Kampania 19 dni w Tychach.

Tychy uczestniczą w kampanii, która zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF), od 2016 roku. Działanie to wpisało się na stałe w harmonogram akcji profilaktycznych w naszym mieście. 

Kampania 19 dni 2023 

Symbolem akcji jest pomarańczowa wstążka - znak sprzeciwu wobec działań krzywdzących dzieci i młodzież, a tegoroczne hasło brzmi: #10sekund. W tym roku kampania ma przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak reagować na przemoc i co może zrobić każdy z nas w ciągu 10 sekund, żeby ją powstrzymać.

Do akcji zaproszono m.in. placówki oświatowe i miejskie instytucje.

Działania

Przez 19 dni listopada napis TYCHY przy al. Niepodległości będzie podświetlony na pomarańczowo, na kilkunastu przystankach pojawią się plakaty promujące kampanię, a do miejskich instytucji trafią ulotki.

Na zlecenie Urzędu Miasta Tychy Agnieszka Chudecka poprowadzi dla pracowników placówek oświatowych i miejskich instytucji wykład dot. przemocy ekonomicznej. Wykład odbędzie się 13 listopada o godz. 10.00 w sali sesyjnej UM.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach:

 • przeprowadzi warsztaty dla mieszkańców OIK pn. „Dobra relacja - wzmacnianie bezpiecznej więzi rodzic - dziecko",
 • we współpracy z Działem Pomocy Rodzinie i Dziecku rozpocznie działania związane z uruchomieniem pilotażowego programu „Wychowanie bez klapsa" skierowanego do rodziców dzieci przedszkolnych. W ramach projektu planowane są działania psychoedukacyjne promujące wychowanie oparte o nieagresywne, wspierające metody oraz konsultacje w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

W Placówce Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży "BAZA" odbędą się warsztaty - zarówno dla wychowanków jak i ich rodziców - pod hasłem „Przemocy mówimy nie". Przewidziano dwa godzinne spotkania z psychologiem i dzielnicowymi poruszające problem przemocy i agresji oraz wskazujące skuteczne sposoby szybkiego reagowania na te zjawiska. Warsztaty odbędą się w placówce przy ul. Batorego 57 (8-9 listopada 2023 r.) oraz w filii placówki przy ul. Katowickiej 229 (15-16 listopada 2023 r.).

Fundacja po DRUGIE organizuje bezpłatne szkolenia i webinaria online dotyczące problematyki przemocy w rodzinie. Lista szkoleń dostępna jest na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/19dni/

Celem kampanii jest uwrażliwienie mieszkańców na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz edukacja społeczna na temat zjawiska przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem. Symbolem akcji jest pomarańczowa wstążka - znak sprzeciwu wobec działań krzywdzących dzieci i młodzież, a tegoroczne hasło brzmi: STACJA –EMPATYCZNI - RAZEM MAMY MOC

Do akcji zaproszono m.in. placówki oświatowe i miejskie instytucje. Do działań włączyło się także   C.H. Gemini Tychy.

Działania                               

Przez 19 dni listopada napis TYCHY przy al. Niepodległości oraz „Żyrafa” w Parku Miejskim będą podświetlone na pomarańczowo, a na kilkunastu przystankach pojawią się plakaty promujące kampanię.

Na zlecenie Urzędu Miasta Tychy prof. Jadwiga Jośko-Ochojska poprowadzi dla pracowników placówek oświatowych i miejskich instytucji wykład „Brak empatii rodzi przemoc”.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przeprowadzi warsztaty dla mieszkańców OIK „Empatia wychodzi na plus". Ponadto opracuje i rozdystrybuuje materiały zawierające m.in. informacje, gdzie można zgłaszać sytuacje przemocy.   

W „Twoich Tychach” ukaże się artykuł „Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka”, a w miejskich instytucjach pojawią się ulotki.

Fundacja po DRUGIE organizuje bezpłatne szkolenia i webinaria online dotyczące problematyki przemocy w rodzinie. Lista szkoleń dostępna jest   na profilu społecznościowym

Tychy już po raz szósty uczestniczyły w kampanii, która zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka - znak sprzeciwu wobec działań krzywdzących dzieci i młodzież.

Do akcji zaproszono m.in. szkoły, przedszkola i miejskie instytucje. Do działań włączyły się także: C.H. Gemini Tychy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Policja.

