6 marca 2020 0:00

Szukasz lokalu na siedzibę firmy za rozsądne pieniądze? Stawiasz pierwsze kroki w biznesie? Prowadzisz firmę nie dłużej niż 5 lat? Na Twój wniosek czekamy do 31 stycznia!

„KLUCZ DO BIZNESU” program dla przedsiębiorczych, wspólna inicjatywa Urzędu Miasta i Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TTBS). Ma pomóc przedsiębiorcom startującym z biznesem lub prowadzącym firmę nie dłużej niż 5 lat w zdobyciu lokalu na jej siedzibę na preferencyjnych zasadach. Pieniądze, które uda się zaoszczędzić dzięki programowi, będzie można przeznaczyć na rozwój firmy, budowanie marki, reklamę.

Do dyspozycji przedsiębiorców Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przeznaczyło 14 lokali o powierzchni użytkowej od 12 do 40 m2, zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta, na trzecim piętrze budynku przy ul. Grota-Roweckiego 42-44 w Tychach. Na obniżone stawki czynszu przedsiębiorcy mogą liczyć przez trzy lata.
Cena za wynajem metra kwadratowego przez pierwsze dwa lata wyniesie 11 zł netto za m2 powierzchni użytkowej wraz z częściami wspólnymi, w trzecim roku wzrośnie o 50%, później zainteresowani przedłużeniem umowy, zapłacą według stawek obowiązujących w TTBS. Do czynszu należy doliczyć opłatę za media.

W ramach wynajmu, przedsiębiorcy - po wcześniejszym uzgodnieniu z Tyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego -  będą mogli bezpłatnie skorzystać z sali konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze budynku. Koszty remontu i dostosowania pomieszczeń do działalności, ponoszą przedsiębiorcy.

Osoby zainteresowane, będą miały możliwość obejrzenia lokalu przed przystąpieniem do Programu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Tyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. 

Na wnioski czekamy do 31 stycznia. 

Organizator:
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy

al. Niepodległości 49

43- 100 Tychy

tel. 32 776 31 03

Partner Programu:

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

ul. Budowlanych 59                 

43-100 Tychy

tel. 32 227 03 70 wew. 133

WYNIKI PROGRAMU "KLUCZ DO BIZNESU"

Przedsiębiorca zainteresowany udziałem w Programie powinien wypełnić wniosek o przyjęcie do Programu „Klucz do biznesu” (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Preferowane jest, by wniosek ten został wypełniony komputerowo i podpisany odręcznie. Osoby, które nie mają takiej możliwości, mogą wypełnić go odręcznie.

Brak odręcznego podpisu i akceptacji zawartych we wniosku oświadczeń, spowoduje odrzucenie wniosku.

Wniosek należy złożyć osobiście  najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. do godziny 13.30, w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 (I piętro).

Można go również wysłać na adres:

Urząd Miasta Tychy

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

al. Niepodległości 49

43-100 Tychy

z dopiskiem „Klucz do biznesu”.

Do konkursu włączone zostaną tylko te wniosku, które wpłyną do 31 stycznia 2020 r. do godziny 13.30 i będą spełniały wymagania formalne zawarte w Regulaminie. W przypadku przesłania wniosku, decyduje data wpływu

Oferta dotyczy 14 lokali udostępnionych przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, znajdujących się na III piętrze budynku przy ul. Grota-Roweckiego 42-44 w Tychach.

Wykaz lokali:

Lp.

Numer

Powierzchnia użytkowa

m2

Powierzchnia
z częściami wspólnymi

m2

1

305

39,85

55,25

2

306

11,97

16,59

3

308

26,62

36,90

4

309

25,61

35,50

5

310

25,04

34,72

6

314, 315 [1]

25,34

35,13

7

320

24,36

33,77

8

321

14,34

19,88

9

322

12,64

17,52

10

323

12,49

17,32

11

324

26,81

37,17

12

334

26,18

36,29

13

336A

40,06

55,54

14

340

12,16

16,86

 

1. Z tytułu najmu przedsiębiorca będzie płacił preferencyjne stawki za czynsz przez 3 lata:

  • przez pierwsze dwa lata trwania umowy – 11 zł netto za m2 powierzchni użytkowej wraz z częściami wspólnymi
  • w trzecim roku trwania umowy stawka wzrośnie o 50%. 

Do czynszu należy doliczyć opłatę za media.

2.Umowa zostanie zawarta maksymalnie na okres 36 miesięcy, z możliwością jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w umowie, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Po 36 miesiącach przedsiębiorca, który będzie chciał przedłużyć umowę, zapłaci czynsz według stawek obowiązujących w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

4. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji w wysokości 1,5-miesięcznego czynszu brutto za dany lokal.

