W czerwcu 2022 roku zakończyliśmy prace nad diagnozą miasta Tychy, które trwały ponad trzy miesiące.

Opracowanie diagnozy jako oddzielnego dokumentu stanowi istotny element prac nad strategią, gdyż wynikające z niej wnioski stanowią punkt wyjścia do opracowania nowej strategii Tychy 2030+. Szczegółowa analiza danych przeprowadzona w trzech sferach: społecznej, gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej w ujęciu ilościowym, jakościowym i porównawczym pozwoliła na określenie wizji rozwoju miasta, ustalenie właściwych celów, ukierunkowanie działań i instrumentów realizacyjnych, zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów i wskaźników, a także wskazanie obszarów strategicznej interwencji w okresie długofalowym, tj. na najbliższe dziesięć lat. Diagnozę sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

 

W czerwcu 2022 roku zakończono prace nad diagnozą miasta Tychy, które trwały ponad trzy miesiące.  Jest to odrębny dokument, z którego wnioski stanowią punkt wyjścia do opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+. Szczegółowa analiza danych prowadzona była w trzech sferach: społecznej, gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej w ujęciu ilościowym, jakościowym i porównawczym.

Diagnoza w sferze społecznej obejmuje m.in. kwestie demografii, edukacji i wychowania, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. W rozdziale dotyczącym sfery gospodarczej analizowano kwestie rozwoju gospodarczego miasta, jego atrakcyjności i możliwości inwestycyjnych, jak również zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. Skupiono się także na omówieniu skali problemu bezrobocia obserwowanego w mieście. Przeanalizowano wpływ pandemii COVID-19, która w Polsce rozpoczęła się początkiem 2020 roku oraz jej skutków, mogących wywołać istotne zmiany w strukturze gospodarczej Tychów.

W sferze przestrzennej diagnozie podlegały zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego i rewitalizacji, jak również szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, czyli m.in. sytuacji transportowej, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, czy dostępności usług publicznych. Ponadto, poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym w mieście, mającym bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców, a także kwestie stanu i jakości środowiska naturalnego.

Na  podstawie opracowanej diagnozy możliwe jest określenie wizji i misji rozwoju miasta w długookresowej perspektywie, a przede wszystkim zaplanowanie działań, które będą realizowane dla osiągnięcia celów. Skupia się ona nie tylko na stanie obecnym, ale również na analizie dotychczasowych trendów i tendencji obserwowanych w Tychach. Zbadanie dynamiki zjawisk umożliwia prognozowanie przyszłych skutków różnych procesów społecznych czy gospodarczych. Dzięki zweryfikowaniu czynników mających wpływ na rozwój diagnozowanego obszaru, możliwe było poznanie barier oraz szans rozwojowych. Przeprowadzana diagnoza wskazuje również potencjały miasta wynikające z jego specyfiki oraz dostępnych zasobów.

POWRÓT DO STRONY STRATEGIA 2030+

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.