1 grudnia 1991 0:00
Kronika miasta: 1992 - Grudzień   4 grudnia

Zespół młodych esperantystów "Silezio" wystąpił z koncertem barbórkowym w sali Państwowej Szkoły Muzycznej. Publiczność owacyjnie nagrodziła młodych artystów.

10 grudnia

Odbył się koncert w Państwowej Szkole Muzycznej zatytułowany "Tyszanie Tychom", w którym wystąpili: Anna Tomaszewska - flet, Henryk Botor - fortepian, Marcin Josz - skrzypce, Piotr Rachocki - tenor. Solistom towarzyszył zespól instrumentalny Pro Arte Ecclesiastica pod dyrekcją Janusza Muszyńskiego. Na program złożyły się m. in. utwory F. G. Haendla i W A. Mozarta. Organizatorem koncertu było Tyskie Towarzystwo Kulturalne.

11 grudnia

W Galerii Sztuki "Miriam" otwarta została wystawa malarstwa Beaty Wąsowskiej. Artystka jest absolwentką wydziału grafiki w Katowicach krakowskiej ASP.

12 grudnia

Po przerwie spowodowanej kapitalnym remontem oddane zostało do użytku lodowisko. Klub "Tysovia" i Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w dniu otwarcia lodowiska zorganizowały na jego tafli wielki festyn sportowy z wieloma atrakcjami dla dzieci i młodzieży. Po festynie rozegrane zostało spotkanie hokejowe pomiędzy "Stoczniowcem" Gdańsk a MKH "Tysovia" o mistrzostwo I ligi. Prace wykonane w ramach remontu kosztowały gminę 5 mld zł.

14 grudnia

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych Walerianowi Pańce na wydziale prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz w Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach. Profesor Pańko był wykładowcą prawa na Uniwersytecie Śląskim, posłem na Sejm RP, przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego, współtwórca Fun-dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, od maja 1991 Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Zaan-gażowany parlamentarzysta, wielki orędownik samorządności lokalnej, wyróżniający się entuzjazmem i pasją działania na rzecz demokracji. Walerian Pańko zginał tragicznie w dniu 7 października 1991 roku. Gmina Tychy ma swój udział w tworzeniu Funduszu im. Waleriana Pańki, który będzie służył wspieraniu działań samorządności lokalnej.

W galerii "Miriam" odbyło się zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Ruchu na Rzecz Dialogu i Pojednania Chrześcijan i Żydów. Tychy będą siedziba ruchu, którego celem jest odbudowa wielowiekowych związków kulturowych łączących chrześcijan i Żydów, rozwijanie wzajemnego dialogu, chronienie zabytków kultury, organizowanie wystaw, spotkań, koncertów, wykładów itp.

16 grudnia

Uchwałą Zarządu Miasta (nr 01364/28/92) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zostało zlikwidowane.

17 grudnia

Kolejne ulice związane z nazewnictwem komunistycznym doczekały się zmiany. Decyzję tę podjęto podczas sesji Rady Miejskiej uchwała nr XXII/310/92. Postanowiono przemianować następujące ulice:
ul. Armii Czerwonej na Arctowskiego
ul. Engelsa na Edukacji
ul. Lenina na Generała Andersa
ul. Jóźwiaka na Jagiełły
ul. Marchlewskiego na Moniuszki
ul. Marksa na Mozarta
ul. Nowotki na Honoraty
ul. Sawickiej na Marszałka Piłsudskiego
ul. Świerczewskiego na Bpa Burschego
ul. Pstrowskiego na Arkadową
pl. ZBOWiD na Rynek
pl. Pstrowskiego na pl. Św. Anny

