Projekty z dofinansowaniem środków krajowych

Projekty realizowane w Tychach z dofinansowaniem ze środków krajowych.

1. „Przebudowa ulicy Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowaniu z ul. Mikołowską w Tychach”

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowaniu z ul. Mikołowską w Tychach” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku.

Wysokość dotacji: 2 248 000 zł

Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz kołowego (zapewnienie swobody i bezpieczeństwa rowerzystom). Realizacja zadania ma charakter o znaczeniu ponadlokalnym – przebudowa ulicy Burschego w zakresie przedstawionym poniżej podniesie jakość, spójność i efektywność połączeń drogowych na obszarze Związku Metropolitalnego oraz bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto, realizacja niniejszego projektu pozwoli na uzupełnienie brakującej części Wojewódzkiej Trasy Rowerowej nr 1 Katowice – Tychy – Kobiór – Pszczyna. 

W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących prac:

 1. budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, nowego oświetlenia, montaż elementów małej architektury, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz wymianę uszkodzonych krawężników drogowych na odcinku od Potoku Tyskiego
  do skrzyżowania z ul. Mikołowską,
 2. przebudowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, budowę ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej wraz z montażem wiaty przystankowej, budowę oświetlenia, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz wymianę uszkodzonych krawężników drogowych na odcinku od ul. Hlonda do ul. Mikołowskiej,

III. remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dołowej. Przeprowadzenie prac jest konieczne, z uwagi na fakt, iż odcinek ten stanowi integralną część skrzyżowania z ul. Mikołowską. Realizacja niniejszego zadania pozwoli na wprowadzenie ruchu rowerowego do dzielnicy Mąkołowiec oraz w przeciwnym kierunku dla jadących od strony Katowic.


2. Projekt pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku.

Wysokość dotacji: 397 850 zł

Projekt zakłada przebudowę obustronną ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej. Obecnie szerokość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 3,0m. Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego (zapewnienie swobody i bezpieczeństwa rowerzystom). Realizacja zadania ma charakter o znaczeniu ponadlokalnym – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w zakresie przedstawionym poniżej podniesie jakość, spójność i efektywność połączeń drogowych na obszarze Związku Metropolitalnego oraz bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto, realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie brakującego połączenia pomiędzy ulicami Budowlanych i ul. Żwakowską.

W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących prac:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz wymiana obrzeży wzdłuż ciągu oraz krawężników drogowych na styku ścieżki rowerowej i jezdni.

Zakres prac obejmuje:

– usunięcie nawierzchni istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wraz z podbudową oraz budowę nowego chodnika o wymiarach ok. 550,0m x 2,00m z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowej o wymiarach ok. 650,0m x 2,5m z nawierzchni mineralno-bitumicznej,

– usunięcie istniejących krawężników i obrzeży oraz ułożenie nowych,

– po wykonaniu nawierzchni teren wzdłuż obrzeży będzie obsiany trawą.

Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach

Wiadukty stanowią strategiczne połączenie miasta na linii wschód-zachód, łącząc Tychy-Mikołów-Gliwice. Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj”.  Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, budowę dwóch wiaduktów drogowych nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, sieci uzbrojenia terenu oraz kolidującej infrastruktury kolejowej i ITS. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i budowę kanałów technologicznych.

Wartość całkowita projektu: 59 744 842,85 zł

Dofinansowanie: 47 500 000 zł


Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu

Projekt zakłada termomodernizację budynku Teatru Małego wraz z przebudową jego wnętrza i zagospodarowaniem sąsiadującego terenu, m. in. dla potrzeb organizowania kina plenerowego i spektakli teatralnych „pod chmurką”.

Inwestycja obejmuje:

 • termomodernizację dachu oraz wymianę instalacji odgromowej,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną, dostosowaną do obowiązujących parametrów przenikalności ciepła,
 • termomodernizację ścian wraz z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową,
 • wymianę instalacji wewnętrznych, w tym: wodno–kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z nowym węzłem cieplnym, elektrycznej, klimatyzacji i wentylacji, hydrantowej, przeciwpożarowej,
 • dobudowę segmentu (ok. 150 m2) w celu wyrównania bryły budynku,
 • zagospodarowanie terenu (wykonanie miejsc parkingowych, placów i traktów pieszych, małej architektury),
 • wewnętrzne prace remontowe (pomieszczeń sanitarnych, szatni, garderób, drewnianych podestów nad sceną, malowanie, wymianę foteli na widowni).

Realizacja inwestycji wpłynie nie tylko na poprawę warunków użytkowania budynku i podniesienie jego estetyki, ale również poprawę efektywności energetycznej miejskiej infrastruktury. Pozwoli też ograniczyć koszty bieżącego utrzymania obiektu. 

Przewidywana wartość całkowita projektu: 23 400 000,00 zł

Dofinansowanie: 21 060 000,00 zł

Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025  edycja 2022 Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” finansowanego ze środków budżetu państwa.

Miasto Tychy przystąpiło do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025  edycja 2022 Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” finansowanego ze środków budżetu państwa.

Klub Senior+ w Tychach  na osiedla A i B to placówka dla osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo z terenu miasta Tychy z dofinansowaniem  50 miejsc. Klub znajduje się przy ul. Barona 30/428 oraz ul. Arkadowej 2.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 87 750 zł    

Całkowita wartość: 195 000 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2023 r.

Grupą docelową są: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące teren miasta Tychy.

Głównym celem Programu jest: zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia, poprzez umożliwienie korzystania z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, prozdrowotnej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych – zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Wysokość dotacji: 200 000,00 zł

Zakres zadania obejmuje zakup mobilnego laboratorium pomiarowego dla Straży Miejskiej, którego bazę stanowi samochód elektryczny wyposażony w specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową do pomiaru i monitorowania jakości powietrza pod kątem emisji zanieczyszczeń, tj.:

– detektor jednogazowy i wielogazowy,

– wilgotnościomierz do drewna,

– laserowy przenośny detektor pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 z zasilaniem akumulatorowym.

Ponadto, w ramach zadania zakupiona została również odzież ochronna, typu rękawice i fartuchy.

Kompleksowa realizacja działań w ramach projektu powoli na poprawę jakości powietrza w Tychach, a tym samym środowiska naturalnego.

Remont ul. Borowej w Tychach

Zadanie pn. „Remont ul. Borowej w Tychach” obejmuje m.in. remont nawierzchni, dostosowanie progów zwalniających do obecnych wymogów, wykonanie asfaltu oraz naprawę chodnika. Zrealizowane działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, zwiększą komfort i bezpieczeństwo jazdy, usprawnią istniejącą sieć połączeń drogowych, poprawią estetykę i zagospodarowanie terenu.

Przyczynią się także do polepszenia dostępności komunikacyjnej do zlokalizowanych w tej części miasta podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Wyremontowana nawierzchnia pozwoli na skrócenie czasu przejazdu i zmniejszy ryzyko wystąpienia kolizji i wypadków drogowych w tym obszarze.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.