6 listopada 2017, 15:22:34

Głównym realizatorem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Referat Polityki Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

W realizacji MPPiRPA uczestniczą również:

1) Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Tychy:

 1. a) Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą
 2. b) Wydział Działalności Gospodarczej
 3. c) Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 4. e) Wydział Komunikacji
 5. f) Straż Miejska

2) Jednostki organizacyjne Miasta Tychy:

 1. a) Miejskie Centrum Oświaty
 2. b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 3. d) Miejskie Centrum Kultury
 4. e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 5. f) Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

3) Inne podmioty:

 1. a) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. b) Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana
 3. c) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 4. d) Stowarzyszenia abstynenckie
 5. e) Komenda Miejska Policji
 6. f) Prokuratura Rejonowa
 7. g) Sąd Rejonowy
 8. h) Powiatowy Urząd Pracy
 9. i) inne osoby i podmioty realizujące zadania w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej oraz pomocy społecznej.

 

Strony internetowe tyskich instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym

 

ZASOBY LOKALNE

PODMIOT:

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Inicjuje działania w zakresie określonym w art. 41  ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym pełni funkcję doradczą i opiniującą przy konstruowaniu i realizacji MPPiRPA. Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności z uchwałami, określającymi warunki lokalizacji i limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki

 i Leczenia Uzależnień Mens Sana

Zakład lecznictwa odwykowego – Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych oraz Dzienny Oddział Terapii dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Innych Środków Psychoaktywnych. Realizuje programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udziela indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej

Dokonują wczesnego rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu przez osoby nieuzależnione i wynikających z tego szkód zdrowotnych oraz podejmuje interwencje w celu ograniczania picia alkoholu przez tych pacjentów, mogą stosować procedury przesiewowe służące wczesnemu wykrywaniu uzależnienia od alkoholu i kierowanie osób z podejrzeniem uzależnienia do konsultacji w poradniach lub przychodniach lecznictwa odwykowego.

Placówki oświatowe, oświatowo – wychowawcze

Prowadzą profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną adresowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Realizują Szkolne Programy Profilaktyczne. W Tychach mamy Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, 22 przedszkola, 21 szkół podstawowych, 14 gimnazjów i 17 szkół ponadgimnazjalnych, podstawową szkołę muzyczną oraz 2 domy kultury.

Placówki wsparcia dziennego oraz Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

Służą pomocą w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Współpracują z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie: opiekuńczej, specjalistycznej bądź pracy podwórkowej. W 2017 roku 5 organizacji pozarządowych prowadziło na zlecenie Miasta Tychy 7 placówek wsparcia dziennego (6 opiekuńczych i 1 socjoterapeutyczną). Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego (2 filie). W Tychach prowadzona jest też Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ośrodek udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom, m. in. dotkniętych problemami uzależnień od alkoholu lub narkotyków. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. Podejmuje zespół interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się dysfunkcji.

Komenda Miejska Policji i Straż Miejska

Służby te realizują zadania związane w szczególności z zapobieganiem destrukcyjnym skutkom zachowań osób nietrzeźwych w miejscach publicznych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizują również programy informacyjno - edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży.

Instytucje kultury, Miejskie Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Promują bezpieczny i „wolny” od środków psychoaktywnych styl spędzania wolnego czasu, w szczególności w ramach realizacji projektów adresowanych do dzieci i młodzieży

Sąd Rejonowy

III Wydział Rodzinny i Nieletnich orzeka m. in. o obowiązku leczenia odwykowego.

Centrum Integracji Społecznej

Prowadzi działania w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe

W Tychach działają: stowarzyszenie i kluby abstynenckie oraz grupy samopomocowe, realizują programy i projekty na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz pomagają w wychodzeniu z uzależnienia.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×