24 września 2020 14:41

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego. Prawo do przyznania świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom;
 • jednemu z rodziców;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

Przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Dodatek nie przysługuje osobie która:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 4. osobie, która w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców nie żyje, występuje odpowiedni zapis w odpisie zupełnym aktu urodzenia o tym, że ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości: 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego  pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko. Zaświadczenie może być potwierdzone przez każdego lekarza bez względu na specjalizację, który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzi pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską (może to być m.in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą.

Wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł jednorazowo.

Powyższy dodatek jest podwyższony o kwotę 500 zł jednorazowo (łącznie 1500 zł jednorazowo) na podstawie uchwały nr 0150/XLII/797/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26.01.2006r w sprawie podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego.

Szczegółowe informacje dot. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami dostępne są na stronie www.mops.tychy.pl

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wysokość dodatku to 100zł przyznawane na dziecko jednorazowo w ciągu roku szkolnego.

Związany z dojazdem do miejsca nauki. Przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Wysokość dodatku wynosi 69 zł miesięcznie. Związany z zamieszkaniem w miejscu nauki:
Przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek). Wysokość dodatku wynosi 113 zł miesięcznie
Szczegółowe informacje dot. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami dostępne są na stronie www.mops.tychy.pl

Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek Pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie, która ukończyła 75 lat
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego oraz nie przysługuje również osobom, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób.

Specjalny zasiłek pielęgnacyjny.

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie które przyznaje się osobom, na których zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
1) konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
2) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny wnioskodawcy oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego tj. 764 zł.

Świadczenie  pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
- matce lub ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
a) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
b) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) nie ma opiekuna faktycznego, ani spokrewnionej rodziny zastępczej w rozumieniu ustawy lub osoby te legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. wynosi 1830zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dot. świadczeń opiekuńczych dostępne są na stronie www.mops.tychy.pl

Świadczenie wychowawcze przysługuje opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.
W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 - tego roku życia- kwota świadczenia przysługuje za niepełny miesiąc, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.
Świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeśli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Szczegółowe informacje dot. Świadczenia wychowawczego  dostępne są na stronie www.mops.tychy.pl

„Dobry Start” to świadczenie na częściowe pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody: rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom uczącym się.
Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się  20 – tego roku życia.
W przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie przysługuje do 24 – tego roku życia. Świadczenie przysługuje również w przypadku ukończenia 20 -tego roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 - ty rok życia. W przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, które ukończą 24 -ty rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 - ty rok życia.
Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje jeżeli:
- dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie oraz
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wysokość świadczenia „Dobry Start” to 300zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dot. świadczenia „Dobry Start” dostępne są na stronie www.mops.tychy.pl

POWRÓT NA STRONĘ: RODZINA

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.