26 sierpnia 2021 8:57

Szukasz lokalu na siedzibę firmy za rozsądne pieniądze? Sprawdź miejski program.

„KLUCZ DO BIZNESU 2021” to kolejna edycja programu dla przedsiębiorczych, wspólna inicjatywa Urzędu Miasta i Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TTBS). Ma pomóc przedsiębiorcom startującym z biznesem lub prowadzącym firmę nie dłużej niż 5 lat w zdobyciu lokalu na jej siedzibę na preferencyjnych zasadach. Pieniądze, które uda się zaoszczędzić dzięki programowi, będzie można przeznaczyć na rozwój firmy, budowanie marki, reklamę.

Do dyspozycji przedsiębiorców Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przeznaczyło  5 lokali  o powierzchni użytkowej od 12 do 40 m2, zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta, na trzecim piętrze budynku przy ul. Grota-Roweckiego 42-44 w Tychach. Na obniżone stawki czynszu przedsiębiorcy mogą liczyć przez trzy lata.
Cena za wynajem w pierwszy roku wyniesie 12 zł netto za m2 powierzchni użytkowej wraz z częściami wspólnymi, w drugim roku wzrośnie do 15 zł za m2 a w trzecim 18 zł za m2. Później zainteresowani przedłużeniem umowy, zapłacą według stawek obowiązujących w TTBS. Do czynszu należy doliczyć opłatę za media oraz kaucję za lokal (2-krotność miesięczna czynszu brutto według stawki z 1 roku).

W ramach wynajmu, przedsiębiorcy - po wcześniejszym uzgodnieniu z Tyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego - będą mogli bezpłatnie skorzystać z sali konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze budynku ( nie dłużej niż dwa dni w miesiącu, z możliwością rozłożenia na godziny). Koszty remontu i dostosowania pomieszczeń do działalności, ponoszą przedsiębiorcy.

Osoby zainteresowane, będą miały możliwość obejrzenia lokalu przed przystąpieniem do Programu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Tyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. 

Osoby, którym udostępniono już lokal w ramach wcześniejszej edycji programu „Klucz do biznesu”, nie mogą ponownie wziąć udziału w programie.

Na wnioski czekamy do 17 września.  

Organizator:
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy

al. Niepodległości 49

43- 100 Tychy

tel. 32 776 31 03

Partner Programu:

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Budowlanych 59

43-100 Tychy

tel. 501 875 758        

Przedsiębiorca zainteresowany udziałem w Programie powinien wypełnić wniosek o przyjęcie do Programu „Klucz do biznesu 2021" (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Preferowane jest, by wniosek ten został wypełniony komputerowo i podpisany odręcznie. Osoby, które nie mają takiej możliwości, mogą wypełnić go odręcznie.

Brak odręcznego podpisu i akceptacji zawartych we wniosku oświadczeń, spowoduje odrzucenie wniosku.

Wniosek należy złożyć osobiście  najpóźniej do 17 września 2021 r. do godziny 13.30, w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 (I piętro, pok. 103).

Można go również wysłać na adres:

Urząd Miasta Tychy

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

al. Niepodległości 49

43-100 Tychy

z dopiskiem „Klucz do biznesu 2021”

Do konkursu włączone zostaną tylko te wniosku, które wpłyną do 17 września 2021 r. do godziny 13.30 i będą spełniały wymagania formalne zawarte w Regulaminie. W przypadku przesłania wniosku, decyduje data wpływu.

Oferta dotyczy 5 lokali udostępnionych przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, znajdujących się na III piętrze budynku przy ul. Grota-Roweckiego 42-44 w Tychach.

Wykaz lokali:

Lp.

Numer

Powierzchnia użytkowa

m2

Powierzchnia
z częściami wspólnymi

m2

1

305

39,85

55,25

2

320

24,36

33,77

3

323

12,49

17,32

4

334

26,18

36,29

5

336

40,06

55,54

 

1. Z tytułu najmu przedsiębiorca będzie płacił preferencyjne stawki za czynsz przez 3 lata:

  • przez pierwszy rok trwania umowy ‑ 12 zł netto za m2 powierzchni użytkowej wraz z częściami wspólnymi
  • w drugim roku trwania umowy - 15 zł netto za m2 powierzchni użytkowej wraz z częściami wspólnymi
  • w trzecim roku trwania umowy – 18 zł netto za m2 powierzchni użytkowej wraz z częściami wspólnymi

Do czynszu należy doliczyć opłatę za media.

