8 lipca 2021 11:32

Komisja powołana jest między innymi do inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W ramach realizacji zadań własnych gminy, wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prezydent Miasta Tychy powołał na podstawie Zarządzenia Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach.

Komisja powołana jest do inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

  1. Komisja realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, w tym:

a) informowanie o dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem uzależnień,

b) inicjowanie działań mających na celu pomoc członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu w podjęciu decyzji o rozpoczęciu własnej terapii.

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez:

a) przyjmowanie zgłoszeń w przypadku nadużywania alkoholu z jednoznacznym wystąpieniem przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) inicjowanie rozmów motywujących z osobami nadużywającymi alkohol,

c) kierowanie na badanie biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

d) przygotowywanie i kierowanie wniosków do właściwego sądu w przedmiocie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

3) opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych przedkładanych przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej,

4) uczestniczenie w czynnościach kontrolnych związanych z prawidłowym przestrzeganiem zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Tychy,

5) udzielanie merytorycznego wsparcia w opracowaniu oraz realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

ZGŁOSZENIE DO MKRPA  - WNIOSEK do pobrania:   

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  1. Komisja prowadzi procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Tychy.
  2. Wszczęcie procedury, dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o podjęcie przez Komisję działań zmierzających do nałożenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Prośbę o podjęcie ww. czynności może złożyć każda osoba (nie tylko spokrewniona) lub instytucja (np. policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kurator itp.).
  3. Druk wniosku można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy piętro V sektor A (pok.509) lub ze strony internetowej, a następnie wypełniony złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Tychy lub wysyłać pocztą na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy.;
  4. Komisja rozpatruje sprawy dotyczące zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu poprzez Zespół Opiniodawczy MKRPA. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonego postępowania. Członkowie Zespołu Opiniodawczego (ZO) muszą ustalić czy osoba zgłoszona nadużywa alkoholu i czy w związku z powyższym:

a) powodują rozkład życia rodzinnego,

b) powodują demoralizację małoletnich,

c) uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo

d) systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

5. Jeżeli osoba zgłoszona nie stawi się w wyznaczonym terminie na posiedzenie ZO kolejnym krokiem jest skierowanie na badanie przez biegłych sądowych. Po otrzymaniu opinii biegłych na posiedzenie ZO zostaje zaproszona osoba zgłoszona, a także druga osoba w charakterze świadka tj. wnoszący prośbę lub członek rodziny osoby zgłoszonej bądź inna osoba mogąca udzielić wyjaśnień. W trakcie posiedzenia osoba zgłoszona (w uzasadnionych przypadkach) motywowana jest do podjęcia leczenia odwykowego. W przypadku nie stawienia się osoby zgłoszonej na badanie, osoba występująca w charakterze świadka składa oświadczenie dotyczące postępowania zgłoszonego. Zespół Opiniodawczy podejmuje ostateczną decyzję czy w prowadzonej sprawie należy wnioskować do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, czy też zakończyć czynności bez kierowania takiego wniosku.

Powrót na stronę UZALEŻNIENIA

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.