17 września 2018 10:30

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Tychach poprzez realizację zajęć ukierunkowanych na wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Tychach poprzez realizację zajęć ukierunkowanych na wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Projekt zakłada rozszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe i specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Ponadto, planowane jest doposażenie placówki w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i kursach. W rezultacie 143 uczniów z klas I i IV będzie miało możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, zajęciach specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, których celem jest pomoc uczniom w adaptacji na kolejnym etapie edukacji poprzez rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się, zapamiętywania i koncentracji uwagi. Szczególnie uzdolnieni uczniowie będą mogli poszerzać swoje zainteresowania na zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe – językowe, informatyczne, matematyczne i przyrodnicze.

Realizacja projektu przyczyni się do niwelowania barier edukacyjnych i społecznych
uczniów oraz zmniejszenia dysproporcji rozwojowych. Ponadto, zakłada się aktywną współpracę nauczycieli i rodziców, m.in. poprzez wymianę doświadczeń związanych
z efektami pracy w ramach dodatkowych zajęć.

Termin realizacji – 2018-2020

Wartość całkowita – 119 171,25 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 107 254,12 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.