14 listopada 2016, 11:25:52
butelka - rękodzieło Autor: Małgorzata Tomaszewska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1.      Komisja prowadzi procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Tychy.

2.      Wszczęcie procedury, dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o podjęcie przez Komisję działań zmierzających do nałożenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Prośbę o podjęcie ww. czynności może złożyć każda osoba (nie tylko spokrewniona) lub instytucja (np. policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kurator itp.).

3.      Druk wniosku można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia piętro V sektor A (pok.509) lub ze strony internetowej, a następnie wypełniony złożyć osobiście w pok. nr 509 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy lub wysyłać pocztą na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy. Pobierz wniosek

4.      Komisja rozpatruje sprawy dotyczące zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu poprzez Zespół Opiniodawczy MKRPA. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonego postępowania. Członkowie Zespołu Opiniodawczego (ZO) muszą ustalić czy osoba zgłoszona nadużywa alkoholu i czy w związku z powyższym:

a)    powodują rozkład życia rodzinnego,

b)    powodują demoralizację małoletnich,

c)    uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo

d)    systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

5.      Jeżeli osoba zgłoszona nie stawi się dwukrotnie w wyznaczonych terminach na posiedzenie ZO to kolejnym krokiem jest skierowanie na badanie przez biegłych sądowych. Po otrzymaniu opinii biegłych na posiedzenie ZO zostaje zaproszona osoba zgłoszona, a także druga osoba w charakterze świadka tj. wnoszący prośbę lub członek rodziny osoby zgłoszonej bądź inna osoba mogąca udzielić wyjaśnień. W trakcie posiedzenia osoba zgłoszona (w uzasadnionych przypadkach) motywowana jest do podjęcia leczenia odwykowego. W przypadku nie stawienia się osoby zgłoszonej na badanie, osoba występująca w charakterze świadka składa oświadczenie dotyczące postępowania zgłoszonego. Zespół Opiniodawczy podejmuje ostateczną decyzję czy w prowadzonej sprawie należy wnioskować do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, czy też zakończyć czynności bez kierowania takiego wniosku.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×