14 listopada 2016, 11:43:54

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na rzecz gminy.

zdjęcie ulotek skierowanych do sprzedawców alkoholu Autor: Małgorzata Tomaszewska

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1)    525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;

2)    525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa)

3)    2.100 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w wysokości określonej powyżej .

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1)    37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu  oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)    37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3)    77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Z dniem 01.01.2016 r. nastąpiła  zmiana ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 j.t.).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt 5 powyższej ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Dodaje się art. 18 ust. 12a w brzmieniu: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust.2.”

Dodaje się art. 18 ust. 12b w brzmieniu: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty”.

Przedsiębiorcy, którym zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 181 ust.12 pkt. 5 cytowanej wcześniej ustawy, mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wszelkie informacje, w tym również kalkulator opłat za zezwolenia na alkohol, można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – w zakładce Wydział Działalności Gospodarczej -  https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/informacje/DUG

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×