6 grudnia 2022 13:51

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP I” oraz projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP II”.

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP I”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP I”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/298/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 sierpnia 2022r.  Każdy mieszkaniec zainteresowany złożeniem deklaracji udziału w projekcie powinien się zapoznać z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

Termin składania wniosków o przyznanie grantu:

Od 5 grudnia 2022r. do wyczerpania limitu środków.

Nabór wniosków o przyznanie grantu w projekcie odbywać się będzie w trybie konkursowym.
W przypadku dużej ilości wniosków o przyznaniu dofinansowania decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

Lista będzie aktualizowana co 2 tygodnie od dnia otwarcia naboru ze względu na formułę otwartą.

Termin podpisywania umów z mieszkańcami:

Do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 roku

Termin realizacji zadań:

Do 15 sierpnia 2023 roku

JAKIEGO ZAKRESU DOTYCZY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY?

Zakres projektu obejmuje likwidację kotłów węglowych klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 oraz bezklasowych i zastąpienie ich:

 1. kotłem gazowym kondensacyjnym

lub

 1. kotłem gazowym kondensacyjnym wraz z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej.

Uwaga: Powyższy zakres, wyszczególniony w pkt. 1 i 2 jest możliwy do realizacji jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie,

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Budynki kwalifikujące się do projektu muszą spełniać warunki określane jako minimalny standard efektywności energetycznej, za który uznaje się:

 1. wykonanie przez Grantobiorcę, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku
  o dofinansowanie (tj. 2021) w ramach poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:
  1. docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
  2. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

lub

 1. posiadanie przez Grantobiorcę pierwszego wpisu do dziennika budowy nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. 2021) w ramach poddziałania 4.6.1.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ GRANTU:

Maksymalny grant dla poszczególnych inwestycji może wynieść:

 1. Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego – do 9 600 zł
 2. Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej – do 10 400 zł

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

Do wniosku o przyznanie grantu należy załączyć:

 1. zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu),
 2. oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu) – jeżeli dotyczy,
 3. zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzającego klasę źródła ciepła,
 4. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu) - jeżeli dotyczy.

Wniosek o przyznanie grantu powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 1. zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 2. być podpisany przez potencjalnego Grantobiorcę lub osobę upoważnioną; Grantodawca dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem osobistym, kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Brak możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

JAK NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w następującej formie:

 1. w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego wzoru wniosku przez Grantobiorcę, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie przesłania wniosku online. Po złożeniu wniosku online Grantobiorca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą platformy ePUAP na adres Operatora projektu; Link do wniosku w wersji online

 2. w wersji papierowej, w Punkcie Obsługi Grantobiorców (POG) na parterze Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, w terminie wskazanym w harmonogramie (poniżej). Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku w POG. Wniosek w wersji pdf do złożenia w wersji papierowej dostępny jest na stronie projektu.

Wnioski składane elektronicznie powinny zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdować się lista załączników jakie należy dołączyć do wersji papierowej wniosku.

Na wysłanie dokumentów Mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). W przypadku złożenia dokumentów w Punkcie Obsługi Grantobiorców dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Nabór do projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP I” – Numer wniosku.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ:

Dzień tygodnia Godziny otwarcia
grudzień 06.12.2022 w godzinach 08:00 - 15:30 15.12.2022 w godzinach 09:00 - 17:00
styczeń 2023 10.01.2023 w godzinach 08:00 - 15:30 26.01.2023 w godzinach 09:00 - 17:00
luty 2023 14.02.2023 w godzinach 08:00 - 15:30 23.02.2023 w godzinach 09:00 - 17:00
marzec 2023 14.03.2023 w godzinach 08:00 - 15:30 30.03.2023 w godzinach 09:00 - 17:00
kwiecień 2023 11.04.2023 w godzinach 08:00 - 15:30 27.04.2023 w godzinach 09:00 - 17:00
maj 2023 09.05.2023 w godzinach 08:00 - 15:30 25.05.2023 w godzinach 09:00 - 17:00
czerwiec 2023 13.06.2023 w godzinach 08:00 - 15:30 29.06.2023 w godzinach 09:00 - 17:00

  WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU:

 1. Grantobiorca może złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 2. Zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej pozwoli na złożenie części załączników elektronicznie (np. zdjęcia starego kotła).
 3. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana inwestycji po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z Uczestnictwa
  w projektu.
 4. W ramach projektu wymianie podlegają jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą kwalifikowane inwestycje w budynkach w których likwidowany będzie inny rodzaj źródło ogrzewania na paliwo stałe.
 5. Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.
 6. Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: tychy@niskaemisja.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447 oraz 785 702 804.
 7. Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie projektu.

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP II”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP II”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/299/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 sierpnia 2022r.  Każdy mieszkaniec zainteresowany złożeniem deklaracji udziału w projekcie powinien się zapoznać z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

Termin składania wniosków o przyznanie grantu:

Od 5 grudnia 2022r. do wyczerpania limitu środków.