2. Umowa zostanie zawarta maksymalnie na okres 36 miesięcy, z możliwością jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w umowie, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Po 36 miesiącach przedsiębiorca, który będzie chciał przedłużyć umowę, zapłaci czynsz według stawek obowiązujących w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

4. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznego czynszu brutto według stawki z pierwszego roku za dany lokal.

5. W ramach wynajmu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Tyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać bezpłatnie z sali konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze budynku (nie dłużej niż dwa dni w miesiącu, z możliwością rozłożenia na godziny).

6. Umowa najmu zostanie zawarta zgodnie z Regulaminem dla najemców/użytkowników lokali w budynku przy ul. Grota-Roweckiego 42-44 w Tychach.

7. Jednemu Podmiotowi, może być przyznany tylko jeden lokal.

8. Podmiot wyłoniony w Programie, ma zakaz podnajmowania lokalu osobom trzecim.

9. Osoby, którym udostępniono już lokal w ramach wcześniejszej edycji programu „Klucz do biznesu ”, nie mogą ponownie wziąć udziału w programie.

!!! Przedsiębiorca wypełniając wniosek o przyjęcie do Programu, wskazuje numer lokalu, który najbardziej mu odpowiada oraz numery trzech lokali rezerwowych.

Jeśli o dany lokal będzie ubiegało się więcej osób, najemcą zostanie ten Podmiot, któremu Komisja konkursowa przyzna najwięcej punktów. W przypadku rezygnacji przedsiębiorcy z zawarcia umowy najmu, oferta zostanie przedstawiona przedsiębiorcy, który jako kolejny Podmiot ubiegający się o dany lokal, zdobył największą liczbę punktów.

Z pozostałych przedsiębiorców biorących udział w Programie, zostanie utworzona lista rezerwowa, według przyznanej punktacji. Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali preferowanego lokalu, będą mieli szansę na przyznanie lokalu rezerwowego. 

Program skierowany jest do przedsiębiorców:

  • rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

Żeby  wziąć udział w programie, nie trzeba być zameldowanym w Tychach. Podmiot ubiegający się o lokal nie może być najemcą, dzierżawcą lub innym użytkownikiem, lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Miasta Tychy.

Uczestnicy na etapie aplikowania do Programu, nie muszą posiadać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W momencie podpisywania umowy najmu, wpis do CEIDG lub KRS są konieczne.

Przez przedsiębiorcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jak również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zasady przyznawania lokali określa szczegółowo Regulamin Programu „Klucz do biznesu 2021” (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050/300/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 sierpnia 2021 r.).

 

Przy ocenie zostaną wzięte pod uwagę cztery kategorie.

W poszczególnych kategoriach zastosowano skalę punktową: 0-4 pkt. (0  pkt. – oznacza brak spełnienia wymogów, 4 pkt. – maksymalne spełnienie wymogów). Każdy członek Komisji konkursowej może przyznać w każdej kategorii od 0 do 4 punktów. Komisja konkursowa składa się 4 osób, zatem Podmiot ubiegający się o lokal, może zdobyć maksymalnie 64 pkt. Żeby przedsiębiorca mógł otrzymać lokal, musi uzyskać minimum 33 pkt.

Przedsiębiorcy, którym Komisja konkursowa przyzna lokale, zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub mailowo, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od posiedzenia Komisji konkursowej, a ich dane zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Dla przedsiębiorców”: www.umtychy.pl/dla-przedsiebiorcow oraz Partnera Programu: www.ttbs.tychy.pl 

 

W lokalach będzie można prowadzić działalność związaną z handlem i usługami. Rodzaj działalności nie może powodować uciążliwości dla otoczenia.

Aktualizacja 29.09.2021: Złożone wnioski nie spełniały wymagań ustalonych w regulaminie. W programie „Klucz do Biznesu 2021” nie przyznano lokali. 

_________________

Start konkursu: 1 września 2021 r.

Termin składania wniosków: do 17 września 2021 do godziny 13.30. W przypadku wysłania wniosku, decyduje data wpływu. 

