14 lipca 2021 10:43

W Tychach funkcjonuje wiele instytucji wspomagających osoby bezpośrednio lub pośrednio dotknięte problemem uzależnień.

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI, PLACÓWEK I ORGANIZACJI

ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM I WSPÓŁUZALEŻNIONYM

Placówka / Instytucja

Adres

Telefon

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

al. Niepodległości 49

(32) 776 35 09

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień Mens Sana

ul. Bukowa 20

(32) 327 51 83

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy

ul. Nałkowskiej 19

(32) 720 52 42

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (HOSTEL)

ul. Nowokościelna 27

(32) 227 05 75

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Andersa 16

(32) 227 23 92

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Budowlanych 59

(32) 227 35 40

Centrum Integracji Społecznej

Ul. Edukacji 11

(32) 219 10 10

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia
w sprawach karnych

Pl. Baczyńskiego 1 

 

 

 

 

(32) 219 07 69

 II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia
w sprawach rodzinnych i nieletnich

(32) 326 43 63

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

ul. Budowlanych 59

(32) 227 33 15

 

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1

ul. Batorego 98/13

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2

Ul. Kopernika 3/8

Placówki wsparcia dziennego

"BAZA" Placówka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy MOPS

ul. Batorego 57

ul. Katowicka 229/3

579 496 203

(32) 494 71 05

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna

ul. Wyszyńskiego 1

(32) 327 46 14

Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny Kózkówny

ul. Tischnera 52

(32) 217 80 98

Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium pw. Św. Rodziny

ul. Elfów 29

737 634 407

Ośrodek Benedictus przy Parafii św. Benedykta Opata

ul. Nałkowskiej 19

(32) 328 35 54

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO”

ul. Hierowskiego 12

732 875 311

Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci „Świetlikowo” prowadzone przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci

ul. Jaroszowicka 113

(32) 447 40 18

(32) 447 36 84

 

Stowarzyszenia abstynenckie

Nazwa stowarzyszenia

Adres

Telefon

Stowarzyszenie Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”

ul. Parkowa 17

603 669 571

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia"

ul. Nałkowskiej 19

(32) 720 52 42

Stowarzyszenie Tyski Klub Abstynentów „BOSMAN”

al. Piłsudskiego 12

691 762 301

 Grupy AA  (ANONIMOWI ALKOHOLICY – grupa wsparcia)

Nazwa grupy

Termin spotkań otwartych

(na spotkanie otwarte zapraszani są wszyscy, na spotkania zamknięte przychodzą tylko osoby z problemem alkoholowym)

Godzina spotkań

Miejsce spotkań

Trzynastka

w ostatni poniedziałek miesiąca

18:00

ul. Kopernika 5 salka przy kościele
św. Jana Chrzciciela

Wsparcie

w pierwszy wtorek miesiąca

18:30

ul. Wyszyńskiego 1 salka przy kościele
św. Krzysztofa

Zmiana na A

wtorek – wszystkie otwarte

10:00

ul. Andersa 25 Dom Parafialny przy kościele Miłosierdzia Bożego

Początek

w pierwszą środę miesiąca

18:00

ul. Nałkowskiej 19 w Ośrodku Benedictus przy kościele pw. św. Benedykta Opata

Promyk

w ostatni czwartek miesiąca

17:30

ul. Andersa 25 Dom Parafialny przy kościele Miłosierdzia Bożego

Millenium

w trzeci piątek miesiąca

18:00

Plac Zbawiciela 1 Dom Parafialny przy kościele św. M. Kolbe (Oś Z1)

1-szy raz

piątek – wszystkie otwarte

21:00

ul. Damrota 62 przy kościele pw. św. Marii Magdaleny

Sobotnia

sobota – wszystkie zamknięte

16:45

ul. Wyszyńskiego 1 salka przy kościele św. Krzysztofa

Potrzeba

w trzecią niedzielę miesiąca

19:00

ul. Elfów 29  salka przy kościele św. Rodziny

Alternatywa

niedziela – wszystkie otwarte

10:00

ul. Damrota 62 przy kościele pw. św. Marii Magdaleny

 

Grupa AL – ANON (grupa wsparcia dla osób, które mają w swoim najbliższym otoczeniu kogoś kto nadużywa alkoholu)

"Pełna Radość"

w ostatni czwartek miesiąca wszystkie otwarte

18:30

ul. Damrota 62 salka przy kościele pw. św. Marii Magdaleny

 

PORADNIE TELEFONICZNE

Telefon kontaktowy Anonimowych Alkoholików 737 900 768

Region AA Katowice

Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) Telefon (32) 725 74 04

Ogólnopolska infolinia AA 801 033 242 

wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00 – 22:00

Telefon informacyjno – wspierający z obszaru uzależnień (32) 325 71 08, 691 762 301

poniedziałek – piątek w godz. 17:00 – 19:00

POMARAŃCZOWA LINIA tel. dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki 801 140 068

poniedziałek – piątek w godz. 14:00 – 20:00

Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" (22) 668 70 00

poniedziałek – piątek godzinach 14:00 – 22:00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 801 120 002

 

MENS SANA – jest Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, zajmuje się udzielaniem specjalistycznej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej świadczonej przez wykwalifikowany personel.

