Przedstawiamy poszczególne etapy opracowania strategii.

HARMONOGRAM OPRACOWYWANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA TYCHY 2030+

Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców Tychów, w celu poznania ich opinii w zakresie kluczowych elementów funkcjonowania miasta. Łącznie w badaniu wzięło udział 1721 osób.

Przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych wywiadów wśród przedstawicieli kluczowych instytucji i podmiotów związanych z funkcjonowaniem miasta. Ich celem było określenie kierunków i wyzwań rozwojowych miasta w kolejnych latach.

Przeprowadzenie warsztatów strategicznych z przedstawicielami m.in. wydziałów UM Tychy, tyskich jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Osiedli, NGO. Spotkania dotyczyły planów rozwojowych naszego miasta w sferze społecznej, gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej.

Opracowanie finalnej wersji diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta Tychy. Dokument stanowi bazę do opracowania nowej strategii. Na jego podstawie możliwe jest określenie wizji i misji rozwoju miasta w długookresowej perspektywie, a przede wszystkim zaplanowanie działań, które będą realizowane dla osiągnięcia celów.

Wypracowanie założeń programowych, wdrożeniowych i funkcjonalno-przestrzennych strategii.

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+.

Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+.

Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja.

Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ do Zarządu Województwa Śląskiego w celu wydania opinii.

Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania.

Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ po uwzględnieniu ewentualnych zmian, wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.

Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.

W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu strategii.

PRZYJĘCIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA TYCHY 2030+ PRZEZ RADĘ MIASTA TYCHY

POWRÓT DO STRONY STRATEGIA 2030+

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.