30 maja 2023 13:45

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wraz z nią ruszyła akcja informacyjna poświęcona szkołom branżowym w Tychach.

Szkolnictwo branżowe w Tychach daje możliwość szybkiego usamodzielnienia i wejścia do zawodów takich jak między innymi: elektryk, magazynier-logistyk, mechanik, lakiernik, elektromechanik, kucharz, cukiernik, fryzjer czy sprzedawca. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia absolwenci mogą kontynuować edukację w szkołach branżowych 2 stopnia lub w liceach ogólnokształcących dla dorosłych. Uczniowie na każdym etapie ścieżki edukacyjnej mogą korzystać z kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Tyskie szkoły branżowe oferują kształcenie w nowoczesnych i atrakcyjnych zawodach, współpracują z pracodawcami, którzy zapewniają dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii. W czasie edukacji uczniowie szkół branżowych mogą korzystać z nowoczesnych pracowni/warsztatów, część szkół daje możliwość odbywania stażów i praktyk zagranicznych, organizowane są wycieczki przedmiotowe, specjalistyczne kursy zawodowe w ramach projektów unijnych. 

Pełna informacja o ofercie dla absolwentów szkół podstawowych znajduje się w informatorze przygotowanym przez Miejskie Centrum Oświaty. Więcej o rekrutacji do szkół ponadpostawywch w tekście: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szkoła jest kontynuatorką tradycji popularnego ZEG-u. Oferuje uczniom kształcenie w nowoczesnych i atrakcyjnych zawodach w branży elektroenergetycznej. Wysoki poziom zawodowego przygotowania zapewnia dzięki świetnej bazie dydaktycznej oraz wysokim kwalifikacjom nauczycieli. Dysponuje nowoczesnymi warsztatami/ pracowniami, które pozwalają dobrze przygotować uczniów do wejścia na nowoczesny rynek pracy. Współpracuje z pracodawcami, którzy reprezentują uznane na rynku pracy firmy i zapewniają dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz technologii. Dodatkowym atutem szkoły są imponujące obiekty sportowe oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań uczniów.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

ELEKTRYK

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektryk jako wykwalifikowany pracownik branżowy, jest najbardziej poszukiwanym pracownikiem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Oznacza to, że absolwenci szkoły z łatwością znajdą pracę i to na dobrych warunkach finansowych. Możliwa jest również dalsza droga kształcenia. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwenci mogą podjąć naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia lub poszerzać swoje kwalifikacje w ramach kursów, związanych ściśle z wykonywanym zawodem. Elektryk to zawód, który umożliwia zatrudnienie w wielu firmach i w różnorodnym charakterze. Mogą to być przedsiębiorstwa produkujące urządzenia i maszyny elektryczne, hale produkcyjne, linie technologiczne lub serwisy naprawcze. Absolwenci szkoły mogą pracować przy przeglądach, konserwacji, naprawach oraz remontach maszyn i urządzeń, w służbach utrzymania ruchu, przy serwisowaniu maszyn i urządzeń elektromechanicznych lub szeroko pojętym montażu instalacji i naprawach instalacji elektrycznych. Ukończenie proponowanego kierunku umożliwia także prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej.

adres: ul. Aleja Bielska 100 43-100 Tychy
tel. 32 217 38 22
mail: zs4@oswiata.tychy.pl
www: zs4.tychy.edu.pl

Szkoła branżowa wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach. Nauka trwa 3 lata. Szkoła kształci uczniów w zawodach budowlanych i mechanicznych, gdzie nauka i praktyka odbywają się w szkole oraz w zawodach rzemieślniczych gdzie zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

budowlane

murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nauka odbywa się w szkole

fryzjer

nauka w szkole a praktyka zawodowa w szkole lub u pracodawcy

usługowe

klasa wielozawodowa – wybór zawodu w porozumieniu z pracodawcą i z zakładem doskonalenia zawodowego. W klasie usługowej jest możliwość zdobycia zawodu, spośród wielu zawodów kształconych w ramach rzemiosła:

 • sprzedawca
 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • blacharz samochodowy 
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektryk
 • i inne.

Przed podjęciem nauki w klasie usługowej uczeń znajduje pracodawcę, z którym podpisuje umowę, jako młodociany pracownik, na kształcenie praktyczne w danym zawodzie trwające 3 lata. Pracodawca kieruje na dokształcanie teoretyczne do szkoły.

Zajęcia teoretyczne: z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w szkole, a z przedmiotów teoretycznych zawodowych na kursie kilkutygodniowym organizowanym poza szkołą w ZDZ Gliwice.

