1 maja 1993 0:00
Kronika miasta: 1994 - Maj   5 maja

Na wniosek Zarządu Miasta Wojewódzki Komisarz Wyborczy ustanowił dla Tychów 7 okrę-gów wyborczych oraz powołał Miejska Komisję Wyborczą w składzie: Józef Biolik - przewodniczący, Józef Lisiecki - z-ca przewodniczącego, Wieńczysława Garbarczyk-Tur - sekre-tarz, członkowie: Szymon Dahlke, Aldona Gross, Maciej Krzyżaniak, Jan Mach, Aldona Mie-rzejewska, Krystian Mildner, Małgorzata Mosur, Teresa Węgrzynek, Anna Zajączkowska. Orga-nizacyjną stroną wyborów zajmie się powołany przez Prezydenta miasta zespół, na którego czele stoi sekretarz gminy Wanda Drożdż. Społeczeństwa naszego miasta wybierać będzie 45 radnych w 7 okręgach wyborczych:
w Okręgu Starotyskim nr 1 obejmujqcym osiedla: Wilkowyje, Stare Tychy, Mąkolowiec, Czułów, Zwierzyniec, Wartogłowiec, Wygorzele, Jaroszowice, Urbanowice, Cielmice, Zawiść, na okręg ten przypada 6 mandatów,
w Okręgu Śródmiejskim nr 2 obejmującym osiedla: C-2, E, D, F, G, - 8 mandatów,
w Okręgu AB nr 3 obejmującym osiedla: A, B, Glinka, C-1 - 6 mandatów,
w Okręgu Żwakowskim nr 4 obejmującym osiedla: Żwaków, R, K, L, S, Przygoń, Rogatki, Suble - 5 mandatów,
w Okręgu Zachodnim nr 5 obejmującym osiedle H - 5 mandatów,
w Okręgu Północnym nr 6 obejmującym osiedla: M, N, O, U - 8 mandatów,
w Okręgu Paprocańskim nr 7 obejmującym osiedla: Paprocany, P, T, W, Z - 7 mandatów.

6 maja

Niezwykłym wydarzeniem kulturalnym uświetniającym rok obchodów 60-lecia nadania praw miejskich Tychom było otwarcie wystawy w galerii "Miriam" zatytułowanej "Korzenie zapomniane, zagubione". Ekspozycja nawiązywała do przeszłości tyszan, od początku XX wieku do końca lat międzywojennych. Nie sposób wymienić wszystko, co zostało na wysta-wie zgromadzone. Spośród starych sprzętów - wertiko z pasyjką i świecznikami, stół nakryty haftowanym obrusem z sukna (który używany był tylko na kolędę), okno ze śląskiego domu ozdobione firanką, zegary, masielnica do wyrobu masła, miary na ziarno, stare naczynia z porcelany. Były też pamiątki, jakie wówczas przechowywały Ślązaczki, np. wianek ślubny (1921 r) z mirtu, oprawiony w skrzynkową ramę, za szkłem. Wspaniale prezentowały się słynne śląskie stroje, chusty i hafty. Duży był zbiór fotografii rodzinnych i z życia publicznego tyszan. Na uwagę zasługiwały modlitewniki, świadectwa i zeszyty szkolne, tarcze pamiątkowe, dyplomy honorowe. Wszystko to wzbudzało zaciekawienie, podziw i zachwyt zapro-szonych gości, których mury galerii nie mogły pomieścić. Dopełnieniem niepowtarzalnej scenerii były występy "Podlesianek", które śpiewały śląskie pieśni, a zebrani raczyli się żurem śląskim i chlebem pieczonym w wiejskim piecu. Ta wystawa jest dziełem i pomysłem Ale-ksandry Suchowiejko - młodej tyszanki wywodzącej się ze starych tyskich rodów, Baronów i Kurzaków od pokoleń żyjących na tej ziemi. Współorganizatorem był Ireneusz Botor również tyszanin artysta plastyk, który wszystkie te cuda w galerii ułożył i porozwieszał. Nad całością spraw organizacyjnych czuwała Miejska Biblioteka Publiczna, Urząd Miejski sfinansował wy-danie katalogu wystawy, która potrwa do 31 maja br.

