1 maja 1990 0:00
2 maja

W dwusetną rocznicę Konstytucji 3 Maja i siedemdziesiątą rocznicę Powstania Śląskiego, odbył się w Teatrze Małym uroczysty koncert. Pierwszą jego część wypełnił montaż poetycki z fragmentu "Powrotu posła" J. U. Niemcewicza i "Fortepianu Szopena" C. K. Norwida. Chór dziecięcy PSM im. Feliksa Rybickiego wykonali dawno nie słyszaną pieśń "Witaj majowa jutrzenko". W drugiej części koncertu wystąpił chór z Ljubliany "Consortium Musicum" oraz chór akademicki "Art" im. prof Wiktora Wawryczko z Olsztyna. Występ wybitnej solistki Haliny Jawgowdzik (sopran) z Leningradu dopełnił ten wspaniały pod względem repertuarowym koncert.

4 maja

W Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Oskard" odbyło się walne zgromadzenie delegatów. Rozpatrywano sprawę podziału na mniejsze spółdzielnie. Chęć oddzielenia się wyraziło 6 rad osiedlowych. Podjęto decyzję, że nowe spółdzielnie powstaną na osiedlach: K,T,H,Z,W Podział dokonany zostanie 30 czerwca br. Majątek "Oskardu" to 20 125 mieszkań.

Od 6-9 maja

Na zaproszenie tyskiej MKK NSZZ "Solidarność " przebywała w Tychach delegacja szwedzkich związkowców z LO - największej centrali związkowej. W skład delegacji wchodzili: członek władz krajowych Ingemar Bergqvist, Lenart Fargve oraz Ernest Koch. Szwedzi interesowali się działalnością związkową, sprawami socjalnymi, warunkami w ty-skich zakładach pracy. 8 maja związkowcy szwedzcy spotkali się z przedstawicielami Rady Miejskiej i Zarządu Miasta.

7 maja

Podczas walnego zgromadzenia Oddziału Miejskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej wybrane zostały nowe władze Towarzystwa. W wyniku wyborów prezesem zarządu Oddziału Miejskiego TKT został Zbigniew Skorek, funkcję wiceprezesa powierzono Teresie Wodzickiej.

9 maja

Lider Konfederacji Polski Niepodległej Leszek Moczulski spotkał się z mieszkańcami i działaczami tyskiej KPN. Spotkanie miało miejsce w klubie SDK "Tęcza".

12 maja

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej były następstwem wydzielenia gmin: Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny i Wyry z miasta Tychy. Radni reprezentujący owe gminy w Radzie Miejskiej Tychów w sposób naturalny utracili swoje mandaty. W 5 okręgach wyborczych, na jakie miasto zostało podzielone, ubiegało się o 15 mandatów 62 kandydatów z 9 list wyborczych. Na 94 267 uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta w wyborach udział wzięło 4 648 mieszkańców, co stanowiło 4,9%. 5 mandatów radnych zdobyto Porozumienie Centrum, 4 mandaty - Konfederacja Polski Niepodległej, 2 mandaty - Polska Partia Zielonych, 2 mandaty - Tyski Komitet Obywatelski, 2 mandaty - Wspólnoty Parafialne. Nowo wybrani radni do Rady Miejskiej w Tychach: Adam Antosiewicz A. Krzysztof Barysz Zbigniew Cichoń Jerzy Drabik Jarosław Hajduk Rajmund Haśnik Tadeusz Janas Marcin Jeż Irena Kempa Jerzy Labus Józef Lisiecki Czesława Mach Stanisław Maciąg Jan Pluta Zuzanna Stencel

16 maja

Podczas uroczystej sesji przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stoźyńska w imieniu całej rady pożegnała 15 radnych, którzy wskutek podziału administracyjnego miasta odeszli do swych macierzystych gmin. Dziękując radnym przewodnicząca w słowach pełnych szacunku i uznania podkreśliła ich rzetelność i zaangażowanie w pracę Rady Miejskiej Tychów. W imieniu odchodzących radnych Stanisław Lubowiecki podziękował za zdobyte doświadczenia i przyjazną współpracę, podkreślając, że zdobyta praktyka powinna zaowocować w pracach macierzystych rad. W dowód wzajemnego uznania i wdzięczności wręczono sobie kwiaty. Nowo wybrani radni zostali powitani przez Przewodniczącą rady i złożyli ślubowanie. Uchwała Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja nr IX/ 100/91 odwołano ze stanowisk: wiceprzewodniczących rady Jana Wieczorka i Stanisława Lubowieckiego, członków Zarządu Miasta-Piotra Czarnynogę i Stefana Fabiana, składy osobowe Komisji: Inicjatyw Gospodarczych, Finansów, Systemów Technicznych, Kultury, Oświaty i Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. Odwołano również członka Sejmiku Samorządowego Eugeniusza Hadasika. W/w odwołania nastąpiły w związku z podziałem administracyjnym miasta Tychy, w wyniku którego powstały nowe gminy. Ponadto zostały podjęte ważne uchwały: - o współpracy miasta z sąsiednimi gminami w zakresie ciepłownictwa, wodociągów, kanalizacji (uchwala nr IX/98/91), - utworzona została jednostka pomocnicza pod nazwą Osiedle Czułów (uchwala nr IX/92/91), - wygasło 15 mandatów radnych w gminie Tychy w związku z podziałem administracyjnym miasta (uchwala nr IX/ 101/91), - wystąpiono do wojewody katowickiego z wnioskiem o przekazanie gminie Tychy: Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji nr 7, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nr 4, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (uchwala nr IX/97/91).

