16 lipca 2015, 12:38:48

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób załatwiania spraw w Urzędzie jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Karty usług

Dla ułatwienia Klientom Urzędu Miasta Tychy dostępu do świadczonych usług oraz wyeliminowania wszelkich wątpliwości, jak również w celu zaoszczędzenia cennego czasu i wzrostu efektywnej obsługi klientów karty usług zostały udostępnione na platformie SEKAP.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy w menu przedmiotowym – moduł: SPRAWY jest dostępna wyszukiwarka spraw wg: słowa kluczowego, Wydziałów UM, spisu spraw. Po kliknięciu na szukaną sprawę, pojawia się odnośnik do Karty usługi na platformie SEKAP. Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw opracowano karty usług wraz z drukami wniosków.


Klient w urzędzie

Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klient ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie, zaś Urząd ma obowiązek ich udzielenia.

Terminy załatwiania spraw

Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego, lub w oparciu o fakty i dowody.
Nie później, niż w ciągu miesiąca, następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.
W ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego należy zawiadomić strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty powinny być załączone. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy w Biurze Obsługi Klienta oraz pracownicy merytoryczni w Wydziałach.

Opłaty

Opłaty można dokonać:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Tychy,
- bezpośrednio w Kasie Urzędu czynnej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania,
- przekazem pocztowym.

Odwołania

Decyzje wydane przez Urząd zawierają informacje o przysługującym trybie odwoławczym wraz ze wskazaniem organu do którego można się odwołać.

Skarg i wnioski

Każdy ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Urzędu. W sprawach skarg i wniosków Prezydent i jego Zastępcy przyjmują mieszkańców w czwartek każdego tygodnia w godzinach od 15.00 do 17.00. Uzgadnianie terminu i godziny spotkania następuje telefonicznie lub osobiście z osobą obsługującą sekretariat.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:
- zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
- naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
- przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:
- sprawy ulepszenia organizacji,
- wzmocnienia praworządności,
- usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
- ochrony własności,
- lepsze zaspokajanie potrzeb Klientów Urzędu.

Powrót do strony "Załatwianie spraw"
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×