4 grudnia 2020 0:00

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/346/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 listopada 2020r. 

W ramach projektu właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż:

 • Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – 1 kWp w wysokości  5 500,00 zł brutto,

 • Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – w wysokości : 1 6 500,00 zł brutto,

 • Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – w wysokości : 4 5 000,00 zł brutto,

 • Pompa powietrzna do c.w.u. – w wysokości : 9 000,00 zł brutto,

 • Kocioł na biomasę – w wysokości : 1 6 000,00 zł brutto.

TERMIN I MIEJSCE:

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 grudnia 2020r. do 22 grudnia 2020r.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Grabntobiorców (POG) ul. Barona 30, 43-100 Tychy „Balbina Centrum”, pok. 325 we wtorki w godz. od 11:00 do 17:00 i w czwartki w godz. od 8:00 do 15:00 i w Urzędzie Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 3) al. Niepodległości 49 w poniedziałki i środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. od 7.30 do 13.30 lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres POG lub Urzędu Miasta Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

ZAKRES NABORU:

 1. 75 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2,24 kWp do 5,00 kWp

 2. 4 instalacje fotowoltaiczne o mocach od 5,6 – 7 kWp oraz 4 pompy ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 10,9 do 12 kW ( instalacje łączone)

 3. 26 instalacje solarne o mocach od 3,3 kW do 6,0 kW

 4. 8 pomp ciepła c.w.u. o mocy 2,0 kW

 5. 22 pomp ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 7,4 do 21,6 kW

 6. 9 kotłów na biomasę o mocy od 8,2 do 25 KW

DOKUMENTY:

Dokumentem zgłoszeniowym jest:

 1. deklaracja udziału w Projekcie (wzór - załącznik nr 2 do Regulaminu), wraz z wymaganymi załącznikami, opisanymi na wzorze dokumentu.

 2. projekt koncepcyjno-techniczny, (wytyczne do jego opracowania określono w załączniku nr 7 do Regulaminu),

 3. dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (uproszczony audyt) – w przypadku wnioskowania o pompę ciepła do c.o. wraz z c.w.u. lub kotła na biomasę (pellet).

Wszystkie wzory i dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu (zakładka DOKUMENTY).

Załączniki do Deklaracji udziału w Projekcie stanowiące kopie oryginału należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz czytelnym podpisem. Dokumenty zgłoszeniowe winien podpisać właściciel nieruchomości lub w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele (pełnomocnictwa nie będą uwzględniane)

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Brak możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

WARUNKI:

 1. Koszt opracowania projektu koncepcyjno-technicznego i uproszczonego audytu nie jest kosztem kwalifikowanym – mieszkaniec ponosi go we własnym zakresie.

 2. O dofinansowanie do pompy ciepła c.o+c.w.u. lub do kotła na biomasę nie mogą się ubiegać mieszkańcy, którzy w latach 2017 – 2020 otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych do zakupu i montażu źródła ciepła.

 3. Instalacja powietrznej pompy do c.o. oraz c.w.u. oraz kotła na biomasę (pellet) może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja.

 4. Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do Projektu nie może przekroczyć 5 kWp.

 5. Zwiększona moc instalacji fotowoltaicznej (do 7 kWp) możliwa jest wyłącznie w przypadku wnioskowania o instalację fotowoltaiczną łącznie z pompą ciepła do c. o. oraz c.w.u.

 6. O kotły na biomasę mogą wnioskować mieszkańcy, u których aktualne źródło ciepła opalane jest paliwem stałym lub olejem.

 7. Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę.

WAŻNE!

 1. Do udziału w programie zakwalifikowane będą wnioski na podstawie oceny formalno - merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o kartę oceny – załącznik nr 14 do Regulaminu –  NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

 2. Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców wyłonionych w naborze uzupełniającym nastąpi w dniu 29 stycznia 2021r. na stronie internetowej www.umtychy.pl /oze , w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców, mieszczącym się przy ul. Barona 30 „Balbina Centrum”, pok. 325, 43-100 Tychy. Lista potencjalnych Grantobiorców będzie zawierała numer ID dokumentów zgłoszeniowych, rodzaj wybranej mikroinstalacji OZE oraz jej moc.

 3. Przed złożeniem deklaracji udziału w projekcie proszę zapoznać się z regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego, do pobrania na stronie internetowej projektu

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.