18 maja

Z okazji 5. rocznicy powstania teatru amatorskiego "Belfegor" w Teatrze Małym odbyła się jubileuszowa premiera. Zespół tego zasłużonego dla kultury naszego miasta teatru wystawił spektakl pt. "Intermedium czwarte" wg scenariusza Sławomira Żukowskiego, opartego na utworach Barfhelme'a, Hrabala, Topora.

Obwodowe Zgromadzenie Świadków Jehowy z terenu Tychów, Mysłowic i Mikołowa obradowano w hali tyskiego lodowiska. Hasłem przewodnim spotkania były cytaty biblii "Czuwajcie i zachowajcie trzeźwa rozwagę". W tyskiej siedzibie świadków Jehowy kilkadziesiąt osób tego wyznania zostało ochrzczonych.

20 maja

Odbyło się zebranie Koła Porozumienia Centrum, podczas którego został wybrany zarząd partii. W wyniku wyborów przewodniczącym został Bolesław Twaróg, wiceprzewodniczącym Jerzy Białoń, członkami zarządu: Adam Antosiewicz, Andrzej Krzysztof Barysz, Wojciech Jabłoński, Zofia Lakota, Jacek Mrozowski, Gustaw Staniek, Stefan Wach. Podczas zebrania omówiono wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychach. Koalicja PC i MKK NSZZ "Solidarność" zdobyła 5 mandatów radnych.

28 maja

Rozpoczęła działalność Tyska Izba Kupiecka, zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach na wniosek 86 firm założycielskich z terenu naszego miasta. Zadaniem izby jest przywrócenie dobrego imienia zawodowi kupieckiemu poprzez dbałość o kulturę obsługi, uszanowanie klientów w ich uprawnieniach, uczciwość w obrotach towarowych, przy-wrócenie estetyki sklepom, restauracjom i barom. Prezesem izby jest Dorota Zientarska, wiceprezesem Marek Klimak, sekretarzem Katarzyna Laskowska, skarbnikiem Zofia Adamek. Siedziba TIK znajduje się przy ul. Grota Roweckiego 44.

30 maja

Powstało Tyskie Kolo Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Ludności Pochodzenia Niemieckiego. Członkami są osoby legitymujące się data urodzenia w państwie niemieckim do 1913 roku oraz przynależnością narodową podczas okupacji hitlerowskiej, tzw. volkslista. Koło liczy 985 członków. Jego celem jest propagowanie kultury, języka i tradycji niemieckich.

Jerzy Labus i Józef Lisiecki powołani zostali na stanowiska wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tychach (uchwała IX/105/91 z dnia 31 maja br.).

J e r z y  L a b u s - urodzony 1934 r, w Katowicach, absolwent Śląskich Technicznych Za-kładów Naukowych w Katowicach, przez 34 lata zawodowo związany z energetyką, pra-cownik Zakładu Elektroniki Górniczej w Tychach, w latach 80. członek NSZZ "Solidarność "', delegat na I Zjazd NSZZ "Solidarność" w Gdańsku w 1981 r. W latach stanu wojennego zwolniony pracy. W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej 12 maja zdobył mandat radnego z listy PC i NSZZ "Solidarność ".

J ó z e f  B o l e s ł a w  L i s i e c k i - urodzony w Bohorodczanach (Małopolska Wschodnia) województwo Stanisławowskie. W 1945 roku wraz z rodziną zostaje wysiedlony do Szczecina. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyplom inż. elektryka uzyskał w 1966 roku. Za działalność w strukturach NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego w styczniu 1982 roku zostaje zwolniony z pracy z Przedsiębiorstwa Materiałów Odlewniczych. Zakłada własny zakład rzemieślniczy, w którym pracuje do chwili obecnej. W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w 1991 roku uzyskuje mandat radnego z listy Porozumienia Centrum i NSZZ "Solidarność" okręgu żwakowskiego.

31 maja

Podczas sesji Rady Miejskiej zostało przyjęte sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1990. Budżet został uchwalony przez poprzednią władzę i obowiązywał do końca roku. Działająca od 1 lipca 1990 nowa Rada Miejska i Zarząd Miasta zmuszone były dokonać zmian i korekt powodu zmieniających się przepisów finansowych, czynników inflacyjnych i rewaloryzacyjnych, uniemożliwiało to wykonanie zadań budżetowych w sposób rytmiczny. Miasto funkcjonowało jeszcze w starych granicach administracyjnych. Dochody gminy zamknęły się kwotą 159 405 342 tys. zł, wydatki - kwotą 140 430 442 tys. zł.

Opracowanie:Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.