1 stycznia 1993 0:00
Kronika miasta: 1994 - Styczeń   Od 1 stycznia

W kościele św. Marii Magdaleny czynna jest wystawa retrospektywna Brac-twa Trzeźwości im. ks. infułata Jana Kapicy. Zgromadzone dokumenty, fotogramy, podzię-kowania, dyplomy ilustrują 10-letniq działalność bractwa, jego bogaty i pożyteczny doro-bek. Zainteresowanie wystawą jest bardzo duże.

2 stycznia Rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Kultury powołany uchwałą Rady Miejskiej. Jego siedzibą jest Teatr Mały przy ul. Kardynała Hlonda 1. Zadaniem MOK-u będzie upowszech-nianie kultury i sztuki oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb w tej dziedzinie. Pełny zakres działalności tej instytucji określa statut przyjęty przez Radę Miejską. Nadzór nad MOK spra-wować ma Zarząd Miasta, na budżet ośrodka składać się będą dotacje z kasy miejskiej uchwalone przez Radę Miejską, wpływy z działalności, darowizny, subwencje i inne. Mienie ośrodka jest mieniem komunalnym, MOK-owi ma podlegać Teatr Mały i Świetlica Środowi-skowa w Wilkowyjach. Dyrektora MOK-u wyłoniono w drodze konkursu, jest nim Tomasz Kordon.

6 stycznia

Dorocznym zwyczajem Tyskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało koncert noworocz-ny, który tym razem łączył się z 60-leciem nadania Tychom praw miejskich. Orkiestrę Filhar-monii Zabrzańskiej prowadził Sławomir Chrzanowski z udziałem solistów: primadonny ope-retki ze Szczecina Romany Jakubowskiej-Handke - sopran, Bogusława Morki - tenor i Czesława Gałki - bas z Teatru Wielkiego w Warszawie. W programie koncertu grano utwory J. Straussa, F. Lehara, I. Kalmana.

Od 7 do 9 stycznia

Odbywały się III Wieczory Kolędowe, rozpoczęte 7 stycznia w kościele św. Krzysztofa przeglądem chórów. Uczestniczyło w nim 12 zespołów chóralnych z naszego regionu. Komisja artystyczna, której przewodniczył ks. Antoni Beginek - muzykolog, po prze-słuchaniach jednogłośnie zakwalifikowała do koncertu galowego następujące chóry mie-szane: im. J. Słowackiego z Wodzisławia ŚL, "Harmonia" z Mikołowa, chór im St. Moniuszki z Czechowic-Dziedzic, chór św. Grzegorza z Katowic-Panewnik, "Harmonia" z Kobióra i chór dziewczęcy "Gwiazdeczki" z Bojszów Nowych. Wieczorom Kolędowym towarzyszyła wysta-wa twórczości dziecięcej "Witaj gwiazdko złota", która była plonem wojewódzkiego kon-kursu plastycznego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach, a także koncerty. Pierwszy odbył się 7 stycznia w kościele św. Jadwigi z udziałem zespołu muzyki dawnej "Collegio Antico" muzykującego na replikach starych instrumentów, który zaprezentował utwory dawnych kolęd polskich, niemieckich, angiel-skich i francuskich. Drugi koncert 8 stycznia w kościele św. Marii Magdaleny był wydarze-niem artystycznym. Zespół Cerkiewny Opery Kameralnej w Warszawie pod dyr. ks. prof. J. Szurbaka, śpiewał utwory prawosławne i oryginalne opracowania kolęd polskich. Wy-stęp tego znakomitego chóru nagrodzony został przez publiczność gorącymi owacjami na stojąco. Wieczory Kolędowe zakończył uroczysty koncert galowy w kościele św. Marii Mag-daleny 9 stycznia. Najlepsze chóry zaprezentowały swoje najlepiej opracowane kolędy. Po występach chóralnych nastąpiło wręczenie dyplomów przez przewodniczącą Rady Miej-skiej Rytę Stożyńską. Tyski zespół instrumentalno-wokalny "Pro Arte Ecclesiastica" pod dyrekcją Janusza Muszyńskiego, z udziałem solistów - basa Mieczysława Miluna i młodej so-pranistki Sabiny Olbrich, wystąpił z pięknym programem. Na organach graf Henryk Botor, który zachwycał publiczność improwizacjami. Wieczory zakończono wspólnym odśpiewa-niem "Bóg się rodzi". Organizatorami Wieczorów Kolędowych były trzy parafie i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego. Kierownictwo artystyczne powierzono Januszowi Muszyńskiemu. Ogromne zainteresowanie zespołów i publiczności Wieczorami Kolędowymi dowodzi jak powszechna jest potrzeba takich występów. Wpisują się one w bardzo silną w naszej kultu-rze tradycję kolędowania, równocześnie twórczo ją wzbogacają.

Od 12 do 14 styczna

W Wiśle odbyło się II Forum Sekretarzy Gmin Górnego Śląska, w którym uczestniczyła sekretarz naszej gminy Wanda Drożdż. Przedmiotem spotkania były problemy zarządzania kadrami w administracji samorządowej.

14 stycznia

Odbyło się spotkanie władz miasta z twórcami i animatorami kultury. Prezydent miasta Franciszek Kotulski złożył życzenia noworoczne całemu środowisku, przy lampce wina i kołoczu w miłej koleżeńskiej atmosferze rozmawiano o sprawach kultury w mieście.

15 stycznia

Otwarty został oddział Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie. Powstał dzięki staraniom władz miasta, jego siedziba znajduje się przy ul. Grota-Roweckiego.

Dyrektorem tyskiego oddziału został Stanisław Damaradzki. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przed-stawiciele banku w Krakowie, środowiska gospodarcze, władze miasta. Otwarcia tej waż-nej dla miasta instytucji dokonał prezydent miasta Franciszek Kotulski. We wnętrzach ban-ku eksponowana była wystawa Konrada Strzednickiego, światowej sławy grafika, nie żyjącego już, związanego z krakowskim środowiskiem artystycznym.

21 stycznia

W galerii "Miriam" otwarta została wystawa poplenerowa Tychy 93, która jest dorob-kiem artystów krajowych i zagranicznych uczestniczących w plenerze od 23 sierpnia do 10 września 1993 r. Zaprezentowane dzieła to w przeważającej części prace malarskie, kilka akwarel i technik mieszanych. Organizatorem wystawy był Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, którego staraniem wydany został czarno-biały katalog eksponowanych prac.

22 stycznia

Związek Górnośląski zorganizował doroczne spotkania opłatkowe połączone z kolędo-waniem. Na zaproszenie związku w spotkaniu uczestniczył ks. abp Damian Zimoń, metro-polita katowicki, w towarzystwie duchownych z parafii św. Marii Magdaleny i św. Jana Chrzciciela. Był opłatek, kolędy, dzieci z Goławca przedstawiły śląskie jasełka, raczono się kołoczem i makówkami. Ks. Arcybiskup wyraził swa radość z zaproszenia i życzył związkowi pomyślnego rozwoju kultury praojców tej ziemi. Błogosławił zebranych i łamiąc się opłatkiem życzył szczęścia i pomyślności w rodzinach. W tej miłej uroczystości uczestniczyły wła-dze miasta.

29 stycznia

Z okazji 60 rocznicy nadania praw miejskich Tychom odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej spotkanie władz miasta ze środowiskiem sportowym. Program uroczystości obej-mował uhonorowanie wybitnych sportowców i działaczy dyplomami i upominkami, a po-nadto pokazy akrobatyki sportowej i spotkanie przy lampce wina.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.