Miasto

15 października 2021, 10:35:38

Gmina Miasta Tychy ogłasza drugi nabór uzupełniający do projektu grantowego pn:„Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Wnioski można składać od 21 października do 23 listopada.

Urząd Miasta Tychy - widok z góry

WYNIKI II NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO>>

Gmina Miasta Tychy ogłasza drugi nabór uzupełniający do projektu grantowego pn:„Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/318/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2021r.  Każdy mieszkaniec zainteresowany złożeniem deklaracji udziału w projekcie powinien się zapoznać z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

 • projektu: umtychy.pl/oze
 • Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy:https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/74893

Terminskładania wniosków o przyznanie grantu:

od 21 października 2021 do 23listopada 2021 roku

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

do 30 listopada 2021 roku

Termin podpisywania umów z mieszkańcami:

styczeń – luty 2022 roku

Termin realizacji instalacji OZE:

styczeń – lipiec 2022 roku

JAKIEGO ZAKRESU DOTYCZY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY?

Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

 1. 25 instalacji solarnych (kolektory słoneczne) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.
 2. 23 pompy powietrzne do c.o. oraz c.w.u. przeznaczone do produkcji energii cieplnej na potrzeby c.o. oraz c.w.u.
 3. 17 pomp powietrznych do c.w.u. przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.
 4. 8 kotłów na biomasę (pellet) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u.

 

KTO MOŻNE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE:

Grantobiorca to osobą która:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie innej formy prawnej, nieruchomości położonej na terenie Miasta Tychy (na której wykonana ma być mikroinstalacja OZE)
 2. nie posiada jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Tychy z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz miasta Tychy (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji i rozliczenia Projektu),
 3. posiada uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie inwestycja,
 4. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiada dwa różne źródła ciepła do ogrzewania części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli działalność faktycznie prowadzona jest w budynku).

Ponadto:

 1. nieruchomość, w której realizowana będzie inwestycja nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.
 2. wykonanie inwestycji możliwe jest na/w budynkach będących w trakcie budowy, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed podpisaniem umowy budynek zostanie oddany do użytkowania.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ GRANTU:

Maksymalny grant dla poszczególnych instalacji OZE może wynieść:

 1. Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – do 15 000,00 zł brutto,
 2. Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – do 42 000,00 zł brutto,
 3. Pompa powietrzna do c.w.u. – do 8 100,00 zł brutto,
 4. Kocioł na biomasę – do 15 200,00 zł brutto.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 1. deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu
 2. ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu,
 3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące do momentu złożenia dokumentów zgłoszeniowych lub akt własności, umowa),
 4. oświadczenie dotyczące niewykorzystywania energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu (jeżeli dotyczy),
 5. oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu,
 6. oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu,
 7. projekt koncepcyjno-techniczny, którego minimalny zakres określono w załączniku nr 7 do Regulaminu,sporządzony i podpisany przez osobę z uprawnieniami instalatora OZEwydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego,
 8. uproszczony audyt – w przypadku pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. i kotłów na biomasę (pellet) , sporządzony i podpisany przez osobę będącą na liście autoryzowanych audytorów Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
 9. pełnomocnictwo do reprezentowania, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli dotyczy)

Składane dokumenty muszą spełniać następujące kryteria formalne:

 1. zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 2. być podpisane przez potencjalnego Grantobiorcę (wszystkich współwłaścicieli) lub osobę upoważnioną,
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki,
 4. komplet dokumentów trwale spięty, parafowany przez wszystkich współwłaścicieli na każdej stronie.
 5. dokumenty stanowiące kopie oryginału należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz czytelnym podpisem.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Brak możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

JAK NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 1. w wersji papierowej, w Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49, (parter urzędu),zgodnie z poniższym harmonogramem. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku.
 2. pocztą - przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Operatora ATsys.pl Sp. z o.o.(pl Sp. z o.o, 40-030 Katowice, ul. Lompy 7/3) – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