W klasie III uczeń szkoły branżowej zdaje egzamin zawodowy:

 • w szkole przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną uzyskując dyplom w danym zawodzie lub
 • w Cechu Rzemiosł uzyskując tytuł czeladnika w danym zawodzie.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły.

adres : ul. Edukacji 11 43-100 Tychy
tel. 32 227 37 33 oraz 513 032 864
mail: zs5@oswiata.tychy.pl
www: zs4.tychy.edu.pl

Wieloletnie doświadczenie szkoły w kształceniu zawodowym, współpraca z renomowanymi firmami, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie pracowni dają gwarancję profesjonalnego przygotowania do zawodu. Szkoła oferuje praktyki w prestiżowych firmach, możliwość odbycia staży i praktyk zagranicznych, wycieczki przedmiotowe, specjalistyczne kursy zawodowe w ramach projektów unijnych i wiele innych. Szkoła stawia na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich uczniów. Wyremontowany budynek oraz znajdujące się w nim strefy relaksu z pewnością spełnią oczekiwania każdego ucznia. 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

MAGAZYNIER-LOGISTYK

To kierunek, dzięki któremu zdobywa się wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi różnych magazynów, branżowych programów komputerowych, a także poznaje się zasady sporządzania dokumentacji magazynowej oraz rozmieszczania towaru w magazynie. Magazynier logistyk będzie miał możliwość zatrudnienia m.in. w firmach logistycznych, produkcyjnych, handlowych i usługowych, centrach dystrybucyjnych, terminalach kontenerowych. Będzie mógł także prowadzić własną działalność gospodarczą.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych. Absolwent może prowadzić własny warsztat lub podjąć pracę m.in. w stacjach obsługi i kontroli, zakładach produkcyjnych i naprawczych, salonach sprzedaży, instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

To kierunek, dzięki któremu zdobywa się wiadomości i umiejętności z zakresu diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz ich budowy i obsługi. Elektromechanicy mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę m.in. w stacjach obsługi i kontroli, zakładach naprawczych lub zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne.

adres: al. Marszałka Piłsudskiego 10 43-100 Tychy
tel. 32 217 00 91
mailzs6@oswiata.tychy.pl
www: zs6.tychy.edu.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół nr 7 kształci przyszłych pracowników branży gastronomicznej i cukierniczej. Chcesz szybko zdobyć zawód i uniezależnić się finansowo od rodziców? Proponujemy Ci naukę w branżowej szkole I stopnia. W ciągu 3 lat nauki możesz wyuczyć się poszukiwanego na rynku pracy fachu. A później sam zdecydujesz – pracę oczywiście dostaniesz bez problemu, ale możesz także kontynuować zdobywanie wiedzy w branżowej szkole II stopnia lub połączyć pracę z nauką. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę ogólną oraz umiejętności zawodowe. Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole, w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach gastronomicznych i cukierniczych oraz u pracodawców, prowadzących zajęcia praktyczne (praktykę w zakładzie właściwym dla danego zawodu należy sobie zorganizować we własnym zakresie). Za swoją pracę w zakładzie gastronomicznym lub cukierniczym uczniowie otrzymują wynagrodzenie dla pracowników młodocianych w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

KUCHARZ - podczas nauki zawodu uczniowie poznają zasady sporządzania, tworzenia i wykorzystywania receptur potraw i napojów oraz przechowywania żywności. Uczą się też czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów oraz zdobywają wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

CUKIERNIK - podczas nauki zawodu uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu technologii produkcji cukierniczej, różnych metod przygotowywania i wypiekania ciast i deserów, sposobów ich dekorowania oraz podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczą się również obsługi maszyn i urządzeń oraz organizacji procesów produkcji cukierniczej. Uczniowie mają również możliwość odbycia dodatkowych staży zawodowych, realizowanych zagranicą, w ramach programu Erasmus+ (m.in. w Austrii, Portugalii i na Teneryfie). Szkoła dba o rozwój wszystkich uczniów, promuje ich talenty, pomaga im w przygotowaniu się do konkursów, a o jej wysokim poziomie świadczą sukcesy młodzieży (m.in. tytuły finalistów i laureatów wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad zawodowych).

adres: ul. Browarowa 1a 43-100 Tychy
tel. 32 227 36 32 oraz 885 559 599
mailzs7@oswiata.tychy.pl 
www: zs7.tychy.edu.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 8, kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej i moralnej osobowości ucznia oraz przygotowanie do dojrzałego, samodzielnego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie. Celem kształcenia szkoły branżowej jest przygotowanie uczących się do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji do wykonywania pracy, która stanie się pasją i aktywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

KUCHARZ

Lubisz gotować? Interesujesz się sztuką kulinarną? Lub wręcz przeciwnie – nie masz o tym pojęcia? Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco, to u nas zdobędziesz pełną profesjonalną wiedzę z zakresu innowacji kulinarnych. Wyposażymy Cię w umiejętności niezbędne do uzyskania upragnionego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nie musisz martwić się o praktyki, ponieważ odbędziesz je z instruktorami zawodu w szkolnej kuchni i pracowni gastronomicznej. Dysponujemy profesjonalną bazą dydaktyczną, pracowniami specjalistycznymi i zapleczem sportowym. Nasi nauczyciele indywidualnie podchodzą do każdego ucznia, uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne.

adres: ul. Edukacji 21 43-100 Tychy

telefon: 32 218 00 50 oraz 513 032 794

e-mail: zs8@oswiata.tychy.pl 

strona: zs8.tychy.edu.pl

Grafika obrazująca ścieżkę edukacji po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.