Chcesz obejrzeć lokal, zobaczyć umowę najmu i regulamin do niej? Na pytania dotyczące  nieruchomości i zawieranych umów odpowie Partner Programu:

Kontakt: Artur Wyżkiewicz, tel. 501 875 758 , Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

tel . 501 875 758, email: artur.w@ttbs.tychy.pl

Masz pytania odnośnie wypełnienia wniosku, terminów, organizacji konkursu, skontaktuj się z Organizatorem:

Kontakt: Klaudia Grabowska, Sylwia Grzelak, Ewa Walczak, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

tel. 32 776 31 03, email: działalnosc@umtychy.pl

Komisja konkursowa, weźmie pod uwagę cztery kryteria:

  1. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia pomocne w prowadzeniu działalności.
  2. Cel i opis działalności, rodzaj wytwarzanych produktów, świadczonych usług (kody PKD). Krótki plan zarządzania firmą. Czy prowadzona działalność jest/będzie innowacyjna?
  3. W jaki sposób przedsiębiorca pozyskuje/pozyska klientów (działania reklamowe, organizacyjne, promocyjne)?
  4. W jaki sposób przedsiębiorca osiąga/osiągnie przewagę konkurencyjną?

Skład Komisji konkursowej:

Dorota Picho, Naczelnik Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej UM Tychy - Organizator programu

Daria  Szczepańska, Prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o  - Partner programu

oraz następujący specjaliści z zakresu działań biznesowych i rynku pracy:

 Ewa Stachura-Pordzik, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplomowe Zarządców Nieruchomości. Posiada Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Jest również członkiem Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy. Jednocześnie pełni funkcję eksperta Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Rady Miasta Tychy.

W 1996 r. objęła stanowisko wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefy Tyskiej. Podstrefa Tyska to obecnie obszar ponad 461 ha, na których zlokalizowanych jest ok. 70 firm, zapewniając ponad 14 tys. miejsc pracy.  

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Ewa Stachura-Pordzik jest współpomysłodawcą projektów skierowanych do bezrobotnych absolwentów czy młodych matek, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia oraz osób, które chcą się przekwalifikować lub rozpocząć działalność gospodarczą. Od kilku lat realizowane są także projekty edukacyjne dot. ścieżki zawodowej  dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół branżowych.

 Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz RCGW S.A. w Tychach

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zarządzania projektem funduszy europejskich, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także Szkoły Controllingu.

Od 2001 r. Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej, w tym modernizacji drogi krajowej DK1. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2017–2021.

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek zespołu realizującego projekt Foresight dla Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Specjalista grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Rzecznik patentowy i autor kilku patentów.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotej Odznaki Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju oraz medalem „Za Długoletnią Służbę”. Uhonorowany prestiżową nagrodą Komisji Europejskiej EMAS Awards 2015.

W TTBS  otrzymasz wszystkie istotne informacje na temat stanu technicznego nieruchomości. Osoby zainteresowane udziałem w programie, będą miały możliwość obejrzenia lokalu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: Artur Wyżkiewicz, Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, email: artur.w@ttbs.tychy.pl, tel. 501 875 758 .

Zwycięzcy poprzedniej edycji

Architekt krajobrazu – Sylwia Nowosielska, prowadzi firmę razem ze swoimi wspólnikami od kilku lat. Półtora roku zajęło im szukanie odpowiedniego lokalu. Od 2019 roku firma   MYTREE sp. z o.o. uczestniczy w programie „Klucz do biznesu”.

- Długo szukaliśmy odpowiedniego miejsca. Nasza pracownia powstała wokół idei projektowania ukierunkowanego na relacje społeczne. Projektujemy głównie ogrody, indywidualne lub modułowe. Program umożliwił nam rozwój firmy przy stosunkowo niskich kosztach własnych - mówi Sylwia Nowosielska.

Firma MYTREE sp. z o.o. jest jedną z 5 firm, które skorzystały z pierwszej edycji programu „Klucz do biznesu” i działają w budynku przy ul. Grota-Roweckiego.

Mateusz Siąkowski razem z Patrykiem Perzem prowadzi firmę Akpol-trans – zajmującą się transportem towarów krajowych oraz zagranicznych.

- Staramy się świadczyć usługi najwyższej jakości, ale jednocześnie obniżyć maksymalnie koszty działalności, by móc oferować dobre ceny przy stabilnych zleceniach –   mówi Mateusz Siąkowski.

Preferencyjne ceny za wynajem lokali dla osób uczestniczących w programie były dla ich firmy bardzo istotne. Podobnie jak dla Marcina Białonia – inżyniera, który w budynku na ulicy Grota - Roweckiego otworzył biuro swojej firmy specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania komputerowego. W pierwszej edycji tyskiego „Klucza do biznesu” powstało także biuro kancelarii adwokackiej oraz firmy spedycyjno-transportowej.

-Jesteśmy młodym zespołem, zdeterminowanym, zaangażowanym i sumiennym, który chce się rozwijać w Tychach – napisał Jakub Kraska z Kraspeed Logistic składając wniosek w 2019 roku.

Powrót na miejską stronę DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.