Harmonogram przyjmowania papierowych wersji wniosku

21.10.2021 r., czwartek

w godz. 14.30 – 17.30

26.10.2021 r., wtorek

w godz. 9.00 – 12.00

28.10.2021 r., czwartek

w godz. 14.30 – 17.30

2.11.2021 r., wtorek

w godz. 9.00 – 12.00

4.11.2021 r., czwartek

w godz. 14.30 – 17.30

9.11.2021 r., wtorek

w godz. 9.00 – 12.00

16.11.2021 r., wtorek

w godz. 9.00 – 12.00

18.11.2021 r., czwartek

w godz. 14.30 – 17.30

23.11.2021 r., wtorek

w godz. 9.00 – 12.00

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU:

 1. Wymianie źródła ogrzewania na kocioł na biomasę (pellet) podlegać mogą wyłącznie kotły i piece opalane paliwem stałym lub olejem. Grantu nie udziela się na wymianę ogrzewania gazowego. Nie ma również możliwości pozostawienia istniejącego źródła energii cieplnej (np. kotła węglowego) jako równoległego do montowanego kotła na biomasę. Likwidacja istniejącego źródła ciepła będzie przedmiotem kontroli na miejscu realizacji inwestycji przed wypłatą grantu.
 2. Instalacja powietrznej pompy do c.o. oraz c.w.u. oraz kotła na biomasę (pellet) może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja (wymóg ten zostanie sprawdzony podczas kontroli budynku prowadzonej przez Operatora Projektu).
 3. O dofinansowanie do pompy ciepła c.o+c.w.u. lub do kotła na biomasę nie mogą się ubiegać mieszkańcy, którzy w latach 2017 – 2020 otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych do zakupu i montażu źródła ciepła.
 4. Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę. Na każdy zakres należy złożyć osobny wniosek.
 5. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana zakresu po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z uczestnictwaw projekcie.
 6. Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.
 7. Koszt opracowania projektu koncepcyjno-technicznego i uproszczonego audytu nie jest kosztem kwalifikowanym – mieszkaniec ponosi go we własnym zakresie.
 8. Do udziału w programie zakwalifikowane będą wnioski na podstawie oceny formalno - merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o kartę oceny– załącznik nr 14 do Regulaminu
 9. Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców wyłonionych w naborze uzupełniającym nastąpi do dnia30listopada 2021r. na stronie internetowej www.umtychy.pl/oze, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców, mieszczącym się przy ul. Barona 30 „Balbina Centrum”, pok. 325, 43-100 Tychy. Lista potencjalnych Grantobiorców będzie zawierała numer ID dokumentów zgłoszeniowych, rodzaj wybranej mikroinstalacji OZE oraz jej moc.

ZASADY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS NABORU:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2, składanie wniosków w  formie papierowej odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych zasad i środków bezpieczeństwa. Podczas składania wniosku i oczekiwania na jego złożenie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnychi zastosowania dwumetrowego dystansu. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do głównym do budynku Urzędu w Punkcie Obsługi Grantobiorcy.

Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: tychy@niskaemisja.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie: https://www.niskaemisja.pl/tychy/

Wracają sezonowe lodowiska

Wracają sezonowe lodowiska

4 grudnia roku o 8:00 uruchomione zostaną bezpłatne ogólnodostępne lodowiska sezonowe w Tychach. W tym roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany oraz przy ulicy Brzozowej.

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+ urząd miasta zachęca tyszan do aktywnego udziału w tworzeniu nowego dokumentu strategicznego. Od 18 listopada do 3 grudnia mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę.

Labratorium AI z Gigantami Programowania

Labratorium AI z Gigantami Programowania

Wystartowała rejestracja na „Szkołę z Gigantami – Laboratorium AI”. To właśnie Sztuczna Inteligencja jest tematem przewodnim czwartej już edycji ogólnopolskich bezpłatnych webinarów z programowania oraz matematyki dla dzieci i młodzieży.

Tyski Społecznik Roku 2021

Tyski Społecznik Roku 2021

1 grudnia podczas gali zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej wręczono nagrody Tyski Społecznik Roku 2021.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×