6 kwietnia 2023 15:13

28 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy wynikające ze zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie m.in. świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku (lokalu mieszkalnego).

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość całkowitego zapotrzebowania na energię niezbędną do użytkowania budynku lub części budynku, czyli na ogrzewanie i wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie czy oświetlenie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej NIE JEST WYMAGANE kiedy istniejący budynek lub część budynku wykorzystywane są na własny użytek i nie zamierzamy ich sprzedawać albo wynajmować.

Świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu.

Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego i jest ono WYMAGANE w przypadku gdy zamierza on:

 1. Zbyć nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży;
 2. Zbyć nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 3. Wynająć nieruchomość.

Powyższe obowiązki nie dotyczą budynku:

 1. podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 3. przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 4. mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 5. wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 x rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/

W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie:

 • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

 • elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

W przypadku zamieszczania ogłoszenia o sprzedaży lub najmie budynku lub jego części, dla którego zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, należy w treści ogłoszenia (od dnia 28 kwietnia 2023 r.) podać następujące informacje:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO 2 .

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Więcej szczegółów na stronie gov.pl.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.