1 kwietnia 1993 0:00
Kronika miasta: 1994 - Kwiecień   Od 2 kwietnia

W Zespole Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego rozpoczęła pracę Karen Green w ramach misji Amerykańskiego Korpusu Pokoju. Będzie to głos doradczy w spra-wach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

5 kwietnia

W Urzędzie Miasta miała miejsce uroczystość wręczenia aktu nadania obywatelstwa polskiego czteroosobowej rodzinie z Ukrainy.

8 kwietnia

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska uczestniczyła w Krajowym Zjeździe Związ-ku Miast Pokoju w Warszawie. Związek jest organizacją skupiającą miasta, które w ostatniej wojnie poniosły ofiary męczeńskie oraz te, które się z nimi solidaryzuje. Nasze miasto do tej pory nie należy do związku.

Rozegrany został turniej koszykówki drużyn prawniczych o puchar Prezydenta Miasta. Wzięły w nim udział drużyny z Opola, Siedlec, Tychów i Zielonej Góry. Prezydencki puchar zdobyta drużyna tyszan, która obecnie jest mistrzem Polski. Turniej rozegrano w przededniu oddania w naszym mieście budynku na Sąd Rejonowy.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego otwarto wysta-wę znaczków pocztowych "Rośliny chronione w Polsce" kolekcji Rudolfa Heczki.
W Urzędzie Miasta miały miejsce Tyskie Warsztaty Urbanistyczne, zorganizowane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury Urzędu Miejskiego. Założeniem war-sztatów było stworzenie możliwości wymiany poglądów i doświadczeń planistów oraz wy-pracowanie form prawnego zapisu planu zagospodarowania przestrzennego. W warszta-tach uczestniczyły zespoły: Kobióra, Raciborza, Zabrza, Rybnika i Tychów, środowiska archi-tektów, prawników, generalny projektant Nowych Tychów - prof. Hanna Adamczewska, prof. Stanisław Tomaszek z Politechniki Śląskiej, z-ca arch. wojewódzkiego - Franciszek Noż-ka, przedstawiciele instytucji działających na terenie miasta. Postanowiono kontynuować w przyszłości sesje warsztatowe, najbliższa odbędzie się w maju br.

9 kwietnia

Władze miasta przekazały wymiarowi sprawiedliwości budynek przy ul. Budowlanych 33 na siedzibę sądu. Uroczystość rozpoczęto wysłuchaniem hymnu państwowego i odsłonię-ciem tablicy pamiątkowej następującej treści: "Z woli społeczeństwa miasta w roku obcho-dów 60-lecia nadania Gminie Tychy praw miejskich przekazano ten budynek na siedzibę Sadu Rejonowego, Samorząd Terytorialny I Kadencji". Aktu odsłonięcia dokonała przewo-dnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska. Pod dokumentem przekazania budynku wymiaro-wi sprawiedliwości podpisy swe złożyli prezydent miasta Franciszek Kotulski i prezes Sądu Wojewódzkiego w Katowicach Tadeusz Kałusowski. Obecni byli także wiceminister spra-wiedliwości Grzegorz Ciecierski, władze miasta, przedstawiciele środowiska prawniczego, radni i zaproszeni goście. Po przemówieniach i zwiedzaniu budynku uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do Teatru Małego na drugą część spotkania, zorganizowaną przez Zrze-szenie Prawników Polskich. Był toast i przemówienia okolicznościowe, kabaret prawników "Bezpłatna protekcja" wystąpił z programem artystycznym. Prezydent Miasta wręczył pamiątkowe medale osobom i instytucjom, które sprawiły, że w naszym mieście powstała instytucja od wielu lat bardzo potrzebna. Uroczystość zakończono w zameczku w Promni-cach. Tyski Sąd Rejonowy rozpocznie swą działalność w maju br., funkcję prezesa powie-rzono Joannie Kozyrze. Struktura sadu obejmować będzie wydziały: cywilny, nieproceso-wy, karny, rodzinny i nieletnich, pracy, gospodarczy i ksiąg wieczystych. Koszt remontu adaptacyjnego budynku na siedzibę sadu wyniósł 10 mld zł, z czego 7 mld 924 mln zł po-chodziło z kasy miejskiej, a różnicę uzupełniło Ministerstwo Sprawiedliwości.