Swoją ofertę pomocy kieruje do osób uzależnionych oraz ich bliskich w zakresie:

  • alkoholu,
  • narkotyków,
  • hazardu i innych uzależnień.

Oferta skierowana jest również do osób, które chciałyby przyjrzeć się sposobowi, w jaki używają alkoholu czy innych substancji. Leczenie jest zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb.

Świadczenia finansowane są w ramach kontraktu z NFZ oraz we współpracy z Urzędem Miasta Tychy (realizacja bezpłatnych programy dla mieszkańców Tychów).

Ośrodek oferuje także porady psychiatryczne oraz pomoc psychoterapeutyczną odpłatnie.

Ośrodek MENS SANA oferuje programy dostosowane do danej kategorii uzależnienia m.in.:

ALKOHOL

Program ograniczania picia - z tego programu mogą skorzystać osoby, które chcą ograniczyć picie, a nie są zdecydowane na podjęcie pełnej abstynencji. Kwalifikacja do programu odbywa się po konsultacji z terapeutą oraz lekarzem.

Program redukcji szkód związanych z piciem alkoholu - adresowany do osób, które przez swoje deficyty (np. poznawcze, intelektualne, psychiczne), nie są w stanie korzystać ze standardowej oferty psychoterapeutycznej.

NARKOTYKI

Grupa narkotykowa - terapia grupowa dla osób z diagnozą uzależnienia od narkotyków. Zajęcia odbywają się zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Jest to udogodnienie dla osób pracujących, dzięki czemu obowiązki zawodowe mogą spokojnie pogodzić z terapią.

HAZARD I INNE UZALEŻNIENIA

Ośrodek MENS SANA zajmuje się również terapią uzależnień behawioralnych: hazardu oraz innych czynności (zaburzenia nawyków i popędów). Osoby, które dostrzegają u siebie problem z uzależnieniem od hazardu lub innych czynności mogą porozmawiać z lekarzem psychiatrą i poprosić o skierowanie na psychoterapię.

Dodatkowo…

w Ośrodku MENS-SANA z bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychoterapii oraz konsultacji z terapeutą uzależnień może skorzystać młodzież i dzieci w późniejszym wieku szkolnym, jeżeli ich problemy związane są z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) lub w przypadku, gdy trudności związane są z pochodzeniem z rodziny z problemem uzależnienia.

Dla osób popełniających przestępstwa pod wpływem alkoholu lub w stanie po użyciu innych środków psychoaktywnych dedykowany jest program korekcyjno-edukacyjny.

Osoby doświadczające różnorodnych trudności w związku z uzależnieniem osoby im bliskiej i poszukujące wsparcia (tzw. współuzależnienie, DDA) mogą skontaktować się z Poradnią i umówić się na rozmowę z terapeutą (konsultacje terapeutyczne, psychoterapia indywidualna oraz grupowa, wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne). Konsultacja nie wymaga skierowania.

Dane teleadresowe:

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA

Bukowa 20, 43-100 Tychy

tel. 32 327 51 83

strona internetowa: www.mens-sana.pl                                                       

e-mail: osrodek@mens-sana.pl

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCYto miejsce, którego zadaniem jest pomoc osobom w rozpoznaniu ich problemów oraz wsparcie w skonstruowaniu planu poprawiającego ich sytuację życiową. Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zmniejszenie lub eliminowanie czynników ryzyka, sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych, narkotykowych i zjawiska przemocy domowej. Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatną pomoc i wsparcie zarówno dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).

Pomoc w Punkcie Konsultacyjnym świadczona jest w formie:

  • indywidualnych konsultacji prawnych w zakresie prawa rodzinnego i karnego;
  • indywidualnych konsultacji dla osób dorosłych borykających się z problemem alkoholowym i narkotykowym;
  • indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych w kryzysie oraz doświadczających przemocy domowej;
  • indywidualnych oraz rodzinnych konsultacji pedagogicznych dla rodziców oraz dla dzieci z rodzin doświadczających przemocy domowej oraz z problemem uzależnienia;
  • grupy edukacyjnej dla osób z problemem alkoholowym oczekujących na podjęcie leczenia w placówce lecznictwa odwykowego;
  • grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym pozostających w abstynencji;
  • grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi.

Dla mieszkańców Miasta Tychy wszystkie konsultacje są bezpłatne.

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, które od wielu lat w ramach swojej działalności dzieli się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem oraz potrzebą niesienia pomocy.

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia,

Nałkowskiej 19, 43-100 Tychy (budynek parafii św. Benedykta, wejście od strony parkingu przy CH City Point)

tel. 32 720 52 42 (rejestracja poniedziałek- piątek godz. 10:00-16:00)

e-mail: stz@poczta.onet.pl

Powrót na stronę UZALEŻNIENIA

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.