Działania

W 2021 roku organizatorzy przygotowali wykłady i warsztaty dla pracowników miejskich placówek oświatowych i miejskich instytucji na temat przemocy w rodzinie. Miejsce miały również działania profilaktyczne skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży.

Magdalena Kral-Zając z Pracowni Usług Wielospecjalistycznych poprowadziła wykłady dla pracowników placówek oświatowych i miejskich instytucji na temat przemocy w rodzinie, a Komenda Miejska Policji zaplanowała w placówkach oświatowych działania profilaktyczne dla młodzieży.

W Placówce Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „BAZA” (ul. Batorego 57 oraz ul. Katowicka 229/3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się warsztaty psychologiczne pt.: „STOP przemocy”. Dzieci w wieku 7-16 lat uczęszczające do świetlicy dowiedziały się, gdzie szukać pomocy na wypadek doświadczenia przemocy, zapoznają się z takimi zagadnieniami jak cyberprzemoc czy radzenie sobie ze złością.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przeprowadził warsztaty w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „BEZPIECZNY DOM, BEZPIECZNY ŚWIAT” dla dzieci oraz rodziców przebywających w OIK oraz rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy „BAZA”.  

Przez 19 dni listopada napis TYCHY przy al. Niepodległości oraz „Żyrafa” w Parku Miejskim były podświetlone na pomarańczowo, a na budynku Dworca PKP pojawiły się plakaty. Również Galeria Gemini włączyła się do kampanii – na pylonach informacyjnych, monitorach multimedialnych i dominantach pojawiła się grafika dotycząca kampanii.

SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW

Bezpłatne szkolenia online dotyczące problematyki przemocy w rodzinie prowadzone przez specjalistów Fundacji po DRUGIE. Uczestnicy otrzymajali certyfikaty poświadczające udział w wydarzeniu.

Szkolenie dotyczące pracy z osobą doświadczającą przemocy - o tym jak powinien wyglądać pierwszy kontakt, jak przeprowadzić wywiad, jak przygotować plan bezpieczeństwa. 

 • 16.10 godz. 10:00 - 16:00
 • 22.10 godz. 9:00 - 15:00
 • 8.11 godz. 14:00 - 20:00

Zgłoszenie:   https://forms.gle/Tz3csv9bnSxBikQy6

 • 20.11 godz. 10:00 - 16:00

Zgłoszenie:   https://forms.gle/yoZhkQUf3u894koDA

4 ściany   - szkolenie dotyczące przemocy w rodzinie i społecznej odpowiedzialności za przeciwdziałanie temu zjawisku oraz ochronę osób pokrzywdzonych. Na webinarze poruszone będą również zagadnienia przemocy wobec osób najbliższych w czasach pandemii COVID-19.

 • 7.10 godz. 9:00 - 15:00
 • 17.10 godz. 10:00 - 16:00 
 • 23.10 godz. 10:00 - 16:00
 • 9.11 godz. 14:00-20:00

Zgłoszenie:   https://forms.gle/4cFB3yGwHGEmHkW89

 • 21.11 godz. 10:00-16:00

Zgłoszenie:   https://forms.gle/1TGAqG8hK75sQmGv9

WEBINARIA DLA SPECJALISTÓW

Rówieśnicza cyberprzemoc - profilaktyka i interwencja

 • 18.10 godz. 17:00 - 19:00

WEBINARIA DLA MŁODZIEŻY

Przemoc rówieśnicza

 • 3.11 godz. 15:00 - 17:00

Zgłoszenie:   https://forms.gle/81TYVzCVv6CfKN9Y9

Cyberprzemoc

 • 19.11 godz. 15:00 - 17:00

Zgłoszenie: https://forms.gle/6xBBi9rP3xpXh6iRA

Szkolenia dotyczące przemocy były realizowane w ramach projektu "Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dodatkowo dla młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia (wychowankowie domów dziecka, MOS, MOW, ZP) przewidziano webinary "Szybka dorosłość po placówce". W spotkaniach (2 godziny) wzięła udział młodzież korzystająca z pomocy Fundacji po DRUGIE.

