29 sierpnia 2008 12:08

Już 1–go września ponad 993 pierwszoklasistów rozpocznie nowy rok szkolny, a wraz z nimi ponad 16 tysięcy dzieci i młodzieży zacznie naukę w tyskich szkołach. Uczniowie wraz z rodzinami w tym roku, jak i poprzednich latach, mogą liczyć na pomoc finansową w postaci stypendiów.

Według danych Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w tym roku 2780 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szkołach podstawowych naukę rozpocznie 5941 dzieci, w gimnazjach 3802, w szkołach ponadgimnazjalnych- 6012. Tyscy uczniowie mają do dyspozycji 22 przedszkola, 10 oddziałów przedszkolnych w 9 szkołach podstawowych, 21 szkół podstawowych (w tym Podstawowa Szkoła Muzyczna), 12 gimnazjów, 4 licea ogólnokształcące, 3 licea profilowane, 6 techników, 5 zasadniczych szkół zawodowych, Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 2 Młodzieżowe Domy Kultury oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Uczniowie wraz z rodzinami w tym roku, jak i poprzednich latach, mogą liczyć na pomoc finansową w postaci stypendiów.
W ubiegłym roku szkolnym 2007/2008 złożono 481 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (471 spełniło wymagania ustawowe) oraz 29 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego. Stypendia szkolne przyznane zostały uprawnionym uczniom na okres dziesięciu miesięcy na łączną wartość 522 810,00 zł (tj. 1110,00 zł na ucznia). Zasiłek szkolny przyznano 29 uczniom, w wysokości 280,00 zł, co łącznie stanowiło 8 120,00 zł.
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym:

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
 - Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
 - Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
 - Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu (semestru) nauki.
 - Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
Stypendia te są przyznawane semestralnie w kwocie do 112 zł miesięcznie. Średnią ocen ustala komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły. Wnioskodawcą stypendium motywacyjnego dla ucznia jest wychowawca klasy. Stypendium wypłacane jest raz w okresie (semestrze).

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymać może uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (matury). Ponadto uczeń musi otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazać szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium to może być przyznane jednemu uczniowi danej szkoły na okres roku szkolnego. Dyrektor szkoły przedstawia wniosek kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie.

3. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania otrzymać może uczeń uzyskujący wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
 - laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej,
 - laureat konkursu na pracę naukową,
 - uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 - uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły w terminie:
 - do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 - do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas.
Stypendium wypłaca się jednorazowo.

4. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego otrzymać może uczeń szkoły artystycznej prowadzący kształcenie w zawodzie artystycznym, który uzyskał w semestrze bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych i jest laureatem międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym typie szkoły artystycznej i jest wypłacane raz w roku. Wniosek o przyznanie uczniowi tego stypendium przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dyrektor szkoły artystycznej, której uczniem jest kandydat do stypendium w terminie:
 - do dnia 15 kwietnia - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 - do dnia 15 września – w przypadku uczniów pozostałych klas.
Stypendium wypłaca się jednorazowo.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł netto. Stypendia te są przyznawane w kwocie do 112 zł miesięcznie. Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
c) pomoc rzeczowa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym.
Wnioski należy składać w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach w terminie:
 - od 1 do 15 września - dotyczy składania wniosków dla uczniów;
 - od 1 do 15 października - dotyczy składania wniosków dla słuchaczy kolegium.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku. Zdarzenie losowe uprawniające do otrzymania zasiłku szkolnego to np. zgon żywiciela rodziny, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w kwocie nie wyższej niż 280 zł. Można się o niego ubiegać kilkukrotnie w ciągu roku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania zasiłków i stypendiów szkolnych, regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów, oraz niezbędne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.mzo.tychy.pl w zakładce „stypendia”.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.