28 września 2020 13:10

Wczesna interwencja to wczesne oddziaływanie medyczne, rehabilitacyjne i psychopedagogiczne na rozwój dziecka, u którego stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością.


Wczesna interwencja w Tychach

Podmiot odpowiedzialny:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z Punktem Wczesnej Interwencji al. Niepodległości 90 tel.: 32 227 33 00, 505 180 499 e mail: osrodek@orew.tychy.pl, www.orew.tychy.pl

Wczesna interwencja to wczesne oddziaływanie medyczne, rehabilitacyjne i psychopedagogiczne na rozwój dziecka, u którego stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością. Celem tych oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

DO REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU LUB ODDZIALE DZIENNYM W SZCZEGÓLNOŚCI KIEROWANE SĄ OSOBY:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołem aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

PRACA Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ:

Pierwsza wizyta odbywa się u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, natomiast druga u lekarza specjalisty neurologa dziecięcego. Poszczególni specjaliści, na kolejnych wizytach przeprowadzają wywiad, badają dziecko, każdy pod kątem swojej specjalności. Następnie Zespół Wielospecjalistyczny ustala wspólna diagnozę i decyduje jakie formy oddziaływań terapeutycznych będą adekwatnego potrzeb rozwojowych dziecka. Terapia prowadzona jest indywidualnie lub/i w małych grupach. Rodzice mogą podnieść kompetencje rodzicielskie i rehabilitacyjne niezbędne w nowej sytuacji, zwłaszcza do pracy z dzieckiem w domu, uzyskać poradnictwo życiowe oraz nawiązać kontakt z innymi rodzicami znajdującymi się w takiej samej sytuacji.

WYMAGANE JEST:

 • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pediatry, neurologa lub innej specjalności medycznej, jeśli uzna, że dziecko wymaga kompleksowej stymulacji rozwoju;
 • książeczka zdrowia dziecka;
 • dokumentacja medyczna dziecka, wypisy ze szpitali, wyniki badań.

SKIEROWANIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • czytelną pieczątkę placówki kierującej wraz z numerem umowy z NFZ;
 • datę wystawienia skierowania;
 • rozpoznanie medyczne wraz z kodem ICD-10;
 • cel skierowania;
 • czytelną pieczątkę lekarza kierującego z wyraźnym numerem prawa wykonywania zawodu;
 • nr PESEL pacjenta.

ZESPÓŁ WIELOSPECJALISTYCZNY

Zespół stawia dziecku diagnozę, układa program i prowadzi terapię. Program obejmuje rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny. Po pewnym czasie ten sam Zespół ocenia efekty oddziaływań czyli ponawia diagnozę i stosownie do niej modyfikuje program. W skład zespołu wielospecjalistycznego wchodzą: lekarz- specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista neurologii dziecięcej, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta ręki, arteterapeuta.

CO TO JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWR)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, których celem jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Udział w zajęciach jest bezpłatny, odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

KTO MOŻE POMÓC W ORANIZACJI WWR?

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonuje Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, który prowadzi pełną bazę danych dotyczącą udzielanej dzieciom i rodzicom pomocy w ramach edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej na terenie miasta. Ośrodek wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy oraz miejsca jej realizacji, a także organizuje wczesne wspomaganie rozwoju w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla dzieci z najcięższymi schorzeniami. Kontakt z ośrodkiem poprzez sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

ABY UZYSKAĆ OPINIĘ:

 • rodzic/opiekun prawny musi złożyć WNIOSEK O WYDANIE OPINII do Zespołu Orzekającego w Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Andera 16, Tel.: 32 227 23 92, 32 327 17 66 e mail: ppp@oswiata.tychy.pl, www.ppp.tychy.edu.pl

 • załączyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka stwierdzające niepełnosprawność
 • wykonać w poradni badania psychopedagogiczne i inne, niezbędne w celu opisania diagnostycznego dziecka w przypadku posiadania wyników takich badań wystarczy je złożyć wraz z wnioskiem o wydanie opinii

REALIZOWANIE OPINII:

Opinię należy dostarczyć do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który opracuje Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania  realizowany następnie w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu a dla dzieci z najcięższymi schorzeniami w wymiarze do 5 godzin tygodniowo
z dzieckiem i jego rodziną.  Wymiar zajęć zależy od potrzeb i możliwości dziecka. Udział w zajęciach jest bezpłatny, odbywa się na podstawie prawomocnej opinii WWR.