Szkolenia dotyczące usamodzielnienia były organizowane w ramach projektu "Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności młodzieży i młodych dorosłych, edycja II, 2021" dofinansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego

Celem kampanii było budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. Tylko wyuczenie zachowań, które tworzą faktyczne przeszkody dla sprawców jest skutecznym sposobem ochrony dzieci przed wszystkimi formami przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej. Chcemy, aby pomarańczowa wstążka wpisała się na stałe w świadomość naszych mieszkańców jako znak sprzeciwu wobec działań mających na celu krzywdzenie dzieci i młodzieży.

Do akcji włączyły się miejskie instytucje, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe. Partnerem w działaniach było również C.H. Gemini Tychy, Radio CCM, Fundacja Po skrzydła, tygodnik Twoje Tychy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna, Policja, kluby sportowe i inni. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, każdy z partnerów prowadził działania we własnej społeczności.

DZIAŁANIA

W ramach działań od 1 do 20 listopada staraliśmy się dotrzeć do rodziców oraz osób najczęściej współpracujących z dziećmi, takich jak: nauczyciele żłobków, przedszkoli i szkół, kuratorzy, asystenci rodzin i pracownicy socjalni, policjanci, lekarze pediatrzy, pedagodzy, psycholodzy itp.

Przy al. Niepodległości 39 i 77a, przez 19 dni były widoczne specjalne banery informujące o kampanii. Również Galeria Gemini włączyła się do kampanii i na budynku Galerii, na dominantach (dużych wyświetlaczach) ukazywały się informacje/plakat nawiązujący do kampanii. W tygodniku Twoje Tychy ukazały się artykuły dotyczące przemocy wobec dzieci i młodzieży. „Żyrafa” w Parku Miejskim została podświetlona na pomarańczowo, a w oknach Urzędu Miasta, tak jak rok wcześniej, pojawił się symbol pomarańczowej wstążki.

Ponadto Fundacja „Po skrzydła” na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadziła warsztaty dla osób dorosłych - rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Z uwagi na obecną sytuację warsztaty odbyły się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

WARSZTAT DLA RODZICÓW

Warsztat dla rodziców odbył się 17 listopada na godz. 17:00

WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW - FUNDACJA PO SKRZYDŁA

Warsztat dla specjalistów (osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą) odbył się 5 i 19 listopada.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował: definicję przemocy, formy i rodzaje przemocy; możliwe kroki prawne i pozaprawne; zawiadomienie odpowiednich władz, co się dzieje na policji i podczas przesłuchania, badania lekarskie, osoby występujące w postępowaniu karnym; prawa osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym; prawna osoby pokrzywdzonej w postępowaniu cywilnym; objawy doznawania przemocy u dzieci; jak uchronić dziecko przed przemocą; jak pomóc dziecku, które padło ofiarą przemocy - jeżeli sprawcą jest osoba najbliższa, jeżeli sprawcą jest osoba nieletnia; omówienie rodzajów przestępstw; mity dotyczące przemocy.

DYŻURY TELEFONICZNE I SPOTKANIA ONLINE - PPP W TYCHACH

Dr Halina Walicka-Marek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przygotowała dla nauczycieli i rodziców ofertę dyżurów telefonicznych oraz spotkań on-line.

Dyżury konsultacyjne specjalisty psycholog-seksuolog dr Halina Walicka-Marek pod nr telefonu  513 - 032 - 811.

Dla nauczycieli zainteresowanych tematyką rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, rozpoznawania symptomów nadużyć seksualnych u dzieci i młodzieży, pracą z dzieckiem prezentującym niepożądane zachowania o zabarwieniu seksualnym oraz pracy z rodzicem, normą i patologią rozwoju w seksuologii, masturbacją wczesnodziecięcą i innymi zagadnieniami z obszaru seksualności człowieka.

5 XI 2020 r. godz.    8.30 -- 10.30

9 XI 2020 r. godz.  16.30 -- 18.30

Dla rodziców zainteresowanych tematyką rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, masturbacją wczesnodziecięcą, okresem dojrzewania, konsultacją niepokojących zachowań dzieci w obszarze seksualności, wskazówkami jak rozmawiać z dziećmi na temat seksualności.

