31 stycznia 2023 10:01

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego, związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miasta Tychy. Przedsięwzięcie zakłada rozszerzenie oferty pomocowej MOPS w Tychach o usługi społeczne adresowane do ukraińskich uchodźców, które mają na celu ich wsparcie w procesie adaptacji do nowych warunków życia na uchodźctwie oraz minimalizowanie objawów traumy.

Zadania projektu ukierunkowane są na działania służące osadzeniu uchodźców w kulturze miasta i regionu, zapewnienie opieki dzieciom w wieku szkolnym, możliwości aktywnego spędzania czasu, rozwijanie kompetencji pracowników socjalnych pierwszego kontaktu. Usługi dla rodzin uchodźców realizowane będą zgodnie z zapisami Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej i będą dostosowane do potrzeb
i możliwości każdego uczestnika projektu.

Termin realizacji: 2022-2023

Wartość całkowita: 459 169,85 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 390 294,37 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.