Od 6 do 8 maja

Na trasach naszego regionu odbył się Międzynarodowy Wyścig Kolarski "4 Asy Fiata Auto Poland". Startowało w nim 92 kolarzy z Polski, Austrii, Czech, Holandii, Słowacji i Stanów Zjednoczonych. Wyścig rozegrano w czterech etapach. Trasa etapu I biegła wokół fabryki Fiat Auto Poland na dystansie 139 km, trasa etapu 11 Bojszowy - Miedź-na - Lędziny wynosiła 133 km, w III etapie zawodnicy jechali na czas na dystansie 13 km, trasa prowadziła z Kobióra do Tychów i z powrotem do Kobióra. Etap IV, rozegrany na tyskich ulicach o Puchar Prezydenta Miasta Tychy, miał trasę długo-ści 84 km (30 x 2,8 km). Zawody zakończyły się na Stadionie Miejskim przy ul. Edukacji, zwycięzca został Marek Wrona z "Jelcza"-Loskowice, który w nagrodę otrzymał "malucha". Wyścigowi towarzyszyły różnorodne imprezy sportowo-rekreacyjne, mecze, turnieje, kon-kursy, festyny, organizowały je społeczności lokalne tych miejscowości, przez które przebie-gały trasy. Organizatorami wyścigu były: Fiat Auto Poland, Klub Sportowy"Górnik"- Lędziny, Urzędy Miejskie w Tychach i Lędzinach oraz inne instytucje.

9 maja

Szkoła Podstawowa nr 10 w Żwakowie zorganizowała obchody 50 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Pomysłowy program obejmował: wystawę plastyczną, montaż słowno-muzyczny i spotkanie z uczestnikiem bitwy Janem Kiszką. Wystawa była plonem konkursu ogłoszonego przez Delegaturę Kuratorium Oświaty dla szkół podstawowych i po-nadpodstawowych. Inspiracja konkursu była pieśń Feliksa Konarskiego "Czerwone maki na Monte Cassino". Spośród 200 prac, które wpłynęły (plakaty, rysunki i akwarele), jury wyło-niło najlepsze i przydzieliło nagrody w dwóch grupach wiekowych. Uroczystość miała cha-rakter patriotyczny, była żywą lekcją historii. Młodzież z zainteresowaniem i zaangażowa-niem uczestniczyła w tej rocznicy, na której obecne były władze oświatowe, szkolne i bar-dzo licznie zebrani uczniowie tyskich szkół.

11 maja

Krzysztof Wielicki - tyszanin, znany himalaista - wyruszył na kolejną wyprawę, tym razem celem będzie K2 w Himalajach.

12 maja

Odbyła się przedostatnia sesja Rady Miejskiej I kadencji. Tematem jej były sprawy dotyczące wyborów do rad osiedli - komisji, okręgów wyborczych, siedzib, liczby radnych i innych szczegółów. Wybory do rad osiedli odbędą się równolegle z wyborami samorządowymi w dniu 19 czerwca br. Rada Miejska podjęła uchwałę, że w Jaroszowicach, Urba-nowicach, Wygorzelu, Wilkowyjach, Wartogłowcu, Czułowie, Starych Tychach i na Os. F-6 mieszkańcy wybierać będą 15 radnych do swych rad osiedlowych. W dalszej części sesji przedstawiony został radzie program rozwoju lokalnego, po dyskusji rada go przyjęła. Pre-zydent miasta omówił nie zrealizowane uchwały, m. in. o składowaniu przez ościenne gmi-ny śmieci na wysypisku w Urbanowicach, o działkach dla kościoła św. Marii Magdaleny jako zwrot gruntów za zabrane mienie. Podjęto uchwałę o zwiększeniu dochodów gminy o 12 mld zł, pieniądze te przeznaczone będą na finansowanie oświaty i dotację dla Przedsię-biorstwa Komunikacji Miejskiej.

