  z warstwami konstrukcyjnymi (podbudowa z kruszywa grubości 33 cm, warstwa wiążąca AC11W grubości 4 cm i warstwa ścieralna AC5S grubości 4 cm),                                                                                                 
 • chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi (podbudowa z kruszywa o grubości 30 cm),
 • oznakowanie poziome oraz uzupełnione oznakowanie pionowe.

Wszelkie przejazdy (przez zjazdy i jezdnię) będą wykonane z żywicy epoksydowej w kolorze czerwonym.

W ramach projektu planowane jest również:

 • przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu,
 • wykonanie prac przygotowawczych - robót pomiarowych i rozbiórkowych,
 • wykonanie wykopów i warstw konstrukcyjnych,
 • wykonanie innych robót, w tym: regulacje urządzeń podziemnych, ułożenie rur ochronnych, roboty odtworzeniowe.


2. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej”

Projekt pn. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej” zrealizowano z wykorzystaniem dotacji celowej
z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności na rok 2024.

Wysokość dotacji: 1 000 000,00 zł.

Projekt polega na przebudowie rozdzielonego ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej na wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej. W ramach zadania wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne, tj. podbudowa z kruszywa grubości 33 cm, warstwa wiążąca AC11W grubości 4 cm i warstwa ścieralna AC5S grubości 4 cm. Krawędzie ciągu pieszo-rowerowego będą ograniczone obustronnie obrzeżami betonowymi. Infrastrukturę uzupełni oznakowanie poziome i pionowe. Przejazdy przez zjazdy i jezdnię będą wykonane z żywicy epoksydowej w kolorze czerwonym.

W ramach projektu planowane jest także:

 • przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu,
 • wykonanie prac przygotowawczych (roboty pomiarowe i rozbiórkowe),
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych,
 • inne roboty, w tym: regulacje urządzeń podziemnych, ułożenie rur ochronnych, roboty odtworzeniowe,
 • ustawienie tablicy informacyjnej.


3. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej”

Projekt pn. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej” realizowany jest z wykorzystaniem dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2024 roku.

Wysokość dotacji: 584 806,00 zł.

Projekt polega na przebudowie istniejącego chodnika i drogi rowerowej zgodnie
z obowiązującymi standardami rowerowymi i pieszymi. W ramach zadania wykonane zostaną:

 1. ścieżka rowerowa z nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, tj. korytowanie, ułożenie podbudowy z kruszywa grubości 33 cm, warstwy wiążącej AC11W grubości 4 cm i warstwy ścieralnej AC5S grubości 4 cm,
 2. chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, tj. korytowanie, podbudowa z kruszywa grubości 30 cm,
 3. oznakowanie poziome oraz uzupełnione oznakowanie pionowe.

Przejazdy przez zjazdy i jezdnię wykonane będą z żywicy epoksydowej w kolorze czerwonym.

W ramach projektu planowane jest również:

 • przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu,
 • wykonanie prac przygotowawczych, tj: roboty pomiarowe i rozbiórkowe,
 • wykonanie wykopów,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych,
 • inne roboty, w tym: regulacje urządzeń podziemnych, ułożenie rur ochronnych, roboty odtworzeniowe, wiaty przystankowe.


4. „Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda”

Projekt pn. „Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych
do ul. Hlonda”
realizowany jest z wykorzystaniem środków budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności na rok 2024.

Wysokość dotacji: 680 000,00 zł.

Projekt zakłada przebudowę istniejącego chodnika z kostki betonowej na wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz fragmentu ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m. W ramach zadania wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne, tj. podbudowa z kruszywa grubości 33 cm, warstwa wiążąca AC11W grubości 4 cm i warstwa ścieralna AC5S grubości 4 cm. Krawędzie ciągu pieszo-rowerowego będą ograniczone z jednej strony obrzeżem betonowym, a z drugiej  krawężnikiem drogowym. Fragment ścieżki rowerowej będzie obustronnie ograniczony obrzeżami betonowymi. Jednocześnie wykonane zostanie oznakowanie poziome i uzupełnione pionowe. Wszelkie przejazdy wykonane będą z żywicy epoksydowej w kolorze czerwonym.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wykonanie:

 • tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac pomiarowych i rozbiórkowych,
 • odwodnienia,
 • wykopów i warstw konstrukcyjnych,
 • innych robót, w tym: regulacji urządzeń podziemnych, ułożenia rur ochronnych, wykonanie robót odtworzeniowych,
 • tablicy informacyjnej.