10 XI 2020 godz.   8.30 -- 10.30  - dla rodziców

16 XI 2020 godz.  16.30 -- 18.30  - dla rodziców

PREZENTACJE NA PLATFORMIE ZOOM

Dla nauczycieli - „Jak rozpoznać dziecko molestowane seksualnie" (można uzyskać zaświadczenie o szkoleniu przeprowadzonym przez PPP po wcześniejszym zgłoszeniu podczas rejestracji).

9 XI 2020 r. godz.  15.30 -- 16.15

 

Dla rodziców – „Psychoseksualny rozwój małego dziecka"

16 XI w godzinach 15.30-16.15,

 

 

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

- Celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. Tylko wyuczenie zachowań, które tworzą faktyczne przeszkody dla sprawców jest skutecznym sposobem ochrony naszych dzieci. Każdy z 19 dni kampanii symbolizuje jeden z aspektów przemocy wobec dzieci i młodzieży, zachęcam więc wszystkich do włączenia się w akcję, chcemy mówić o tym głośno, gdyż jak wynika z danych, co pięć minut w wyniku przemocy umiera na świecie jedno dziecko     – mówi   Maciej Gramatyka, z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Miasto Tychy w działania kampanii włącza się od 2016 roku. W tym roku w jej ramach odbędzie się ponad 30 godzin warsztatów dla dzieci i młodzieży, rozdanych zostanie 3000 materiałów edukacyjnych, zaplanowano także spotkania dla nauczycieli. To nie wszystko.

- Zapraszamy także na otwarte warsztaty dla rodziców 12 listopada 2019r r. na  godzinę 18:00 do Mediateki oraz na happening w dniu 19 listopada 2019r. o godzinie 11:00, który odbędzie się na Placu pod Żyrafą -   zachęca Małgorzata Tomaszewska z  Urzędu Miasta Tychy.

Poparcie dla akcji wyraziła także Młodzieżowa Rada Miasta, a w   czwartek   na sesji ma zrobić to Rada Miasta Tychy.

19 dni = 19 motywów przewodnich akcji:

Dzień 1 listopada - Dzieci zaangażowane w konflikty zbrojne

Dzień 2 listopada - Wykorzystywanie seksualne

Dzień 3 listopada - Znęcanie się

Dzień 4 listopada - Zaniedbanie

Dzień 5 listopada - Praca dzieci

Dzień 6 listopada - Kara cielesna (Temat główny 2018)

Dzień 7 listopada - Sprzedaż dzieci

Dzień 8 listopada - Prostytucja dziecięca

Dzień 9 listopada - Pornografia dziecięca

Dzień 10 listopada - Handel dziećmi

Dzień 11 listopada - Turystyka pedofilska

Dzień 12 listopada - Szkodliwe praktyki związane z przestrzeganiem tradycji

Dzień 13 listopada - Dzieci ulicy

Dzień 14 listopada - Dyskryminacja ze względu na warunki zdrowotne (Temat główny 2019)

Dzień 15 listopada -  Uzależnienie i nadużywanie substancji

Dzień 16 listopada - Niedożywienie

Dzień 17 listopada - Zagrożenia związane z ICT (technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi)

Dzień 18 listopada -  Uprowadzenia

Dzień 19 listopada - Sprawiedliwość dla nieletnich i dzieci pozbawione wolności (+ Światowy dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży)

Więcej informacji na stronach: www.podrugie.pl oraz www.woman.ch.

Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy.  Działania tej Kampanii odbywają się na każdym kontynencie i w każdym kraju.

W ramach działań w 2017 r. specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaprosili do skorzystania z porad w ramach „ Otwartych dni Ośrodka”. Od poniedziałku do czwartku 08:00 do 17:00, a w piątek od 08:00-15:00  można było porozmawiać z psychologiem i pracownikiem socjalnym. Zaoferowana została pomoc osobom mającym trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych lub doznających jakichkolwiek form przemocy w rodzinie lub będących w innych kryzysach życiowych.

Każdego dnia kampanii psycholog Ośrodka prowadził również warsztaty pt.  „Bezpieczna randka” w klasach ósmych szkół podstawowych.  Szkoły, które włączy się w kampanie to: SP 14, SP 5, SP 37, SP 7, SP 23, SP 19, ZS 1, ZS 2. 

Ponadto w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych związanych z miastem umieszczone zostały artykuły na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Natomiast całodobowo przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii dyżurował konsultant.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Kolor pomarańczowy jest sygnałem ostrzegawczym. Nasze działania mają ostrzegać, edukować, zwracać uwagę na problem przemocy.

