12 listopada 2020 13:23

Poradnictwo i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

ul. Budowlanych 59

43-100 Tychy

32 781 58 61

✉ poczta@pup.tychy.pl

www.pup.tychy.pl

 • Poradnictwo zawodowe w powiatowych urzędach pracy oraz w centrach informacji i planowania kariery zawodowej jest realizowane dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie

 • Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego" może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status „poszukującej pracy", a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON.

JAK OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W POSZUKIWANIU PRACY?

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej,

w przypadku:

 1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

 2. zatrudnienia w formie telepracy.

Osoba niepełnosprawna w celu uzyskania informacji o ofertach pracy, może zgłosić się do urzędu pracy bezpośrednio lub skontaktować się telefonicznie. Wszystkie oferty pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, dostępne są również na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przywilejów niepełnosprawnych pracowników oraz korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych, znajdują się na stronach:

Praca chroniona to taka, w której pracodawca dostosowuje miejsce pracy pod osobę wykonującą czynności służbowe. Według Unii Europejskiej definicja pracy chronionej mówi, że zatrudnienie chronione to zatrudnienie co najmniej 50% osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy.

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

www.zpchr.pl

W zależności od stopnia niepełnosprawności, osoba zatrudniona może liczyć na pewne przywileje pracownicze.

LEKKI STOPNIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 • maksymalny tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 40 h tygodniowo (8 h dziennie);

 • zakaz pracy nocnej (chyba, że lekarz wyrazi zgodę);

 • zakaz pracy w godzinach nadliczbowych wymuszony przez pracodawcę (chyba, że lekarz wyrazi zgodę);

 • możliwość odmówienia udziału w podróżach służbowych (gdy schorzenie utrudnia funkcjonowanie w terenie);

 • dodatkowe 15 minut przerwy bez obniżenia wynagrodzenia.

Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może liczyć na dodatkowy urlop.

UMIARKOWANY ORAZ ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dodatkowo):

 • możliwość wykorzystania dodatkowych 10 dni urlopu;

 • pracownik ma prawo wykorzystać 21 dni roboczych na udział w turnusie rehabilitacyjnym, zabiegach specjalistycznych lub na wykonanie badań;

 • dodatkowe dni wolne są pełnopłatne, a niewykorzystane przechodzą na kolejny rok. Zasady odbierania zaległych dodatkowych dni wolnych w następującym roku kalendarzowym są takie jak w przypadku zaległego urlopu;

 • czas pracy pracownika z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 h dziennie, tym samym 35 h tygodniowo;

 • gdy pracownik świadczy pracę w ósmej godzinie, wtedy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednak lekarz medycyny pracy może wyrazić zgodę na pracę w trybie 8 h na dzień/40 h tygodniowo i wtedy zgodnie z kodeksem pracy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Pracodawca, który chce ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej, musi spełnić kilka wymogów formalnych m.in.:

 • prowadzić działalność gospodarczą minimum 12 miesięcy;

 • zatrudniać minimum 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • osiągać odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie minimum 6 miesięcy

a) 50% zatrudnionych stanowić muszą osoby niepełnosprawne, w tym 20% z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności;

b) minimum 30% zatrudnionych stanowić muszą osoby niepełnosprawne, gdy zatrudnieni mają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i są niewidome, chore psychicznie lub upośledzone umysłowo;

 • miejsce pracy tzn. obiekt i pomieszczenia użytkowane muszą odpowiadać przepisom bhp oraz zważać na potrzeby osób niepełnosprawnych w obszarze przystosowania stanowiska pracy chronionej, a także pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych;

 • musi zostać zagwarantowana opieka medyczna, zarówno doraźna, jak i specjalistyczna, poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne.

Pracodawca, który spełnia warunki zatrudnienia osoby niepełnosprawnej , może liczyć na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, jeśli te osoby widnieją w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych PFRON.

Tego rodzaju dofinansowanie przysługuje nie tylko pracodawcy z otwartego rynku zatrudniającemu osobę niepełnosprawną. Programem objęty jest również Zakład Pracy Chronionej.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie wynagrodzenia w zależności od:

 • wymiaru czasu pracy;

 • stopnia niepełnosprawności;

 • rodzaju schorzeń;

 • typu pracodawcy.

Powrót na stronę Niepełnosprawni w Tychach

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.