5. W ramach wynajmu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Tyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać bezpłatnie z sali konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze budynku.

6. Umowa najmu zostanie zawarta zgodnie z Regulaminem dla najemców/użytkowników lokali w budynku przy ul. Grota-Roweckiego 42-44 w Tychach.

7. Jednemu Podmiotowi, może być przyznany tylko jeden lokal.

8. Podmiot wyłoniony w Programie, ma zakaz podnajmowania lokalu osobom trzecim.

!!! Przedsiębiorca wypełniając wniosek o przyjęcie do Programu, wskazuje numer lokalu, który najbardziej mu odpowiada oraz numery trzech lokali rezerwowych.

Jeśli o dany lokal będzie ubiegało się więcej osób, najemcą zostanie ten Podmiot, któremu Komisja konkursowa przyzna najwięcej punktów. W przypadku rezygnacji przedsiębiorcy z zawarcia umowy najmu, oferta zostanie przedstawiona przedsiębiorcy, który jako kolejny Podmiot ubiegający się o dany lokal, zdobył największą liczbę punktów.

Z pozostałych przedsiębiorców biorących udział w Programie, zostanie utworzona lista rezerwowa, według przyznanej punktacji. Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali preferowanego lokalu, będą mieli szansę na przyznanie lokalu rezerwowego. 

[1]  Lokal składa się z dwóch przechodnich pomieszczeń.

Program skierowany jest do przedsiębiorców:

  • rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

Żeby  wziąć udział w programie, nie trzeba być zameldowanym w Tychach. Podmiot ubiegający się o lokal nie może być najemcą, dzierżawcą lub innym użytkownikiem, lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Miasta Tychy.

Uczestnicy na etapie aplikowania do Programu, nie muszą posiadać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W momencie podpisywania umowy najmu, wpis do CEIDG lub KRS są konieczne.

Przez przedsiębiorcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jak również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zasady przyznawania lokali określa szczegółowo Regulamin Programu „Klucz do biznesu” (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050/399/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2019 r.).

 

Przy ocenie zostaną wzięte pod uwagę cztery kategorie.

W poszczególnych kategoriach zastosowano skalę punktową: 0-4 pkt. (0  pkt. – oznacza brak spełnienia wymogów, 4 pkt. – maksymalne spełnienie wymogów). Każdy członek Komisji konkursowej może przyznać w każdej kategorii od 0 do 4 punktów.  Komisja konkursowa składa się 5 osób, zatem Podmiot ubiegający się o lokal, może zdobyć maksymalnie 80 pkt. Żeby przedsiębiorca mógł otrzymać lokal, musi uzyskać minimum 41 pkt.

WYNIKI PROGRAMU "KLUCZ DO BIZNESU"

Przedsiębiorcy, którym Komisja konkursowa przyzna lokale, zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub mailowo, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od posiedzenia Komisji konkursowej, a ich dane zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Dla przedsiębiorców”: www.umtychy.pl/dla-przedsiebiorcy oraz Partnera Programu: www.ttbs.tychy.pl 

 

W lokalach będzie można prowadzić działalność związaną z handlem i usługami. Rodzaj działalności nie może powodować uciążliwości dla otoczenia.

Start konkursu: 8 stycznia 2020 r.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2020 r. do godziny 13.30. W przypadku wysłania wniosku, decyduje data wpływu. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję 26 lutego 2020 r.

Kolejne informacje o ważnych terminach (ogłoszenie wyników) będą pojawiały się na bieżąco.

Chcesz obejrzeć lokal, zobaczyć umowę najmu i regulamin do niej? Na pytania dotyczące  nieruchomości i zawieranych umów odpowie Partner Programu:

Kontakt: Józef Lechowicz, Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

tel. 32 227 03 70, wew. 133, email: sekretariat@ttbs.tychy.pl

Masz pytania odnośnie wypełnienia wniosku, terminów, organizacji konkursu, skontaktuj się z Organizatorem:

Kontakt: Dorota Picho, Anna Hałaczkiewicz, Sylwia Grzelak, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

tel. 32 776 31 03, email: działalnosc@umtychy.pl

Komisja konkursowa, weźmie pod uwagę cztery kryteria:

  1. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia pomocne w prowadzeniu działalności.
  2. Cel i opis działalności, rodzaj wytwarzanych produktów, świadczonych usług (kody PKD). Krótki plan zarządzania firmą. Czy prowadzona działalność jest/będzie innowacyjna?
  3. W jaki sposób przedsiębiorca pozyskuje/pozyska klientów (działania reklamowe, organizacyjne, promocyjne)?
  4. W jaki sposób przedsiębiorca osiąga/osiągnie przewagę konkurencyjną?