13 i 14 maja

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego miało miejsce III Tyskie Seminarium Majowe. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sorbony, Uniwersytetu Śląskiego, Polskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, lokalnych instytucji i zakładów pracy omawiali "Problemy integracji i dezintegra-cji społeczności miejskiej w Tychach". Otwarcia seminarium dokonali: Prezydent miasta Franciszek Kotulski i prof. Marek S. Szczepański. Dwudniowe seminarium obejmowało cztery sesje. Podczas I sesji zatytułowanej "Ojczyzna prywatna i proces integracji społecznej" wystąpili: doc. Czesław Rybotycki (UJ), który omówił "Morfologię malej ojczyzny-indeks pytań ", charakteryzując poszczególne elementy małej ojczyzny wskazał na wymiar emocjonalny, jako kategorię nostalgiczną, np. pojęcie mała ojczyzna powstaje wtedy, kiedy już jej nie ma. Prof. Ludwik Stomma (Sorbona) mówił "Ojczyźnie prywatnej jako wartości". Opierając się na historii mitycznej, anegdotycznej, podkreślił znaczenie czasu i miejsca jako czynników tworzących lub integrujących mała ojczyznę. Dr Maria Lipok-Bierwiaczonek (Muzeum Śląskie) przybliżyła zebranym "Ojczyzny prywatne tyszan starych i nowych ". Prof. Marek S. Szcze-pański (UŚl) w wykładzie pt. "Ludzie bez ojczyzny prywatnej" wskazał na potrzebę popula-ryzowania wiedzy o ojczyźnie lokalnej. Mgr Łucja Staniczek (Kuratorium Oświaty) zajęła się problemami "Wiedzy o ojczyźnie prywatnej w procesach integracji społecznej", dzieląc się doświadczeniami pedagogicznymi. Głos w dyskusji zabrali Alojzy Lysko nauczyciel historii, prof. Anna Mroczek i prof. Tadeusz Teodorowicz (projektant Os. A), który wygłosił wierszo-wany panegiryk na cześć Tychów. Tematem II sesji byty "Główne czynniki integracji i dezintegracji społeczności miejskiej i osie-dlowej ". Prof. Władysław Jacher (UŚl) wygłosił prelekcję pt. "Integracja i dezintegracja spo-łeczna jako kategorie badań społecznych ", prof. Wojciech Świątkiewicz swoje wystąpienie poświęcił "Wzorom religijności w procesach integracji społeczności wielkomiejskiej ". Ks. prof. Janusz Mariański (KUL) mówił o "Parafii jako ośrodku skupienia społecznego ". Dziekani obu tyskich dekanatów ks. Franciszek Resiak i ks. Engelbert Ramola analizowali problemy inte-gracyjne na przykładzie swoich parafii. W dalszych wystąpieniach prof. Andrzej Matczew-ski (PAN) wygłosił referat pt. "Konsekwencje społeczno - gospodarcze postępu techniczne-go - szanse i zagrożenia dla Tychów" a prof. Mirosław Fazan miał prelekcję na temat "Od unifikacji do integracji. Kultura w procesie przemian ". W drugim dniu seminarium, w III sesji, która poświęcona była "Instytucjom tyskim w proce-sach integracji i dezintegracji społecznej", uczestniczyli przedstawiciele Fiata Auto Poland i Tyskich Browarów, redaktorzy lokalnej prasy, prof. Szczepan Łukasiewicz ze Szpitala Woje-wódzkiego, prof. Hanna Adamczewska - generalny projektant Nowych Tychów, arch. An-drzej Czyźewski. Rozwinęła się interesująca dyskusja, mówcy przybliżali zebranym swoje obserwacje, doświadczenia, refleksje o roli zakładów pracy w procesach integracyjnych czyniąc to nieraz barwnie, a nawet anegdotycznie, co spotykano się z aplauzem słucha-czy. W sesji IV przewidziana była dyskusja panelowa nad "Kartą działań na rzecz integracji spo-łeczności miejskiej". Ograniczono się jednak tylko do złożenia wniosków. Prof. Marek S. Szcze-pański wystąpił z propozycją utworzenia w Tychach niepublicznej wyższej szkoły nauk spo-łecznych, języków obcych i robotyki przemysłowej oraz wprowadzenia do programów na-uczania wiedzy o ojczyźnie lokalnej i rozpoczęcie koncepcyjnych i studialnych prac nad "Technocentrum Tychy". Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Łukasiewicz postulowała budowę gmachu biblioteki centralnej, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10 ape-lowała o podjęcie działań na rzecz ochrony zabytków. Organizatorem seminarium był Urząd Miasta przy współudziale prof. Marka S. Szczepańskiego i dr Marii Lipok-Bierwiaczonek, którzy stanowili Radę Naukową III Tyskiego Seminarium Majowego.

