Miasto

17 lipca 2009, 13:11:17

Wszystkich miłośników fotografowania zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotografii prasowej Tychy Press Photo 2010.

W konkursie mogą wziąć udział dorosłe osoby mieszkające lub pracujące w Tychach w 2009 roku (swoje zdjęcia mogą również zgłaszać osoby niezwiązane z miastem pod warunkiem, że przedstawione prace będą wykonane w Tychach). Na konkurs można zgłaszać zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże wykonane w 2009 roku, w kraju lub zagranicą i mieszczące się w pojęciu fotografii prasowej. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 20 zdjęć, a jeden fotoreportaż może składać się z maksymalnie 8 fotografii. Opatrzone godłem prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2010 roku do następujących punktów:
- Galeria Obok, 43-100 Tychy, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, w budynku Teatru Małego (w godzinach pracy galerii – w poniedziałki nieczynne), tel. 032/227 36 18;
- redakcja tygodnika „Echo”, 43-100 Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42 - III piętro
(w godzinach pracy redakcyjnego biura ogłoszeń) tel. 032/227 31 20.
Wystawa najlepszych prac odbędzie się w Teatrze Małym, a wernisaż zaplanowano na piątek 12 lutego 2010 roku.
Współorganizatorami konkursu są: Dominik Gajda i Marcin Zimnal.

Kontakt z organizatorem:
Teatr Mały – Galeria „Obok”, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, 43-100 Tychy
tel/fax 032 227 20 67, 032 227 36 11 wew. 30, 032 227 36 18
od wtorku do soboty  w godz. 11.00 – 18.00
e-mail: galeriaobok@teatrmaly.tychy.pl

Regulamin konkursu fotografii prasowej TYCHY PRESS PHOTO 2010

I. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotografii prasowej Tychy Press Photo 2010, zwanego dalej „konkursem”.
2.    Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach, a współorganizatorami są: Dominik Gajda i Marcin Zimnal.
3.    Wystawa prezentująca nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę zdjęcia odbędzie się w Teatrze Małym w Tychach,  ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1. Wernisaż planowany jest na piątek, 12 lutego 2010 roku.
 
II. Uczestnicy

4.    W konkursie mogą wziąć udział osoby fotografujące, mieszkające lub pracujące w 2009 roku w Tychach, a także osoby niezwiązane z Tychami, ale w tym przypadku zgłaszane do konkursu fotografie muszą być wykonane na terenie Tychów.
5.    W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Udział osób niepełnoletnich (ukończone 16 lat) jest dopuszczalny pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez ich rodziców (opiekunów).
6.    W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, jurorzy, sponsorzy ani ich najbliższe rodziny.

III. Fotografie

7.    Na konkurs można zgłaszać zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże mieszczące się w pojęciu fotografii prasowej.
8.    Wszystkie zgłoszone na konkurs zdjęcia muszą być wykonane w 2009 roku. Wyjątkowo w przypadku fotoreportaży dopuszcza się wykonanie części zdjęć przed 2009 rokiem lub w 2010 roku, jeśli ze szczególnych względów wymaga tego temat lub sposób realizacji materiału. Informacja o wykonaniu części fotoreportażu przed 2009 rokiem lub w 2010 roku musi znaleźć na karcie zgłoszenia udziału w konkursie.
9.    Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym miejscu, w Polsce lub za granicą.
10.    Każdy uczestnik może zgłosić do 20 prac. Maksymalna liczba zdjęć w jednym fotoreportażu to 8 zdjęć. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne. Minimalny format odbitek to 20 x 30 cm, zalecany 30 x 40 cm. Należy również dodatkowo dołączyć zdjęcia w postaci cyfrowej (pliki jpg lub tif, 300 dpi). Pliki cyfrowe będą wykorzystane w folderze wystawy i na stronie internetowej konkursu.
11.    Zdjęcia zgłoszone na konkurs mogą być wcześniej publikowane, mogą również brać udział w innych konkursach fotograficznych. Zdjęcia nie mogą być przetwarzane komputerowo - nie dotyczy kadrowania, zmiany kontrastu, jasności i nasycenia.
12.    Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.
13.    Odbitki należy opatrzyć - na odwrocie - numerem kolejnym, tytułem i godłem. Pod rygorem wykluczenia z konkursu nie wolno umieszczać na odbitce żadnych danych pozwalających zidentyfikować uczestnika. Płytka CD lub inny nośnik z zapisem cyfrowym zdjęć powinna być opisana tylko godłem.                                    
14.    Organizator zastrzega sobie prawo do sposobu prezentacji i aranżacji prac na wystawie pokonkursowej.