Nabór wniosków o przyznanie grantu w projekcie odbywać się będzie w trybie konkursowym. Preferowana będzie wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, a w dalszej kolejności klasy 4.
O przyznaniu dofinasowania decydująca będzie kolejność zgłoszeń najpierw kotłów bezklasowych i klasy 3, a następnie kotłów klasy 4, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

Lista będzie aktualizowana co 2 tygodnie od dnia otwarcia naboru ze względu na formułę otwartą

Termin podpisywania umów z mieszkańcami:

Do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową, lecz nie później niż do 31 maja 2023 roku

Termin realizacji zadań:

Do 15 czerwca 2023 roku

JAKIEGO ZAKRESU DOTYCZY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY?

Zakres projektu obejmuje likwidację kotłów węglowych klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303- 5:2012 oraz bezklasowych i zastąpienie ich:

1. przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej,

lub

2. kotłem gazowym kondensacyjnym,

lub

3. kotłem gazowym kondensacyjnym wraz z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej

lub

4. kotłem na biomasę (pellet) spełniający wymagania ekoprojektu,

lub

5. kotłem na biomasę (pellet) spełniający wymagania ekoprojektu wraz z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej,

UWAGA: Zakres wyszczególniony w punktach od 2 do 5 jest możliwy do realizacji jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie,

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Budynki kwalifikujące się do projektu muszą spełniać warunki określane jako minimalny standard efektywności energetycznej, za który uznaje się: 

 1. wykonanie w budynku po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jednego rodzaju niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, tj.:
 • docieplenie ścian zewnętrznych, lub
 • docieplenie stropów, lub
 • docieplenie podłóg na gruncie, lub
 • docieplenie fundamentów, lub
 • docieplenie stropodachów, lub
 • docieplenie dachów, lub
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

lub

 1. uzyskanie dla budynku pozwolenia na budowę po 15 grudnia 2002 r.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ GRANTU:

Maksymalny grant dla poszczególnych inwestycji może wynieść:

 1. Zakup i montaż węzła cieplnego, zasilanego z lokalnej sieci ciepłowniczej – do 9 600 zł
 2. Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego – do 9 600 zł
 3. Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej – do 10 400 zł
 4. Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min.5 klasy plus ekoprojekt – do 9 000 zł
 5. Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min.5 klasy plus ekoprojekt wraz
  z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej – do 9 600 zł

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

Do wniosku o przyznanie grantu należy załączyć:

 1. zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu),
 2. oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu) – jeżeli dotyczy,
 3. zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzającego klasę źródła ciepła,
 4. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu) - jeżeli dotyczy.

Wniosek o przyznanie grantu powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 1. zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 2. być podpisany przez potencjalnego Grantobiorcę lub osobę upoważnioną; Grantodawca dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem osobistym, kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Nie będzie możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

JAK NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w następującej formie:

 1. w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego wzoru wniosku przez Grantobiorcę, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie przesłania wniosku online. Po złożeniu wniosku online Grantobiorca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą platformy ePUAP na adres Operatora projektu; Link do wniosku w wersji online. 

 2. w wersji papierowej, w Punkcie Obsługi Grantobiorców (POG) na parterze Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, w terminie wskazanym w harmonogramie (poniżej). Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku w POG.  Wniosek w wersji pdf do złożenia w wersji papierowej dostępny jest na stronie projektu.

Wnioski składane elektronicznie powinny zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdować się lista załączników jakie należy dołączyć do wersji papierowej wniosku.

Na wysłanie dokumentów Mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). W przypadku złożenia dokumentów w Punkcie Obsługi dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Nabór do projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP II” – Numer wniosku.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ:

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

grudzień

06.12.2022 w godzinach 08:00 - 15:30

15.12.2022 w godzinach 09:00 - 17:00

styczeń 2023

10.01.2023 w godzinach 08:00 - 15:30

26.01.2023 w godzinach 09:00 - 17:00

luty 2023

14.02.2023 w godzinach 08:00 - 15:30

23.02.2023 w godzinach 09:00 - 17:00

marzec 2023

14.03.2023 w godzinach 08:00 - 15:30

30.03.2023 w godzinach 09:00 - 17:00

kwiecień 2023

11.04.2023 w godzinach 08:00 - 15:30

27.04.2023 w godzinach 09:00 - 17:00

maj 2023

09.05.2023 w godzinach 08:00 - 15:30

25.05.2023 w godzinach 09:00 - 17:00

czerwiec 2023

13.06.2023 w godzinach 08:00 - 15:30

29.06.2023 w godzinach 09:00 - 17:00

  WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU:

 1. Grantobiorca może złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 2. Zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej pozwoli na złożenie części załączników elektronicznie (np. zdjęcia starego kotła).
 3. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana inwestycji po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z Uczestnictwa w projektu.
 4. W ramach projektu wymianie podlegają jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą kwalifikowane inwestycje w budynkach w których likwidowany będzie inny rodzaj źródło ogrzewania na paliwo stałe.
 5. Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.
 6. Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: tychy@niskaemisja.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447 oraz 785 702 804.
 7. Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony nna stronie projektu.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.