20 maja

O północy minął termin składania list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej. W Miejskiej Komisji Wyborczej zarejestrowanych zostało 18 komitetów wyborczych i 6 list indywidualnych. 19 czerwca br. społeczeństwo naszego miasta wybierać będzie spośród 335 kandydatów 45 radnych w 7 okręgach wyborczych. Zarejestrowano następujące komitety wyborcze: Konfederacja Polski Niepodległej, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Koalicja Tyskiej Prawicy, Klub Inicjatyw Samorządowych i Unia Wol-ności, "Razem Tyszanie ", "Oświata ", Zieloni, Spółdzielczy Blok Wyborczy, Tychy Teraz, Unia Pracy, Wspólnota na Rzecz Rozwoju Osiedli Obrzeźnych, Grupa Starotyska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Klub Realistów, Społeczny Ruch Mieszkaniowy, Polska Partia Socjali-styczna, Zieloni - Stowarzyszenie Federacji Zielonych w Tychach.

26 maja

Odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej 1 kadencji 1990-94 r. Program składał się z dwóch części - roboczej i uroczystej. Część robocza wypełniła debata nad założeniami (dwie wersje) do Planu Ogólnego Miasta Tychy. Prezydent miasta Franciszek Kotulski przedstawił radzie chronologię procedur prawnych i podjętych działań nad projektem założeń Planu Ogólne-go Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy. Relacje z prac nad planem złożyli przewodniczący Komisji Planu A. Krzysztof Barysz i Marian Kubic - przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. Główny projek-tant planu Anna Potoczek przedstawiła dwa warianty założeń do Planu Zagospodarowa-nia Przestrzennego Miasta Tychy. Autorzy "Studium kształtu przestrzennego miasta Tychy" Grzegorz Ratajski i Wojciech Michalski scharakteryzowali różnice między wariantami zało-żeń. W dyskusji ogólnej zabrali głos radni - Bogusław Szczupak, Grzegorz Wojsław, Czesław Martysz. Po uzgodnieniach proceduralnych przystąpiono do głosowania. Większością gło-sów przyjęty został przez Radę Miejską wariant 1 założeń do Planu Ogólnego Zagospodaro-wania Przestrzennego Miasta Tychy. Spośród 10 uchwał, jakie Rada Miejska podjęła na swej ostatniej sesji, do ważniejszych należą: o wykupieniu przez gminę gruntu o powierzchni 7000 m2 który jest własnością Fabryki Samochodów Małolitrażowych grunt przekazany zostanie parafii św. Marii Magdaleny w ramach zwrotu za zabrane dobra, o przeznaczeniu dotychczasowych gruntów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzch-ni 59 ha w Jaroszowicach, Wilkowyjach, Paprocanach, Urbanowicach, Cielmicach i Ty-chach, o zmianie budżetu miasta - postanowiono zwiększyć dochody gminy o kwotę 5 mld 647 mln zł przeznaczając ją na zadania objęte pilotażem. Po przerwie, podczas której radni i Zarząd Miasta udali się do "Poloneza" na obiad, rozpoczęła się o godzinie 15 uroczysta część sesji. Przewodnicząca powitała zaproszonych gości, po czym złożyła sprawozdanie z prac Rady Miejskiej kadencji 1990 - 94 r. W tym okresie Rada Miejska obradowała na 41 sesjach, podjęła 507 uchwał, ustanowiła statut gminy Tychy. Zostały uporządkowane spra-wy własnościowe dotyczące gruntów i nieruchomości, a także związane z nimi podstawy prawne i inwentaryzacyjne. W 1991 