5. „Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników”

Projekt pn. „Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników” zrealizowany będzie z wykorzystaniem śroków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2024 roku.

Wysokość dotacji: 1 700 000,00 zł.

Projekt zakłada przebudowę istniejącego chodnika na rozdzielony ciąg pieszo-rowerowy, wydzielenie pasów ruchu rowerowego na jezdni ul. Harcerskiej zgodnie
z obowiązującymi standardami, przebudowę chodników wykonanych z nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnienie brakującego odcinka od zjazdu do SP 22 do ronda Sublańskiego.

W ramach zadania wykonana zostanie:

 1. ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz
  z warstwami konstrukcyjnymi, tj. podbudowa z kruszywa grubości 33 cm, warstwa wiążąca AC11W grubości 4 cm i warstwa ścieralna AC5S grubości 4 cm,
 2. chodnik o szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, tj. podbudowa z kruszywa grubości 30 cm,
 3. oznakowanie znakami poziomymi i pionowymi.

Przejazdy (przez zjazdy i jezdnię) będą wykonane z żywicy epoksydowej w kolorze czerwonym.

W ramach projektu planowane jest także:

 • przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu,
 • wykonanie prac przygotowawczych, w tym robót pomiarowych i rozbiórkowych,
 • wykonanie wykopów i warstw konstrukcyjnych,
 • roboty pozostałe - regulacje urządzeń podziemnych, ułożenie rur ochronnych, roboty odtworzeniowe, posadowienie stojaków rowerowych, opieraczy przystankowych.


6. „Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od  nr 50 do planowanego ronda przy  ul. Cielmickiej”

Projekt pn. „Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od  nr 50 do planowanego ronda przy  ul. Cielmickiej” współfinansowany ze środków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2024 roku.

Wysokość dotacji: 660 000,00 zł.

Projekt polega na przebudowie istniejącego wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na rozdzielony zgodnie z zachowaniem obowiązujących standardów rowerowych
i pieszych. W ramach zadania wykonana zostanie:

 1. ścieżka rowerowa szerokości 2,5 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, tj. podbudowa z kruszywa grubości 33 cm, warstwa wiążąca AC11W grubości 4 cm i warstwa ścieralna AC5S grubości 4 cm,
 2. chodnik szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi tj. podbudowa z kruszywa grubości 30 cm,
 3. oznakowanie poziome oraz uzupełnione oznakowanie pionowe.

Przejazdy przez zjazdy i jezdnię będą wykonane z żywicy epoksydowej w kolorze czerwonym.

Ponadto w ramach projektu planowane jest:

- przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu,

- wykonanie prac przygotowawczych, tj: roboty pomiarowe i rozbiórkowe,

- wykonanie wykopów,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- inne roboty, w tym: regulacje urządzeń podziemnych, ułożenie rur ochronnych, roboty odtworzeniowe.


FUNDUSZ ODPORNOŚCI 2023

1. „Przebudowa ulicy Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowaniu z ul. Mikołowską w Tychach”

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowaniu z ul. Mikołowską w Tychach” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku.

Wysokość dotacji: 2 248 000 zł

Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz kołowego (zapewnienie swobody i bezpieczeństwa rowerzystom). Realizacja zadania ma charakter o znaczeniu ponadlokalnym – przebudowa ulicy Burschego w zakresie przedstawionym poniżej podniesie jakość, spójność i efektywność połączeń drogowych na obszarze Związku Metropolitalnego oraz bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto, realizacja niniejszego projektu pozwoli na uzupełnienie brakującej części Wojewódzkiej Trasy Rowerowej nr 1 Katowice – Tychy – Kobiór – Pszczyna. 

W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących prac:

 1. budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, nowego oświetlenia, montaż elementów małej architektury, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz wymianę uszkodzonych krawężników drogowych na odcinku od Potoku Tyskiego
  do skrzyżowania z ul. Mikołowską,
 2. przebudowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, budowę ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej wraz z montażem wiaty przystankowej, budowę oświetlenia, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz wymianę uszkodzonych krawężników drogowych na odcinku od ul. Hlonda do ul. Mikołowskiej,

III. remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dołowej. Przeprowadzenie prac jest konieczne, z uwagi na fakt, iż odcinek ten stanowi integralną część skrzyżowania z ul. Mikołowską. Realizacja niniejszego zadania pozwoli na wprowadzenie ruchu rowerowego do dzielnicy Mąkołowiec oraz w przeciwnym kierunku dla jadących od strony Katowic.

