15 kwietnia 2020 13:50

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 92 niesamodzielnych tyskich seniorów, w tym głównie z 4 tyskich obszarów rewitalizacji. Projekt zakłada świadczenie dziennych form usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług mieszkań chronionych. Usługi obejmują pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz pielęgnację. Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu będą dostępne dla tyskich seniorów w nowopowstałym Centrum Usług Społecznościowych, znajdującym się przy ul. Edukacji 11 w Tychach.

W budynku tym zostaną uruchomione: Dzienny Dom Pomocy (ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób niesamodzielnych, zapewniający bezpieczne i godne spędzanie czasu wolnego, usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz wyżywienie), Klub Seniora oraz 3 mieszkania chronione, w tym 1 rotacyjne.

W ramach projektu seniorzy będą mogli wziąć aktywny udział w ciekawych zajęciach tematycznych, rekreacyjnych oraz warsztatach. W ofercie Klubu Seniora – miejscu zagospodarowania czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej, znajdą się działania prozdrowotne, aktywizujące i kulturalne. Planowana jest organizacja m.in. prelekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi, zajęć artystycznych z rękodzieła, rysunku, malarstwa, haftu, treningu pamięci, muzykoterapii, kursu obsługi komputera, kursu fotografii.

Projekt jest odpowiedzią na obserwowane od lat zmiany w strukturze demograficznej i popyt na usługi społeczne dla seniorów. Przyczyni się on do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego tyskich seniorów przez ich aktywizację społeczną, wspieranie integracji i indywidualnej identyfikacji ze społecznością lokalną, budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, niwelowanie problemu wykluczenia cyfrowego.

Termin realizacji: 2020 – 2021
Koszt całkowity: 2 774 968,48 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 580 720,69 PLN

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.