SKŁAD ZESPOŁU WWR PRACUJĄCEGO Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ:

W skład zespołu WWR wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • psycholog;

W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni  specjaliści.

PLACÓWKI REALIZUJĄCE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA:

PLACÓWKI PUBLICZNE:

- Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, ul. Czarnieckiego 5, tel. 32 227 35 48, e-mail: P12@oswiata.tychy.pl;

- Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Hubala 7, tel. 32 217 55 26, e-mail: P29@oswiata.tychy.pl;

- Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21, tel. 32 218 00 50, e-mail: ZS8@oswiata.tychy.pl.

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Fizjogo” w Tychach, ul. Dąbrowskiego 41, tel. 575 900 290, e-mail: kontakt@fizjogo.pl;

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Fizjo-Family” w Tychach, al. Niepodległości 32, tel. 513 659 578, 32 227 50 72, e-mail: tychy@fizjo-family.pl;

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO Centrum Rozwoju Dziecka w Tychach, al. Piłsudskiego 16, tel. 570 438 373, e-mail: kontakt@centrumeduco.pl, www.ppp.tychy.edu.pl;

- Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” w Tychach, ul. Na Grobli 19, tel. 603 809 206, e-mail: przedszkole_zaczarowanyogród@onet.pl;

- Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Iskierka” w Tychach, ul. Śliwowa 4, tel. 797 001 401, e-mail: iskierka.tychy@wp.pl;

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Myśliwska 8-10 oraz ul. Myśliwska 4-4a, tel. 510 173 986, e-mail: przedszkolebajkolandia@gmail.com;

- Przedszkole Niepubliczne „Eureka” w Tychach, ul. Bacha 3B, tel. 32 327 10 95, 696 076 581, e-mail: centrum-eureka@o2.pl;

- Przedszkole Niepubliczne „Otwarte Okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, ul. Paprocańska 84-84a, tel. 32 4994 73 70, e-mail: przedszkole@otwarteokno.edu.pl;

- Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pracownia Edukacyjna” w Tychach, ul. Legionów Polskich 36b,  tel. 698 035 035, e-mail: pracowniaedukacyjna@onet.pl.

Podmiot odpowiedzialny:

„Przychodnia Lekarska San-Med.” Sp. z o.o.

Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego, ul. Biblioteczna 17, tel.: 32 327 50 43, 603 116 033 www.san-med.tychy.pl

PRACA Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ

Podczas pierwszej wizyty lekarz specjalista: rehabilitacji medycznej, neurolog lub pediatra oceniają stan dziecka i kierują do dalszej rehabilitacji. Zespół rehabilitantów składający się z: fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy, neurologopedy i surdologopedy oraz terapeuty zajęciowego ustala plan pracy z dzieckiem, który jest modyfikowany w zależnościom postępu terapii. Prowadzona rehabilitacja dotyczy rozwoju psychoruchowego, kształtowania wzorców postawy i ruchu, normalizacji napięcia mięśniowego, rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz nauki życia codziennego. Rehabilitacja odbywa się indywidualnie i w małych grupach. Rodzice otrzymują pomoc psychologiczną, wytyczne dotyczące rehabilitacji w domu.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z NZOZ „PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAN MED”?

Dzieci:

 • zagrożone nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z ryzyka ciążowo-porodowego, urodzone przedwcześnie, z niską punktacją w skali Apgar);
 • z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym;
 • z wadami rozwojowymi Ośrodkowego Układu Nerwowego np. wodogłowiem, przepukliną oponowo-rdzeniową;
 • z chorobami genetycznymi;
 • z chorobami metabolicznymi;
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z innymi niepełno sprawnościami.

WYMAGANE JEST:

 • skierowanie do lekarza np.: rodzinnego, pediatry, neurologa lub lekarza innej specjalności, jeśli uzna, że dziecko wymaga kompleksowej stymulacji rozwoju;
 • książeczka zdrowia dziecka;
 • dowód ubezpieczenia;
 • wszelka dokumentacja medyczna, jaką posiada dziecko (w tym ew. wypisy ze szpitala, wyniki posiadanych badań itd.).

SKIEROWANIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • czytelną pieczątkę placówki kierującej wraz z numerem umowy z NFZ;
 • datę wystawienia skierowania;
 • rozpoznanie medyczne wraz z kodem ICD-10;
 • cel skierowania;
 • czytelna pieczątkę lekarza kierującego z wyraźnym numerem prawa wykonywania zawodu;
 • nr PESEL pacjenta.

POWRÓT NA STRONĘ PROGRAMY SPOŁECZNE W TYCHACH

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.