Wnioski zostaną ocenione przez Komisję 26 lutego 2020 r.

Skład Komisji konkursowej:

Jerzy Gospodarek, Naczelnik Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej UM Tychy - Organizator programu

Daria  Szczepańska, Prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o  - Partner programu

oraz następujący specjaliści z zakresu działań biznesowych i rynku pracy:

 Ewa Stachura-Pordzik, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplomowe Zarządców Nieruchomości. Posiada Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Jest również członkiem Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy. Jednocześnie pełni funkcję eksperta Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Rady Miasta Tychy.

W 1996 r. objęła stanowisko wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefy Tyskiej. Podstrefa Tyska to obecnie obszar ponad 461 ha, na których zlokalizowanych jest ok. 70 firm, zapewniając ponad 14 tys. miejsc pracy.  

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Ewa Stachura-Pordzik jest współpomysłodawcą projektów skierowanych do bezrobotnych absolwentów czy młodych matek, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia oraz osób, które chcą się przekwalifikować lub rozpocząć działalność gospodarczą. Od kilku lat realizowane są także projekty edukacyjne dot. ścieżki zawodowej dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół branżowych.

 Katarzyna Ptak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

Posiada wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem oraz pośrednictwem pracy. Jest pracownikiem Publicznych Służb Zatrudnienia od 1993 roku. Pełniąc funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach od ponad 10 lat, podejmowała szereg inicjatyw na rzecz rozwoju i poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Na przestrzeni kilkunastu lat wdrożyła wiele zmian organizacyjnych w tyskim urzędzie pracy,  wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób bezrobotnych jak i pracodawców.

Aktywnie działa na rzecz rozwoju rynku pracy zarówno w obszarze lokalnym  jak i w skali kraju i regionu. Uczestniczyła w pracach stałej podkomisji sejmowej ds. rynku pracy, procedującej zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach realizuje szereg projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w ramach środków Unii Europejskiej i Funduszu Pracy, tworząc warunki dla stałego wzrostu przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych.
W latach 2004-2019 zrealizował kilkadziesiąt projektów na rzecz aktywizacji zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości, na kwotę prawie 50 mln zł. To m.in. dzięki temu stopa bezrobocia na terenie Miasta Tychy wynosi 1,9%, co daje 7 miejsce w skali kraju pod względem najniższej stopy bezrobocia dla miast na prawach powiatu.

Angażuje się społecznie w prace samorządu gospodarczego uczestnicząc w spotkaniach branżowych, seminariach i konferencjach, dzieląc się swoją wiedzą z przedsiębiorcami. Organizator m.in. Europejskich Dni Pracodawców w Tychach. Organizator konferencji i seminariów skierowanych do pracodawców, związanych z informowaniem o aktualnych zmianach w przepisach prawnych oraz promowaniem funduszy unijnych, jak i narzędzi rynku pracy pozwalających na zwiększenie zatrudnienia.

Inicjatorka siedmiu edycji programu „Trafny Wybór", który ma na celu wsparcie młodzieży w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Program realizowany jest we współpracy ze szkołami średnimi i pracodawcami z terenu Miasta Tychy. Jako członek Rady Programowo-Biznesowej działającej przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego była inicjatorką projektu zdobywania doświadczenia zawodowego przez studentów. W ramach osobistej współpracy Katarzyny Ptak z Tyską Radą Seniorów Powiatowy Urząd Pracy w Tychach jako pierwszy urząd pracy w Polsce realizuje, od 2017 roku, program skierowany do seniorów zainteresowanych podjęciem pracy. 

 Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz RCGW S.A. w Tychach

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zarządzania projektem funduszy europejskich, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także Szkoły Controllingu.

Od 2001 r. Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej, w tym modernizacji drogi krajowej DK1. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2017–2021.

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek zespołu realizującego projekt Foresight dla Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Specjalista grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Rzecznik patentowy i autor kilku patentów.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotej Odznaki Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju oraz medalem „Za Długoletnią Służbę”. Uhonorowany prestiżową nagrodą Komisji Europejskiej EMAS Awards 2015.

 

W TTBS  otrzymasz wszystkie istotne informacje na temat stanu technicznego nieruchomości. Osoby zainteresowane udziałem w programie, będą miały możliwość obejrzenia lokalu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: Józef Lechowicz, Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, tel. 32 227 03 70, wew. 133, email: sekretariat@ttbs.tychy.pl

Powrót na miejską stronę DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.