1 lutego 1993 0:00
Kronika miasta: 1994 - Luty   8 lutego

Zostało otwarte targowisko wielobranżowe w dzielnicy Wilkowyje przy ul. Murarskiej 17, z przeznaczeniem na giełdę ogrodniczą. Stoiska dla handlujących znajdują się w krytej hali, której powierzchnia wynosi 4,5 ha. Właścicielem terenów jest Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Przemysłu Węglowego, a właścicielem giełdy Wojewódzki Związek Ogrodni-czy, którego zarządcą jest Longin Kulka prezes Związku,

10 lutego

Podczas sesji Rada Miejska uchwaliła istotne zmiany organizacyjne związane z programem pilotażowym reformy administracyjnej. Radni powzięli decyzję o likwidacji Wydziału Edukacji i Zdrowia i powołaniu dwóch gminnych jednostek budżetowych - Miej-skiego Zarządu Oświaty oraz Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, do nich na-leżeć będą obowiązki administrowania placówkami zdrowia i oświaty na terenie miasta.

11 lutego

Odbyło się spotkanie Zarządu Miasta z wiceprezesem Sądu Wojewódzkiego w Katowi-cach i pełnomocnikiem ds. uruchomienia Sądu Rejonowego w Tychach. Przedmiotem spotkania były sprawy organizacyjne, dokonano wizytacji zaadoptowanego budynku i ustalono, że w przybliżonym terminie 20 maja br. zostanie oddany do użytku.

14 lutego

Trwa w województwie katowickim pogotowie strajkowe ogłoszone przez Zarząd Śląsko-Dąbrowskiego Regionu NSZZ "Solidarność". Związek domaga się wzrostu płac, rent i emery-tur, zaniechania nieuzasadnionych ekonomicznie podwyżek cen nośników energii i czyn-szów, wprowadzenia skutecznego programu walki z bezrobociem i in.

22 lutego

W Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się uroczysta zbiórka nowo powstałego szczepu śro-dowiskowego Związku Harcerstwa Polskiego. Odczytano rozkaz Komendy Hufca o powo-łaniu szczepu oraz nominację harcmistrza Stanisława Ceglarka na stanowisko komendan-ta. Grupa harcerek i harcerzy złożyła przyrzeczenie i otrzymała stopnie harcerskie ochotni-ka i młodzika. W zbiórce wzięły udział m. in. Regina Basińska - komendant tyskiego hufca, władze oświatowe i młodzież harcerska. Uroczystość odbyła się w dniu urodzin gen. Rober-ta Baden-Powella, twórcy skautingu.

26 i 27 lutego

W hali sportowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy al. Bielskiej rozegrane zostały IV mistrzostwa Tychów w mini-piłce.

Browary Tyskie S.A. rozpoczęły produkcję napojów owocowych i wód gazowanych. De-cyzję tę podjęto m. in. wskutek wygaśnięcia umowy licencyjnej na produkcję i zbyt coca-coli. Producent zapewnia, że jakość nowych wyrobów będzie wysoka i atrakcyjna dla konsumenta.

Działający od 1 stycznia br. Miejski Ośrodek Kultury organizował wiele interesujących spektakli, koncertów, recitali i spotkań. Z programem satyrycznym gościł w Teatrze Małym Krzysztof Dauszkiewicz, Operetka Śląska zaprezentowała publiczności dwa musicale - "My Fair Lady" F Loewego i dla dzieci "Księgę dżungli" na motywach powieści Kiplinga, w "Sce-nariuszu dla trzech aktorów" Bogusława Schaeffera podziwialiśmy kunszt aktorski Jana Pe-szka, Andrzeja i Mikołaja Grabowskich z Krakowa. Z recitalem piosenki poetyckiej wystąpił Leszek Długosz z krakowskiej Piwnicy pod Baranami. W galerii sztuki w MDK - 1 Adam Wo-źniak zaprezentował malarstwo, rysunek i karykaturę portretową, tam też artystka Elżbieta Kuraj wystawiła swoje prace malarskie. W galerii "Miriam" artysta fotografik Krzysztof Pilecki przedstawił fotogramy Tatr i dawnego Śląska. Hafty wykonane przez dzieci z Pracowni Ha-ftu MDK- 2 pokazano na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kardynała Stefa-na Wyszyńskiego. Na stadionie Zimowym zespół młodzieży z Moskwy wystąpił w Karnawało-wej rewii na lodzie. Wymienione wydarzenia to zaledwie część życia kulturalnego, które w ostatnim czasie ożywiło się i przynosi wiele atrakcji.

300 mln zł przekazała gmina na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu remontu i adaptacji dwóch baraków, w których zostanie zorganizowana przez MOPS noc-legownia dla bezdomnych.

W tyskiej Elektrociepłowni odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano koncepcję utworzenia Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej. Postanowiono, że w najbliższej przyszłości zostanie podpisane porozumienie stron zainteresowanych utworzeniem spółki. Będzie to spółka kapitałowa gmin, przedsiębiorstw branżowych i instytucji regionu tyskiego. Powoła-nie jej stworzy zintegrowany system energetyczny, uporządkuje produkcję i dystrybucję energii. Gminę Tychy reprezentował na spotkaniu prezydent Franciszek Kotulski.

W Promnicach spotkali się wojewodowie Szczecina, Wrocławia i Katowic, by debato-wać nad wizją kompleksowego rozwoju regionu nadodrzańskiego.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.