 

 

2. Projekt pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku.

Wysokość dotacji: 397 850 zł

Projekt zakłada przebudowę obustronną ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej. Obecnie szerokość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 3,0m. Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego (zapewnienie swobody i bezpieczeństwa rowerzystom). Realizacja zadania ma charakter o znaczeniu ponadlokalnym – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w zakresie przedstawionym poniżej podniesie jakość, spójność i efektywność połączeń drogowych na obszarze Związku Metropolitalnego oraz bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto, realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie brakującego połączenia pomiędzy ulicami Budowlanych i ul. Żwakowską.

W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących prac:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz wymiana obrzeży wzdłuż ciągu oraz krawężników drogowych na styku ścieżki rowerowej i jezdni.

Zakres prac obejmuje:

– usunięcie nawierzchni istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wraz z podbudową oraz budowę nowego chodnika o wymiarach ok. 550,0m x 2,00m z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowej o wymiarach ok. 650,0m x 2,5m z nawierzchni mineralno-bitumicznej,

– usunięcie istniejących krawężników i obrzeży oraz ułożenie nowych,

– po wykonaniu nawierzchni teren wzdłuż obrzeży będzie obsiany trawą.

Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach

Wiadukty stanowią strategiczne połączenie miasta na linii wschód-zachód, łącząc Tychy-Mikołów-Gliwice. Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj”.  Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, budowę dwóch wiaduktów drogowych nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, sieci uzbrojenia terenu oraz kolidującej infrastruktury kolejowej i ITS. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i budowę kanałów technologicznych.

Wartość całkowita projektu: 59 744 842,85 zł

Dofinansowanie: 47 500 000 zł


Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu

Projekt zakłada termomodernizację budynku Teatru Małego wraz z przebudową jego wnętrza i zagospodarowaniem sąsiadującego terenu, m. in. dla potrzeb organizowania kina plenerowego i spektakli teatralnych „pod chmurką”.

Inwestycja obejmuje:

 • termomodernizację dachu oraz wymianę instalacji odgromowej,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną, dostosowaną do obowiązujących parametrów przenikalności ciepła,
 • termomodernizację ścian wraz z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową,
 • wymianę instalacji wewnętrznych, w tym: wodno–kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z nowym węzłem cieplnym, elektrycznej, klimatyzacji i wentylacji, hydrantowej, przeciwpożarowej,
 • dobudowę segmentu (ok. 150 m2) w celu wyrównania bryły budynku,
 • zagospodarowanie terenu (wykonanie miejsc parkingowych, placów i traktów pieszych, małej architektury),
 • wewnętrzne prace remontowe (pomieszczeń sanitarnych, szatni, garderób, drewnianych podestów nad sceną, malowanie, wymianę foteli na widowni).

Realizacja inwestycji wpłynie nie tylko na poprawę warunków użytkowania budynku i podniesienie jego estetyki, ale również poprawę efektywności energetycznej miejskiej infrastruktury. Pozwoli też ograniczyć koszty bieżącego utrzymania obiektu. 

Przewidywana wartość całkowita projektu: 23 400 000,00 zł

Dofinansowanie: 21 060 000,00 zł


Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach

Projekt zakłada termomodernizację Przedszkola nr 14 w Tychach przy ul. Cyganerii 33 wraz z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych.

Inwestycja obejmuje:

 • izolację ścian fundamentowych wraz z dociepleniem,
 • docieplenie elewacji,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
 • wymianę poszycia dachowego,
 • wymianę instalacji odgromowej,
 • wymianę zadaszenia nad wejściami do budynku,
 • prace dodatkowe: wymiana poręczy przy wejściu, obróbki blacharskie, odtworzenie opaski i tarasu z kostki brukowej oraz wykonanie balustrady okiennej na piętrze,
 • przebudowa kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego,
 • budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych

Realizacja inwestycji poprawi efektywność energetyczną miejskiej infrastruktury. Wpłynie na zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, przez co poprawi aspekt zdrowotny dzieci przedszkolnych. Poprawa warunków termicznych budynku umożliwi racjonalne ogrzewanie pomieszczeń zimą, a latem wysokie temperatury będą mniej odczuwalne. Inwestycja pozwoli też ograniczyć koszty eksploatacji i utrzymania obiektu. Wody opadowe, zgromadzone w nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym będą wykorzystywane do podlewania ogrodu przedszkola w porze suchej.