r. nastąpiła zmiana administracyjnych granic miasta. Szeroko zostały ujęte w sprawozdaniu inwestycje, które powstały w mieście: kanalizacje, gazociągi, wodociągi, remonty szkół, lodowiska, Teatru Małego, budynku dla sadu, re-monty komunalne, oświetlenia ulic, wymiana chodników. Nastąpił rozwój handlu i usług, powstało w mieście wiele firm prywatnych. Oddano do użytku część wysypiska odpadów komunalnych, trwają prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków. Z inicjatywy rady zo-stało opracowane "Studium kształtu przestrzennego miasta Tychy", które było podstawą do opracowania założeń Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta (dzi-siaj przez radę zatwierdzonych) powstała Agencja Promocji Rozwoju Gospodarczego. Roz-winęły się placówki oświatowe, działają niepubliczne szkoły, równocześnie jednak w dzie-dzinie oświaty są zaniedbania, dysproporcje pomiędzy osiedlami obrzeżnymi a miastem. Stan obecny miasta jest na przyzwoitym poziomie, ale wiele jeszcze pozostało do zrobienia i ta troska znalazła wyraz w sprawozdaniu. Na zakończenie Przewodnicząca w imieniu całej rady złożyła podziękowanie Zarządowi Miasta, pierwszemu i drugiemu, za dynamiczną i pełną zaangażowania postawę, podziękowała także pracownikom Urzędu Miejskiego i urzędnikom obsługującym biuro rady, członkom komisji spoza Rady Miejskiej, osobom, które tworzyły podstawy struktur samorządowych w mieście, Antoniemu Górce, Jerzemu Smołce, Stanisławowi Krzyżaniakowi, Danucie Talarczyk, Bolesławowi Twarogowi i Stefano-wi Sobieszczańskiemu (obaj byli posłami na sesje i kadencji), oraz tym którzy prace samo-rządowe kontynuowali. Podziękowania złożone zostały również radnym Rady Miejskiej, także tym którzy odeszli na skutek podziału administracyjnego miasta do swoich macierzy-stych gmin, i radom osiedlowym w Tychach. Wszyscy otrzymali z rak przewodniczącej Rady Miejskiej I kadencji 1990-94 r. Ryty Stożyńskiej pamiątkowe dyplomy. Były kwiaty i podzięko-wania skierowane do rady przez Prezydenta miasta Franciszka Kotulskiego za trud współ-pracy, poseł Bolesław Sobieszczański dziękując podkreślił ogrom prac rady. Piotr Czarnyno-ga z Bierunia złożył bardzo serdeczne osobiste podziękowania za zdobyte doświadczenie w Radzie Miejskiej Tychów i wyraził wielkie uznanie i szacunek przewodniczącej Rycie Sto-żyńskiej, podkreślił, że jest to w dużej mierze jej zasługa, że tyska rada pracowała tak dynamicznie i z wielką konsekwencją dokonała tylu dzieł. Uroczystość zakończyła się w salach Urzędu Stanu Cywilnego toastem szampana.

28 maja

W kościele św. Jadwigi odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna Rady Miejskiej I ka-dencji 1990-94 r. Uczestniczyli w niej radni ze swymi rodzinami, przewodnicząca Ryta Stożyń-ska i jej zastępcy - Józef Lisiecki i Jerzy Labus, prezydent miasta Franciszek Kotulski, wiceprezydenci Barbara Rymer i Józef Sobczyk, sekretarz miasta Wanda Drożdż oraz wierni. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Stefan Nowok, proboszcz parafii, który następnie zaprosił wszystkich uczestników do salki parafialnej, gdzie odbyło się serdeczne spotkanie przy ka-wie.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.