14 kwietnia

Podczas sesji Rada Miejska przyjęła wykonanie budżetu za 1993 rok i udzieliła Zarządowi Miasta absolutorium. Uchwalony budżet po stronie dochodów w kwocie 236 mld 814 mln zł osiągnął na koniec 1993 roku wielkość 273 mld 956 mln 825 tys. zł, tj. wzrósł o kwotę ponad 37 mld zł, co stanowiło 15,7%. Na zwiększenie wpłynęły środki z dotacji, subwencji i docho-dów własnych. Planowane wydatki określone na kwotę 250 mld 814 mln zł, na koniec roku osiągnęły wielkość 296 mld 692 mln 217 tys. zł, czyli wzrosły o 45 mld 878 mln 217 tys. zł, tj. o 18%. Zwiększenie wydatków w stosunku do dochodów mogło nastąpić ponieważ znala-zło pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. Poziom wydatków za 1993 rok kształtował się następująco: 35,6% wydano na gospodarkę komunalna, 15,2% pochłonęła gospodarka mieszkaniowa i usługi niematerialne, 12,7% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie, 5,3% wydano na kulturę i sztukę, 3,6% wynosiły wydatki na pomoc społeczna, 4,1 % przeznaczono na kulturę fizyczna i sport, 0,3% stanowiły dotacje do izby wytrzeźwień i kapitał założycielski Agencji Rozwoju Gospo-darczego Miasta, 10% wydano na administrację państwową i samorządową, 2,8% wyniosła adaptacja budynku na siedzibę sadu, 0,1 % wydano na bezpieczeństwo publiczne, 6,5% stanowiły dotacje na przejazdy pasażerskie i na zakup taboru dla PKM.

Prezydent miasta Franciszek Kotulski uczestniczył w trzydniowym seminarium w Krako-wie, które poświęcone było dorobkowi odrodzonych samorządów. Prezydent naszego mia-sta wygłosił referat na temat problemów integracji. Seminarium zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz prezydenta Krakowa.

W Teatrze Małym odbył się czterogodzinny program prezentowany przez liderów ruchu Hare Kryszna, który jest międzynarodową organizacją religijną, reprezentującą starożytną monoteistyczną tradycję duchową Indii - wisznawizm. Na interesujący program składały się: tradycyjna muzyka i taniec hinduski, jednoaktówka "Ramayana", koncert grupy Hare Kryszna Rock Band, wykład na temat reinkarnacji i wegetarianizmu, degustacja potraw. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie, Teatr Mały nie mógł pomieścić publiczności.

15 kwietnia

Komendant Komendy Rejonowej Policji Zdzisław Haraś przestał pełnić swoja funkcję z powodu przejścia na emeryturę. Obowiązki szefa policji od 17 kwietnia podejmie podin-spektor Jan Rusek.

Na krytej pływalni odbyły się Pływackie Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych, zorganizo-wane przez Ognisko Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Star" w Katowicach. W za-wodach startowało 180 zawodników z całego kraju,

23 kwietnia

W SDK "Tęcza" odbyły się po raz drugi "Debiuty kulturystyczne", których celem jest popu-laryzowanie kulturystyki i ćwiczeń rekreacyjnych oraz wyłonienie utalentowanych debiu-tantów.

24 kwietnia

Zakończył się "Tydzień dla serca" zorganizowany w naszym mieście w ramach ogólno-polskiej kampanii zapobiegającej chorobom serca. W dniach od 18 do 24 kwietnia odbywały się prelekcje, spotkania z personelem medycznym, wystawy, wyświetlane były filmy i przeźrocza. W wielu punktach miasta mierzono ciśnienie tętnicze. Idea i celem "Tygodnia dla serca" było przybliżenie społeczeństwu zagrożeń, jakimi są zawały, wylewy, miażdżyca i inne schorzenia, a także sposobów zapobiegania tym chorobom. Było to przedsięwzięcie pożądane i potrzebne społeczeństwu, które w coraz większym stopniu choruje na serce. Organizacją zajęły się kluby i stowarzyszenia chorób układu krążenia działające na terenie miasta oraz komisja Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wszystkie imprezy odbywały się pod hasłem "Bliżej serca".

Niepubliczne szkoły podstawowe zorganizowały I Tyski Turniej Szachowy. Uczestniczyło w nim 59 uczniów w dwóch grupach wiekowych - klas I-III i IV-VII, każda grupa rozegrała 7 rund w partiach po 30 minut.

Klub osiedlowy "Olimpia" przygotował na Osiedlu "O" Spartakiadę Wiosenna dla dzieci i młodzieży.

Tegoroczne święto z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja zbiegło się z rocznicami miej-skimi. W kościele św. Marii Magdaleny została odprawiona uroczysta Msza św., podczas której młodzież i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Żwakowie (założonej w 1884 roku) wiernie odtworzyli z Kroniki Szkoły zapis pod datą 3 maja 1934 roku, był to rok nadania Tychom praw miejskich, a bieżący rok jest rokiem ich 60-lecia. 187 uczniów (taki był wów-czas stan liczebny szkoły) przybyło do kościoła w strojach śląskich - odświętnych i robo-czych, a szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża w strojach sprzed 7D lat (1924 r., to data założenia go). Ten niezwykły pochód, w którym brały udział! również związki i stowarzyszenia oraz pedagodzy, wzbudził podziw i zaciekawienie. Mszę św. sprawował! i homilię wygłosił ks. proboszcz Teofil Grzesica. Po nabożeństwie młodzież wystąpiła z programem poetyckim prezentując wiersze ks. Jana Twardowskiego. Na zakończenie złożono kwiaty pod pomni-kiem Powstańców Śląskich na placu Wolności i odśpiewano hymn narodowy. W uroczysto-ściach uczestniczyły stowarzyszenia, władze miasta, wierni. Głównym organizatorem rocz-nicowych obchodów był Związek Górnośląski.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.