Zapraszamy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS

ul. Nowokościelna 27 w Tychach

tel:  (32) 227-05-75

Tyska Niebieska Linia

tel: (32) 322-70-04

 

Klapsy są wciąż przez niektórych uważane za metodę wychowawczą, chociaż polskie prawo, wprowadziło do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego artykuł 96 (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.) czyli jednoznaczny zakaz stosowania karcenia fizycznego dzieci (w tym klapsów). 

Dlatego edukacja społeczna i zwiększenie zaangażowania pedagogów w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci są bardzo ważne. Istotne jest także informowanie dzieci, gdzie w trudnych sytuacjach mogą szukać pomocy.

Miasto Tychy organizując kampanię społeczną „Twoje milczenie oznacza zgodę” przystąpiło do międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. 

W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE (www.podrugie.pl, https://www.facebook.com/podrugie)

Kampania była objęta honorowymi patronatami Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Cel kampanii „Twoje Milczenie Oznacza Zgodę”:
 1. Podniesienie wrażliwości społecznej na problem przemocy, by nikt nie milczał, gdy zauważy, że do rodzinnej przemocy dochodzi np. w sąsiedztwie.
 2. Zmiana postaw rodzicielskich i rozwijanie konstruktywnych umiejętności wychowawczych rodziców.
Adresaci kampanii:
 1. Rodzicie / opiekunowie
 2. Profesjonaliści zajmujący się dziećmi
 3. Mieszkańcy miasta Tychy – świadkowie przemocy
Wraz z Miastem Tychy w ramach kampanii swoje działania zaproponowały następujące instytucje:

Placówki oświatowe i organizacje pozarządowe

l.p.

Nazwa placówki

Działanie

1.      

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

Gimnazjum nr 8

·         pokaz filmów, szkolenie, wystawa

2.      

Zespół Szkół nr 7

 • warsztaty nt.: cyberprzemocy, przemocy domowej, niebieskiej karty oraz placówek pomocowych
 • prelekcja z policją nt.: „odpowiedzialności karnej nieletnich”
 • Zajęcia na lekcjach wychowawczych

3.      

Zespól Szkół Nr 5

 

·         prelekcja z policją nt.  „Odpowiedzialność prawna nieletnich”

·         zajęcia w klasach nt. „Agresja, cyberprzemoc, przemoc domowa, rówieśnicza, procedura Niebieskiej Karty”

4.      

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej

·         pokaz w szkolnej bibliotece dla poszczególnych klas krótkich filmów z informacją, gdzie mogą szukać pomocy

·         umieszczenie na stronie www szkoły w zakładce dla rodziców odpowiedniej informacji i linków do instytucji udzielających pomocy

·         wysłanie za pomocą e-dziennika informacji do rodziców i uczniów z adresami w/w instytucji

5.      

Szkoła Podstawowa nr 22

·         szkolna gazetka

·         warsztaty dla uczniów klas I-VI na temat problemu zagrożeń oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia przemocą

·         prelekcje połączone z prezentacją „Co znaczy krzywdzić drugiego człowieka?”

·         konkurs plastyczny „Widzisz krzywdę. Reaguj!”

·         zorganizowanie na terenie szkoły spektakli profilaktycznych na temat m.in. Przemocy domowej, seksualnej"

·         umieszczenie w szkole „Magicznej skrzynki” do której uczniowie mogą wrzucać karteczki ze swoimi problemami, marzeniami, tajemnicami

·         przygotowanie dla rodziców prezentacji multimedialnej na temat problemu krzywdzenia dzieci i umieszczenie jej wraz z kontaktami gdzie szukać pomocy na stronie szkoły

6.      

Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej

 

·         Warsztaty "Gdzie szukać pomocy"

·         Pomyśl, zanim będzie za późno - prelekcja

·         Czym jest przemoc - przedstawienie teatralne

·         metody rozwiązywania konfliktów - warsztaty

·         Zachowania asertywne film połączony z dyskusją

·         Zasady gry "fair-play" w sporcie i w życiu – pogadanka

·         opracowanie Kodeksu Moralnego zachowania się na zajęciach - warsztaty,

·         Uczucia i reakcje - warsztaty

·         Stop Cyberprzemocy - warsztaty

·         odpowiedzialność nieletnich w świetle istniejących przepisów prawnych - warsztaty

7.      