Plan budżetu miasta na rok 1993 przedstawiony został przez Zarząd Miasta na sesji Rady Miejskiej. Zarząd opracowując plan dochodów i wydatków na rok 1993 kierował się założeniami polityki budżetowej państwa i uwzględnił następujące elementy: inflację, wzrost wynagrodzeń, zakładany wzrost nośników energii i zakładany wzrost czynszów w mieszkaniach komunalnych. Te wszystkie czynniki nie wpływają stabilizująco na gospodarkę finansową gminy. Plan budżetu miasta na rok 1993 ustalony został w zakresie dochodów i wydatków na kwotę 240 mld 814 mln zł, Rada Miejska większością głosów projekt budżetu przyjęła. W dalszej części obrad Rady Miejskiej podjęto szereg uchwał, które pozwolą rozwiązać ważne problemy w mieście, m. in.: o stawkach podatku od nieruchomości, o opłatach za reklamy na obiektach i urządzeniach użyteczności, publicznej, o wprowadzeniu zmian w statucie gminy Tychy, o sprzedaży gruntu pod budowę kościoła pw. Błogosławionej Karoliny, o wskazaniu przedstawicieli Gminy Miejskiej Tychy do Rady Nadzorczej Zakładu Opieki Zdrowotnej. Są to następujące osoby: Monika Lipowska, Bożena Błach, Wanda Drożdż, Edward Studziński, Maria Labus, Jan Zarębski, Alicja Włodarz, Czesław Mach, Bożena Włodarczyk, Stanisław Krzyżaniak. Powołane gremium będzie ciałem opiniującym w pro-wadzeniu przekształceń struktur organizacyjnych służby zdrowia.

18 grudnia

Odbyło się przedświąteczne spotkanie władz miasta z tyskim środowiskiem twórczym. Artystycznym wydarzeniem wieczoru był recital piosenki warszawskiego aktora Jacka Różańskiego pt. "Życie to nie teatr" (poezje Edwarda Stachury). Po występie w kawiarence Pań-stwowej Szkoły Muzycznej naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Werner Folkert przywitał zebranych twórców i wznosząc toast złożył im życzenia na nadchodzące święta i Nowy Rok. W spotkaniu wziął udział wiceprezydent miasta Józef Sobczyk, który również złożył serdeczne życzenia całemu środowisku twórczemu. Łamano się opłatkiem, po czym przy kawie i kołoczu plastycy, literaci, muzycy i osoby związane z tworzeniem kultury w mieście spędzali miły wieczór.

Sfinalizowany został przetarg na administratora targowiska wraz z istniejącymi obiektami przy ul. Sadowej (teren byłego MPGK, WPT oraz części terenu zajmowanego przez PTHW). Spośród trzech ofert, jakie złożono, Spółka Cywilna "Hallo" najlepiej spełniała warunki określone przez Urząd Miasta, który był organizatorem przetargu. Na podstawie sporządzonej umowy gmina na okres 10 lat oddala w administrację teren i budynki w zamian za wpływy z opłat targowych w wysokości 55% i czynszu 40% (w budynkach znajdują się użytkownicy, którzy tam pozostaną). W poniedziałki, środy i piątki na targowisku będzie giełda kwiatowa. W pozostałe dni tygodnia targowisko udostępni się szeroko pojętej działalności handlowej. Inwestycyjne zamierzenia administratora, określone również umową, obejmują infrastrukturę targowiska (stragany, oświetlenie, rozwiązania komunikacyjne), której koszt został oszacowany na 540 mln zł. Ponadto budynki zostaną poddane remontom adaptacyjnym, dla użytkowników giełdy zostanie otwarty bar-restauracja, hotel, hala targowa, sanitariaty, pawilon sprzedaży, chłodnia kwiatowa, magazyny i biuro obsługi klientów - na te cele spółka zamierza przeznaczyć 1,6 mln zł.

23 grudnia

Koleżeński mecz hokeja na lodzie odbył się pomiędzy byłymi zawodnikami sekcji hokejowej GKS-u a reprezentantami "Tysovii", spotkanie zakończyło się wynikiem 6:6.

Przedstawiciele Zarządu Miasta podpisali porozumienie z polsko-holenderska Spółka z o. o. "Kabeltelevisie" w Warszawie. Przedmiotem porozumienia jest opracowanie projektu wykonawstwa oraz eksploatacji systemu telewizji kablowej na terenie miasta Tychy, w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM i w prywatnych budynkach dzielnic obrzeżnych. Umowa określa zakres prac i czas ich wykonania. Prace obejmować będą: dokumentację techniczna inwestycji, instalację stacji odbiorczej telewizji satelitarnej, uruchomienie studia telewizyjnego miejscowego kanału lokalnego, sieci magistralnej osiedli śródmiejskich i dzielnic obrzeżnych, osiedlowych sieci odbiorczych. KPH gwarantuje, że opłata za podłączenie gniazdka telewizji kablowej nie przekroczy równowartości 150 DM, a wysokość opłat abonamentowych 5 DM. Firma "Kabeltelevisie" zobowiązuje się przekazywać miesięcznie na rzecz miasta 2% wpływów z opłat abonamentowych przez cały okres eksploatacji sieci telewizji kablowej.

