1 marca 1993 0:00
Kronika miasta: 1994 - Marzec   Od 1 marca

Na wszystkich liniach autobusowych obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach, objętych Tyskim Porozumieniem Komunikacyjnym obowiązuje taryfa czasowa. Bilety Unii Biletowej upoważniają w ramach opłaconego modułu czasowego do przesiadki na wszystkich trasach autobusowych i trolejbusowych obsługi-wanych przez PKM Tychy. Cena biletu uzależniona jest od czasu trwania przejazdu - do 40 minut wynosi 4000 zł, od 40 do 60 minut - 6000 zł, ponad godzinny przejazd kosztuje 8000 zł.

Rozpoczęła działalność sekcja lekkoatletyczna przy Miejskim Ośrodku Spo-rtów Młodzieżowych.

3 marca

Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach zorganizowała spotkanie autorskie z tyskim po-eta Józefem Krupińskim.

Od 3 marca

Radni rozpoczęli cykl spotkań ze swymi wyborcami, które będą podsumo-waniem kończącej się kadencji Rady Miejskiej. Zaplanowano 19 spotkań w pięciu okrę-gach wyborczych, do 24 marca.

4 marca

W galerii "Miriam" otwarto wystawę akwarel i obrazów olejnych Stefana Dobronia.

5 marca

Odbył się halowy turniej trampkarzy o puchar Rady Miejskiej w Zespole Szkół Zawodo-wych nr 2 przy al. Bielskiej.

10 marca

Rada Miejska na swej sesji uchwaliła budżet miasta na 1994 rok. Plan budżetu uwzglę-dnia duże wydatki, jakie kasa miejska poniesie na zadania objęte pilotażem, tj. na utrzy-manie szkół ponadpodstawowych, placówek zdrowia oraz dróg wojewódzkich. Środki na inwestycje z budżetu miasta wyniosą 93 mld 250 mln zł, na gospodarkę komunalną prze-znaczono 132 mld 587 mln zł. Utrzymanie szkól podstawowych (które z dniem 1 stycznia uchwałą Rady Miejskiej stały się zadaniem gminy) i przedszkoli na terenie miasta pochłonie 125 mld 138 mln zł (całość środków na szkoły i przedszkola wniesie 179 mld zł, różnica pokry-ta zostanie z subwencji MEN-u). Z budżetu miasta będzie też częściowo finansowana ochrona zdrowia (9 mld 600 mln zł) i opieka społeczna (13 mld 960 mln zł). Dotacje, które otrzyma miasto na zadania pilotażowe, wyniosą 159 mld 870 mln zł i przeznaczone będą na: remont dróg wojewódzkich - 4 mld 185 mln zł, szkoły ponadpodstawowe 75 mld 588 mln, ochrony zdrowia - 78 mld 277 mln oraz 1 mld 291 mln na administrację związaną z prowadzeniem zadań pilotażowych. Dochody budżetu miasta na 1994 rok ustalone zostały na poziomie 620 mld 210 mln zł, a wydatki - 649 mld 800 mln zł, niedobór w kwocie 29 mld 590 mln pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

12 marca

Nastąpiło otwarcie filii biura poselskiego poseł Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej, członka Unii Demokratycznej. Siedziba biura mieści się przy al. Niepodległości 60.

Jubileusz 35-lecia obchodził zespół folklorystyczny "Urbanowiczanki ". W siedzi-bie Koła Gospodyń Wiejskich w Urbanowicach odbyły się uroczystości uświetniające tę rocznicę. Prezydent miasta Franciszek Kotulski przekazał zespołowi nagrodę 10 mln zł w dowód uznania zasług w krzewieniu pięknego folkloru ziemi śląskiej.

Od 12 do 16 marca

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska oraz wiceprezydenci Barbara Rymer i Adam Antosiewicz uczestniczyli w uroczystościach 50 rocznicy zburzenia miasta Cassino we Włoszech. Czterodniowy program obchodów obejmował Międzynaro-dowy Kongres Związku Miast Pokoju, odświętna sesję Rady Miasta Cassino, spotkania part-nerskie oraz uroczystości kościelne. Władze naszego miasta zostały zaproszone przez Syn-dyka m. Cassino w ramach kontaktów partnerskich obu miast, które zostały zawiązane w 1977 roku,

18 marca

W galerii "Artyści Młodym" w MDK-1 otwarta została wystawa akwarel Anatola Korzuna.

21 marca

W powitaniu wiosny wzięło udział około 400 przedszkolaków z Cielmic, Jaroszowic, Ty-chów i Urbanowic. Tę piękną zabawę zorganizowały oba Miejskie Domy Kultury. Dzieci w kolorowych strojach uczestniczyły w wiosennym korowodzie, obejrzały występy zespołów artystycznych w Państwowej Szkole Muzycznej, a na zakończenie święta wiosny topiły Ma-rzannę w parkowych stawach.

23 marca

Kuratorium Oświaty w Katowicach wyraziło zgodę na utworzenie w Tychach Policealnej Szkoły Detektywistycznej. Placówka ta rozpocznie swa działalność z początkiem września.

28 marca

Odwołany ze swego stanowiska wojewoda katowicki Wojciech Czech spotkał się z Pre-zydium tyskiej Rady Miejskiej, aby podziękować za kilkuletnią współpracę. Wojewodę odwołał premier Waldemar Pawlak stojący na czele postkomunistycznego rządu.

30 marca

Podczas walnego zebrania Tyskiego Towarzystwa Kulturalnego złożono sprawozdanie z merytorycznej i finansowej działalności za ostatni rok. W obszernej dyskusji zastanawiano się nad programem na przyszłość, uczestnictwem młodzieży w odbiorze kultury i sztuki. Pod-jęto uchwałę, w której zostały określone zadania towarzystwa, mianowicie działania opi-niotwórcze, inspirujące rozwój kultury, organizatorskie i in. Członkowie TTK zobowiązali się opracować program edukacji i wychowania dla kultury, który będzie propozycja dla władz samorządowych i oświatowych w mieście.
Wobec zbliżających się wyborów samorządowych partie prawicowe w Tychach Zjed-noczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Partia Chrześcijańskich Demokratów, Porozumienie Centrum, Ruch dla Rzeczypospolitej, Unia Polityki Realnej - stworzyły wspólny komitet wy-borczy pod nazwa Koalicja Tyskiej Prawicy. Na czele komitetu stanęli liderzy ugrupowań: Grzegorz Kazimierski, Andrzej Popiołek, Rafał Rajchel, Stefan Sobieszczański i Bolesław Twa-róg. Komitet zaakceptował program wyborczy i wystawi ze wspólnej listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej.

Nieprofesjonalny twórca Michał Litkiw przekazał naszemu miastu dziewięć prac plastycz-nych okazując wdzięczność za pomoc gminy w zorganizowaniu wystawy w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Remisowym wynikiem 1:1 zakończyło się spotkanie piłkarskie pomiędzy GKS-em Tychy i Chrobrym Głogów inaugurujące rewanżową rundę II-ligowych rozgrywek.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.