Gimnazjum nr 11

·         projekcja filmów w klasach

·         warsztaty podczas lekcji wychowawczych

·         wystawa prac plastycznych

·         udział w szkoleniu tematycznym

8.      

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

 

·         pogadanki, zajęcia psychoedukacyjne w wybranych klasach

·         organizacja szkolnego konkursu na plakat na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci

·         przygotowanie ściennej gazetki informacyjnej dla uczniów i ich rodziców z wykorzystaniem materiału „Informator dla osób doznających przemocy”

9.      

II liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida

·         przygotowanie przez młodzież krótkiego filmu przedstawiającego problem przemocy wobec młodzieży

10.   

Niepubliczna Szkoła „Otwarte okno”
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

·         rodzinne warsztaty w pracowni ceramicznej – wspólne lepienie z gliny przeciw przemocy

11.   

Fundacja TITO Chcieć Znaczy Móc

·         stop przemocy poprzez taniec

12.   

Ośrodek Św. Jana XXIII

·         prelekcja dla rodziców dzieci w czasie zebrania dla rodziców

Tematyka:  informacje statystyczne dotyczące stosowania kar fizycznych, filmik dotyczący przyczyn stosowania kar fizycznych. Omówienie skutków dawania klapsów, filmik, rozdanie ulotek informacyjnych

·         zajęcia edukacyjne z dziećmi – różne formy aktywności, także plastyczne

DZIAŁANIA MIEJSKICH INSTYTUCJI
 

Lp.

Zadanie

Miejsce

Data

Realizator

1.

Realizacja programu: „Niebieskie spotkania z realizatorami miejskich programów profilaktycznych – czyli jak edukować, rozmawiać i pomagać”.

Podsumowanie Kampanii „Twoje milczenie oznacza zgodę”, podczas Miejskiego Zjazdu Profilaktycznego

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia

 

 

 

 

Urząd Miasta Tychy sala 102

9 grudnia 2016

 

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

2.

"Bezpieczna Randka" - zajęcia warsztatowe dla młodzieży drugich klas gimnazjum

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy na temat zjawiska, jakim jest przemoc na randce i w związku. Uczniowie zostaną zapoznani z mechanizmami i objawami przemocy, również tej która dotyczy rodziny oraz zwiększą świadomość istniejących stereotypów na temat ról społecznych. Ponadto otrzymają informację odnośnie tego, jak przeciwdziałać przemocy, zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także gdzie szukać specjalistycznej pomocy i wsparcia

Gimnazjum nr 7

21.10.2016

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Gimnazjum nr 3

02.11.2016

04.11.2016

07.11.2016

08.11.2016

Gimnazjum nr 11

03.11.2016

28.11.2016

3.

"Przemoc w rodzinie” prelekcja dla młodzieży technikum

Zespół Szkół nr 7

09.11.2016

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zespół Szkół nr 5

10.11.2016

4.

"Procedura
Niebieskie Karty"

prelekcja dla lekarzy pediatrów i pielęgniarek szkolnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach                   MEGREZ Sp.z.o.o.

16.11.2016

Miejski Zespół Interdyscyplinarny

17.11.2016

DZIAŁANIA OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
 

Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium

 

·         Bezpłatne porady kuratorów dla rodziców i młodzieży przy ul. Barona 30 p. 209

19 listopada od 12.00 do 15.00

26 listopada od 12.00 do 15.00

Grupa BuggyGym

·         Spotkanie z mamami pod hasłem Twoje milczenie oznacza zgodę – przeciw przemocy wobec dzieci

Termin: 8 listopada 2016r. godz. 11.00 Paprocany (warunek: sprzyjająca pogoda)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

·         19 listopada br. godz. 9.00 – 13.00

dzień otwarty dla rodziców i młodzieży

mgr  Joanna Maria Kośmińska specjalista psychologii kryzysu, interwent kryzysowy-terapeuta, pedagog                                

mgr  Alicja Jendrasik pedagog resocjalizacyjny, terapeuta rodzinny, specjalista d/s przemocy w rodzinie


Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=dDV0CPmlyLs

Docierajmy do wszystkich!

Powrót na stronę PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.