Jak wygląda orzecznictwo w Tychach? Sprawdź.

 • Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 • Definicja niepełnosprawności WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)

Niepełnosprawność to każde ograniczenie lub niemożność prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie uznanym za typowy dla człowieka. Ogranicza lub uniemożliwia pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi i płci, zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami.

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TYCHACH

ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

32 438 20 50

bok@pzon-tychy.pl

www.pzon-tychy.pl

Podstawowym celem działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach jest działalność orzecznicza czyli wydawanie zainteresowanym orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności bądź o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób powyżej 16 roku życia) oraz wydawanie legitymacji posiadaczom ww. orzeczeń. W ten sposób Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Od 1 lipca 2014 r. Przewodniczący Zespołu wydaje także karty parkingowe.

PODSTAWOWE ZADANIA ZESPOŁU:

 • przyjmowanie wniosków w sprawach orzeczeń dla celów pozarentowych oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych przez osobę wnioskującą;

 • kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka;

 • ocena stopnia naruszenia sprawności organizmu i jej konsekwencje dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. w oparciu o ustalone w przepisach prawa kryteria;

 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień;

 • wystawianie legitymacji dla posiadaczy orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające o niepełnosprawności;

 • wydawanie kart parkingowych;

 • rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji;

 • udzielanie wyczerpujących i kompetentnych informacji dotyczących działalności Zespołu i przysługujących niepełnosprawnym ulg i uprawnień.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Swoją właściwością Zespół obejmuje mieszkańców Miasta Tychy oraz mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (miast: Bieruń, Lędziny, Imielin, gmin: Chełm Śląski i Bojszowy) za zgodą Wojewody Śląskiego na podstawie stosownego porozumienia pomiędzy miastem Tychy a powiatem Bieruńsko-Lędzińskim.

ORZECZENIE

PLACÓWKA REALIZUJĄCA    

KONTAKT

 

 • ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 • ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 • ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

POWIATOWY ZESPÓŁ

DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TYCHACH

 

ul. Budowlanych 59

43-100 Tychy

☎ 32 438 20 50

bok@pzon-tychy.pl

www.pzon-tychy.pl

ORZECZENIA WYDAWANE DO CELÓW RENTOWYCH

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W RYBNIKU INSPEKTORAT

W TYCHACH

 

ul. de Gaulle'a 16

43-100 Tychy

 

 

☎ 22 560 16 00

cot@zus.pl

www.zus.pl

 

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.    

 • Lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji

Lekarz, przewodniczący składu orzekającego, jeśli uzna dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację medyczną za wystarczającą, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania,

 • Nie będzie konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby,
 • Przewodniczącym składu orzekającego będzie mógł być lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia szczególnie w takich dziedzinach jak choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka czy otolaryngologia,
 • Prawo zadziała wstecz

Zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane członkowi powiatowego zespołu przez wojewodę, którego ważność upływa w terminie od 8 marca 2020 r., zachowa ważność do 90. dnia od chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego zaświadczenia).

POWIATOWY ZESPOŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TYCHACH

✉ bok@pzon-tychy.pl

☎ 32 438 20 50 32 438 20 52

☑ EPUAP: /PZONTYCHY/SkrytkaESP.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Powrót na stronę Niepełnosprawni w Tychach

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.