IV. Zgłaszanie zdjęć

15.    Prace muszą dotrzeć do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2010 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
16.    Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem i zawierającą wewnątrz kartę zgłoszenia (do pobrania w Teatrze Małym lub ze strony www.tychypp.republika.pl.) oraz płytę CD lub inny nośnik z zapisem cyfrowym zdjęć. Po werdykcie jury, nastąpi w Teatrze Małym komisyjne odtajnienie godeł osób nagrodzonych i wyróżnionych. Nastąpi otwarcie pozostałych kopert w celu poinformowania uczestników o wynikach konkursu i terminie wernisażu.
17.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek oraz uszkodzenia bądź kradzież zgłoszonych prac, powstałe bez jego winy.
18.    Prace można nadsyłać lub składać w następujących punktach:
a)    Galeria Obok, 43-100 Tychy, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, w budynku Teatru Małego (w godzinach pracy galerii – w poniedziałki nieczynne), tel. 032/227 36 18;
b)    redakcja tygodnika „Echo”, 43-100 Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42 - III piętro
(w godzinach pracy redakcyjnego biura ogłoszeń) tel. 032/227 31 20;

V. Nagrody

19.    Pula nagród pieniężnych do podziału wynosi 3000 zł.
20.    O kwalifikacji zdjęć do wystawy oraz przyznaniu nagród pieniężnych i ich wysokości zdecyduje niezależne jury, powołane przez organizatora spośród osób wyróżniających się wiedzą i osiągnięciami w dziedzinie fotografii prasowej.
21.    Jury przyzna nagrody w kategoriach:
- najlepsza fotografia,
- najlepszy fotoreportaż,
- najlepsze zdjęcie (fotoreportaż) wykonane w Tychach.
  Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii, a tym samym prawo innego podziału nagród.
22. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Obrady jury są tajne.

VI. Postanowienia końcowe

23.  Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego  
regulaminu.
24. Odbitki prac nagrodzonych i wyróżnionych, a także nośniki danych ze zdjęciami
w  wersji elektronicznej przechodzą na własność organizatora, pozostałe zwracane będą autorom. Odbitki nieodebrane w terminie 30 dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność organizatora.
25.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu i wystawy Tychy Press Photo, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), poprzez podpisanie stosownej klauzuli na karcie zgłoszenia.
26.  Prace niespełniające wymogów niniejszego regulaminu (w szczególności niepodpisane lub bez opisu) nie będą brały udziału w konkursie.
27.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć do rozpowszechniania informacji o Tychy Press Photo (zarówno tej edycji, jak i  kolejnych) w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystawy, materiałach sponsorów, Internecie i innych środkach przekazu.
28.  Bieżące informacje o konkursie i wystawie będą publikowane na oficjalnej stronie  www.tychypp.republika.pl.
29.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2009 roku.

 
1 listopada - zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

1 listopada - zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, w dniu 1 listopada wprowadzona zostanie bezpłatna komunikacja miejska oraz zmiany w jej funkcjonowaniu. Od 29 października do 2 listopada spodziewać się można także wprowadzenia czasowej organizacja ruchu.

Fundacja "Tychy - Dobre Miejsce" przyjmuje wnioski o dotację

Fundacja "Tychy - Dobre Miejsce" przyjmuje wnioski o dotację

Działająca na terenie miasta Fundacja "Tychy - Dobre Miejsce" rozpoczęła nabór wniosków o dotację. Fundacja dofinansowuje projekty w obszarze szeroko rozumianych działań promocji miasta Tychy, ochrony środowiska, gospodarki, kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

47,5 milionów dofinansowania dla Tychów

47,5 milionów dofinansowania dla Tychów

Miasto Tychy otrzymało 47,5 milionów złotych dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych na przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach. Szacunkowy koszt całej inwestycji to 50 milionów złotych.

Zastępcza komunikacja autobusowa S4 na odcinku kolejowym Tychy - Tychy Lodowisko

Zastępcza komunikacja autobusowa S4 na odcinku kolejowym Tychy - Tychy Lodowisko

W związku z pracami przy remontowanym wiadukcie na ul. Gen. Grota-Roweckiego w dniach 26-28 października wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku kolejowym Tychy - Tychy Lodowisko.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×