Gmina Miasta Tychy wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią ogłasza nabór wniosków do Programu STOP SMOG. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PROGRAMU STOP SMOG - KWIECIEŃ 2024

Gmina Miasta Tychy wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią ogłasza III nabór wniosków do Programu STOP SMOG - uzupełnienie. Nabór rusza 2 kwietnia 2024 roku.

1. Cel Programu

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych.

Program będzie realizowany w latach: 2024- 2025.

Program STOP SMOG realizowany jest na podstawie:

 • Rozdziału 4a „Przedsięwzięcia niskoemisyjne” ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023r., poz. 2496 t.j.),
 • Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”, przyjętego Uchwałą nr XLV/850/22 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2022 r. oraz zaktualizowanego Uchwałą nr LIX/1119/24 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2024 r.

     Regulamin dostępny jest:

Więcej informacji na temat realizowanego Programu STOP SMOG dostępnych jest na stronie internetowej Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – link: https://metropoliagzm.pl/stop-smog/

2. Przewiduje się wybór 7 wniosków do dofinansowania w ramach programu STOP SMOG.

3. Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 2 kwietnia 2024 r., do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2025 r.

4. Jakie warunki należy spełnić by zostać Beneficjentem Programu?

 1. posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego (właściciel, współwłaściciel, posiadacz samoistny lub współposiadacz samoistny budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym),
 2. powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m2 lub w przypadku budynku jednorodzinnego, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne, lokale te liczone łącznie nie mogą przekroczyć powierzchni użytkowej wynoszącej łącznie 300 m2,
 3. budynek zgłoszony do Programu musi być zamieszkany,
 4. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku, powierzchnia użytkowa przeznaczona na potrzeby tej działalności nie może przekraczać 10% powierzchni użytkowej budynku,
 5. budynek zgłoszony do Programu został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę lub innego dokumentu równoważnego wydanego przed dniem 1 stycznia 2014 r.,
 6. planowana wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła,
 7. dochód* w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2024r., poz. 323 t.j.) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura wynosi: 1 780,96 złotych, w związku z tym:

 • 125% tej kwoty wynosi: 2.226,20 złotych,
 • 175% tej kwoty wynosi: 3.116,68 złotych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Do dochodu wlicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • wynagrodzenie z umów o dzieło,
 • zlecenia i agencyjnych,
 • diety,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki rodzinne,
 • wychowawcze,
 • pogrzebowe,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • żołd,
 • alimenty,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne,
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023r., poz. 388 t.j.),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024r., poz. 421 t.j.),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r. poz. 177 t.j.).

Wnioskodawca Programu nie może posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

5. Zakres prac możliwy do wykonania w ramach Programu:

W ramach Programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Wartość remontu budynku może być sfinansowana maksymalnie do kwoty 106 tys. zł.

 Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

 • wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;
 • instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

6. Po zakończeniu Programu Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie:

a) będzie musiał zobowiązać się do utrzymania trwałości programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;

b) nie będzie mógł sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych;

7. Gdzie należy pobrać wniosek i co obejmuje dokumentacja aplikacyjna do Programu:

a) Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać na stronie internetowej Programu – link: https://umtychy.pl/artykul/8155/program-stop-smog lub Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy – 8 piętro, pokój nr 803 (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy).

b) Dokumentacja aplikacyjna do Programu obejmuje:

 • Wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach programu STOP SMOG.
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie o dochodach oraz liczbie członków gospodarstwa domowego.
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o środkach własnych i zasobach majątkowych.
 • Załącznik nr 3 Dane kolejnych członków gospodarstwa domowego.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy we wszystkich sprawach związanych ze złożeniem wniosku i realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach programu STOP SMOG (jeśli dotyczy).
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (dokument wydaje Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Tychach, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Barona 30, 43-100 Tychy).

8. Jak należy złożyć wniosek:

Wypełniony i podpisany kompletny wniosek należy:

 1. złożyć w sekretariacie Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy – 8 piętro, pokój nr 803 (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy)
 2. przesłać pocztą - przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Uwaga każdy złożony wniosek otrzyma numer ID.

9. Procedura rozpatrywania wniosków.

 1. wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 3 pozostawia się bez rozpoznania,
 2. w przypadku, gdy wniosek nie zawiera wymaganych informacji lub dokumentów, wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia Wniosku bez rozpoznania,
 3. o pozostawieniu Wniosku bez rozpoznania z przyczyn, o których mowa w ust. a) lub b) informuje się wnioskodawcę,
 4. wnioski rozpoznaje się według kolejności ich wpływu,
 5. w celu oceny prawdziwości oświadczeń złożonych do Wniosku, może zostać przeprowadzona wizja lokalna przez upoważnioną przez Gminę osobę,
 6. stwierdzenie niezgodności stanu faktycznego z informacjami zawartymi we wniosku, stanowi podstawę braku możliwości zawarcia Umowy,
 7. pozostałe warunki rozpatrywania wniosków określa Regulamin, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu o naborze w punkcie nr „1. Cel Programu”.

10. Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego

Lista wniosków zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej Program STOP SMOG i będzie aktualizowana na koniec każdego miesiąca. Wniosek złożony do Programu zostanie zweryfikowany w ciągu 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Tychy.

Pytania dotyczące naboru uzupełniającego można przesyłać na adres: oze@umtychy.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: (32)776-39-15.

 

GZM zwiększył maksymalny poziom kosztów realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach projektu STOP SMOG w GZM. Teraz możliwa będzie realizacja inwestycji o wartości do 106 tys. zł. Wnioski można składać do końca listopada.

1. Cel Programu

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych.

Program będzie realizowany w latach: 2023- 2025

Program STOP SMOG realizowany jest na podstawie:

 • Rozdziału 4a „Przedsięwzięcia niskoemisyjne” ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r., poz. 438 t.j. z późn. zm.),
 • Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”, przyjętego Uchwałą nr XLV/850/22 Rady Miasta Tychy w dniu 24 listopada 2022r.

  Regulamin dostępny jest na:

Więcej informacji na temat realizowanego Programu STOP SMOG  jest również dostępna na stronie internetowej Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.

2. Zaplanowany limit wniosków wybranych do dofinansowania (nabór uzupełniający) – 8

3. Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 1 września 2023r. do dnia 30 listopada 2023 roku.

4. Jakie warunki należy spełnić, by zostać Beneficjentem Programu?

a) posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego (właściciel, współwłaściciel, posiadacz samoistny lub współposiadacz samoistny budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym),

b) powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m2 lub w przypadku budynku jednorodzinnego, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne, lokale te liczone łącznie nie mogą przekroczyć powierzchni użytkowej wynoszącej łącznie 300 m2,

c) budynek zgłoszony do Programu musi być zamieszkany,

d) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku, powierzchnia użytkowa przeznaczona na potrzeby tej działalności nie może przekraczać 10% powierzchni użytkowej budynku,

e) budynek zgłoszony do Programu został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę lub innego dokumentu równoważnego wydanego przed dniem 1 stycznia 2014,

f) dochód* w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2023r., poz. 390 t.j. z późn. zm.) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
 • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury. 
  Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi: 1338,44 złotych, w związku z tym:
 • 125% tej kwoty wynosi: 1 985,55 złotych,
 • 175% tej kwoty wynosi: 2 779,77 złotych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Do dochodu wlicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • wynagrodzenie z umów o dzieło,
 • zlecenia i agencyjnych,
 • diety,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki rodzinne,
 • wychowawcze,
 • pogrzebowe,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • żołd,
 • alimenty,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne,
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023r., poz. 388 t.j.),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023r., poz. 810 t.j.),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023r. poz. 1426 t.j.).

Wnioskodawca Programu nie może posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

5. Zakres prac możliwy do wykonania w ramach Programu:

W ramach Programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego zleconego w ramach Programu przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. Szczegółowy zakres remontu określi audytor w taki sposób by po jego przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Zgodnie z porozumieniem średni koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie może przekroczyć 53 000 PLN. Dodatkowo, by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych, GZM zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 27 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie niskoemisyjne.

Podsumowując, w pojedynczym budynku wartość remontu może być sfinansowana nawet do kwoty 106 tys. zł.

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

 • wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;
 • instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

6. Po zakończeniu Programu Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie:

 • będzie musiał zobowiązać się do utrzymania trwałości programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;
 • nie będzie mógł sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych;

7. Gdzie należy pobrać wniosek do Programu:

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać na stronie internetowej Programu lub w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy –  8 piętro, pokój nr 803 (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy).

8. Jak należy złożyć wniosek:

Wypełniony i podpisany kompletny wniosek należy:

 1. złożyć w sekretariacie Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy – 8 piętro, pokój nr 803 (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy)
 2. przesłać pocztą - przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Uwaga każdy złożony wniosek otrzyma numer ID.

9. Procedura rozpatrywania wniosków.

 1. wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania,
 2. w przypadku, gdy Wniosek nie zawiera wymaganych informacji lub dokumentów, wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia Wniosku bez rozpoznania,
 3. o pozostawieniu Wniosku bez rozpoznania z przyczyn, o których mowa w ust. a) lub b) informuje się wnioskodawcę,
 4. wnioski rozpoznaje się według kolejności ich wpływu,
 5. w celu oceny prawdziwości złożonych przez wnioskodawcę wraz z Wnioskiem oświadczeń, w budynku, którego dotyczy Wniosek, może zostać przeprowadzona wizja lokalna przez upoważnioną przez Gminę osobę, z której sporządza się protokół,
 6. w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z informacjami zawartymi we wniosku, może to stanowić podstawę do ustalenia braku możliwości zawarcia Umowy,
 7. pozostałe warunki rozpatrywania wniosków określa Regulamin, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu o naborze w punkcie nr „1. Cel Programu”.

10. Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego

Lista wniosków zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu do 29 grudnia 2023.

Pytania dotyczące naboru uzupełniającego można przesyłać na adres: oze@umtychy.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: (32)776-39-15.

 

1. Cel Programu

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych.

Program będzie realizowany w latach: 2023- 2025.

Program STOP SMOG realizowany jest na podstawie:

 • Rozdziału 4a „Przedsięwzięcia niskoemisyjne” ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r., poz. 438 t.j. z późn. zm.),
 • Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”, przyjętego Uchwałą nr XLV/850/22 Rady Miasta Tychy w dniu 24 listopada 2022r.

Regulamin dostępny jest na:

Więcej informacji na temat realizowanego Programu STOP SMOG  jest również dostępna na stronie internetowej Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.

2. Zaplanowany limit wniosków wybranych do dofinansowania – 20.

 

3. Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 31 marca 2023 roku. W przypadku, gdy w powyższym terminie nie wpłynie ilość wniosków wyczerpująca wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w Tychach odbędzie się nabór uzupełniający w terminie od dnia 2 września 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.

4. Jakie warunki należy spełnić by zostać Beneficjentem Programu?

 1. posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego (właściciel, współwłaściciel, posiadacz samoistny lub współposiadacz samoistny budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym),
 2. powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m2 lub w przypadku budynku jednorodzinnego, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne, lokale te liczone łącznie nie mogą przekroczyć powierzchni użytkowej wynoszącej łącznie 300 m2,
 3. budynek zgłoszony do Programu musi być zamieszkany,
 4. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku, powierzchnia użytkowa przeznaczona na potrzeby tej działalności nie może przekraczać 10% powierzchni użytkowej budynku,
 5. budynek zgłoszony do Programu został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę lub innego dokumentu równoważnego wydanego przed dniem 1 stycznia 2014,
 6. dochód* w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura wynosi: 1338,44 złotych, w związku z tym:

 • 125% tej kwoty wynosi: 1 673,05 złotych,
 • 175% tej kwoty wynosi: 2 342,27 złotych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Do dochodu wlicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • wynagrodzenie z umów o dzieło,
 • zlecenia i agencyjnych,
 • diety,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki rodzinne,
 • wychowawcze,
 • pogrzebowe,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • żołd,
 • alimenty,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne,
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

Wnioskodawca Programu nie może posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

5. Zakres prac możliwy do wykonania w ramach Programu:

W ramach Programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania  i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego zleconego w ramach Programu przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. Szczegółowy zakres remontu określi audytor w taki sposób by po jego przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Zgodnie z porozumieniem średni koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie może przekroczyć 53 000 PLN. Dodatkowo by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych GZM zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 27 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie niskoemisyjne.

Podsumowując, w pojedynczym budynku wartość remontu może być sfinansowana nawet do kwoty 80 tys. zł.

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

 • wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;
 • instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

6. Po zakończeniu Programu Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie:

 • będzie musiał zobowiązać się do utrzymania trwałości programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;
 • nie będzie mógł sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych;

7. Gdzie należy pobrać wniosek do Programu:

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać na stronie internetowej Programu – link: https://umtychy.pl/artykul/8155/program-stop-smog lub Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy –  8 piętro, pokój nr 803 (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy)

8. Jak należy złożyć wniosek:

Wypełniony i podpisany kompletny wniosek należy:

 1. złożyć w sekretariacie Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy – 8 piętro, pokój nr 803 (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy)
 2. przesłać pocztą - przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Uwaga każdy złożony wniosek otrzyma numer ID.

9. Procedura rozpatrywania wniosków.

 1. wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania,
 2. w przypadku, gdy Wniosek nie zawiera wymaganych informacji lub dokumentów, wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia Wniosku bez rozpoznania,
 3. o pozostawieniu Wniosku bez rozpoznania z przyczyn, o których mowa w ust. a) lub b) informuje się wnioskodawcę,
 4. wnioski rozpoznaje się według kolejności ich wpływu,
 5. w celu oceny prawdziwości złożonych przez wnioskodawcę wraz z Wnioskiem oświadczeń, w budynku, którego dotyczy Wniosek, może zostać przeprowadzona wizja lokalna przez upoważnioną przez Gminę osobę, z której sporządza się protokół,
 6. w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z informacjami zawartymi we wniosku, może to stanowić podstawę do ustalenia braku możliwości zawarcia Umowy,
 7. pozostałe warunki rozpatrywania wniosków określa Regulamin, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu o naborze w punkcie nr „1. Cel Programu”.

10. Ogłoszenie wyników naboru

Lista wniosków zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu: do 30 czerwca 2023 r.

Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: oze@umtychy.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: (32)776-39-15.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.