 

Wartość całkowita projektu: 1 918 800,00 zł
Dofinansowanie: 1 726 920,00 zł

Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025  edycja 2022 Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” finansowanego ze środków budżetu państwa.

Miasto Tychy przystąpiło do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025  edycja 2022 Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” finansowanego ze środków budżetu państwa.

Klub Senior+ w Tychach  na osiedla A i B to placówka dla osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo z terenu miasta Tychy z dofinansowaniem  50 miejsc. Klub znajduje się przy ul. Barona 30/428 oraz ul. Arkadowej 2.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 87 750 zł    

Całkowita wartość: 195 000 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2023 r.

Grupą docelową są: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące teren miasta Tychy.

Głównym celem Programu jest: zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia, poprzez umożliwienie korzystania z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, prozdrowotnej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych – zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Wysokość dotacji: 200 000,00 zł

Zakres zadania obejmuje zakup mobilnego laboratorium pomiarowego dla Straży Miejskiej, którego bazę stanowi samochód elektryczny wyposażony w specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową do pomiaru i monitorowania jakości powietrza pod kątem emisji zanieczyszczeń, tj.:

– detektor jednogazowy i wielogazowy,

– wilgotnościomierz do drewna,

– laserowy przenośny detektor pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 z zasilaniem akumulatorowym.

Ponadto, w ramach zadania zakupiona została również odzież ochronna, typu rękawice i fartuchy.

Kompleksowa realizacja działań w ramach projektu powoli na poprawę jakości powietrza w Tychach, a tym samym środowiska naturalnego.


Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej

Inicjatywa Antysmogowa 2024 dotacja celowa Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Poprawy Jakości Powietrza

W ramach projektu wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono inwestycję dotyczącą modernizacji instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 zlokalizowanym przy ul. Bukowej. Zakres obejmował w szczególności wymianę 41 szt. grzejników, 500 m instalacji c.o. oraz montaż termostatów.

Modernizacja obniżyła zużycie energii cieplnej, przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

Całkowita wartość projektu: 237 967,00
Dofinansowanie: 237 967,00

Remont ul. Borowej w Tychach

Zadanie pn. „Remont ul. Borowej w Tychach” obejmuje m.in. remont nawierzchni, dostosowanie progów zwalniających do obecnych wymogów, wykonanie asfaltu oraz naprawę chodnika. Zrealizowane działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, zwiększą komfort i bezpieczeństwo jazdy, usprawnią istniejącą sieć połączeń drogowych, poprawią estetykę i zagospodarowanie terenu.

Przyczynią się także do polepszenia dostępności komunikacyjnej do zlokalizowanych w tej części miasta podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Wyremontowana nawierzchnia pozwoli na skrócenie czasu przejazdu i zmniejszy ryzyko wystąpienia kolizji i wypadków drogowych w tym obszarze.

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej - edycja 2022

Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach

Projekt zakłada budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę podgrzewanego boiska piłkarskiego o wymiarach pola gry 105m x 68m z nawierzchnią z trawy naturalnej,
 • zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz sędziego technicznego,
 • budowę trybuny dla ok 300 osób siedzących (zlokalizowana po wschodniej stronie boiska),
 • budowę ogrodzenia, piłkochwytów,
 • budowę oświetlenia sportowego, infrastruktury instalacji technicznych i mediów,
 • budowę budynku zaplecza techniczno – socjalnego,
 • budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności czynnej 200 m3 każdy,
 • zagospodarowanie terenu.

Powstała infrastruktura będzie stanowiła całoroczną bazę szkoleniowo-treningową dla I ligowego Klubu Piłkarskiego GKS Tychy oraz będzie służyła dzieciom i młodzieży rozwijającej swoje umiejętności sportowe w akademiach i szkółkach piłkarskich prowadzonych przez tyski klub.

Wartość całkowita projektu: 12 427 650,00 zł

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Program Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym o powierzchni pola gdy do 650 m2,
 • budowę zaplecza sanitarno – szatniowego o powierzchni 100 m2 ,
 • budowę łącznika pomiędzy halą a szkołą do 100 m2,
 • zakup strzelnicy laserowej na min. 4 stanowiska strzeleckie.

Realizacja inwestycji poprawi dostęp do infrastruktury sportowej w mieście. Nowa infrastruktura umożliwi rozwój sportowy dzieci i młodzieży oraz zwiększy aktywność fizyczną pozostałych grup społecznych.

Wartość całkowita projektu: 6 876 065,00 zł

Dofinansowanie: 2 575 000,00 zł

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.