Inwestycje w mieście: z zaplanowanych w budżecie miasta w 1992 roku środków finansowych, które wynosiły 65 mld 384 mln zł, na inwestycje wydano 45 mld 244 mln zł, co stanowiło 70% posiadanych funduszy. Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych obejmowało:

G a z o c i ą g i - w Mąkołowcu wybudowano 7439 mb. sieci gazowej wraz z przyłączami, rozpoczęto dostarczanie gazu do 38 budynków, w Jaroszowicach wykonano 2968 mb. gazociągu, trwają opracowania dokumentacji dalszych prac gazyfikacyjnych. W Cielmicach wykonano 1300 mb. sieci przesyłowej, w Urbanowicach przewidziana jest realizacja sieci rozdzielczej, trwają opracowania projektowe. Rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy gazociągu wysokoprężnego od, ul. Kościelnej do Wikowyj. Inwestycje gazociągowe pochłonęły 3 mld 552 mln 151 tys. zł.

K a n a I i z a c j a - prace prowadzone były w wielu dzielnicach. Inwestycje wybudowane w latach ubiegłych, mianowicie: w Urbanowicach 6094 mb. kanalizacji, a w Mąkołowcu 4568 mb., przekazano Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. W Czuło-wie wybudowano w rb. kanały wzdłuż ul. Jesionowej o długości 210 mb. i ul. Żarnowieckiej o długości 134 mb. Zakończona została budowa kanalizacji przy ul. Rybnej, oddano do użytku 1900 mb. Ponadto trwają prace na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej "Chata -Maluch - Budowlaniec", "Syzyf" oraz w dzielnicach Stare Tychy i Wygorzele. Przedsięwzię-cia podjęte w w/w dzielnicach są w fazie prac projektowych bądź też robót początkowych. Wykonane roboty zamknęły się kwotą 6 mld 816 mln 016 tys. zł.

W o d o c i ą g i - inwestycje w tym zakresie są w fazie wstępnej i prowadzi się na ulicach Zrębowej, Bieruńskiej, Oświęcimskiej, Sikorskiego. Przy ul.Czarnej oddano do użytku 440 mb. wodociągu. Był on wybudowany w ubiegłym roku. Koszt tegorocznych prac wyniósł 114 mln zł. Sieci energetyczne, oświetlenie ulic wykonane zostało oświetlenie ul. Bielskiej i Katowickiej, wymieniono słupy i lampy, zastosowano system energooszczędny i czasowego wytaczania. Trwają również prace modernizacyjne przy ul. Edukacji. W Żwakowie został założony kabel 20 kV, zbudowano podstacje energetyczne w dzielnicach Cielmice, Czułów i Wilkowyje. 

B u d o w n i c t w o , r e m o n t y  o b i e k t ó w - oddano do użytku samodzielny 8-klasowy pawilon SP nr 7, zakończono i oddano do użytku część dydaktyczną w budynku starej szkoły SP nr 10 na Os. R. Trwają roboty przy budowie nowej przychodni zdrowia w Czułowie, wykonane zostały prace adaptacyjne budynku przeznaczonego na Ośrodek Rehabilitacyjny dla dzieci upośledzonych. Podjęto remont Teatru Małego, odremontowano lodowisko - wymieniając instalację chłodniczą. Oczyszczalnia ścieków i wysypisko odpadów komunalnych -przez cały rok trwały prace remontowe i modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Urbanowicach. Na starym wysypisku, które poszerzono, zostało wykonane ogrodzenie i odwodnienie. W 1993 roku rozpocznie się budowa nowego wysypiska, podjęto w tym zakresie szereg prac przygotowawczych, m.in.: opracowano dokumentację projektową, wybrano inwestora zastępczego, zakupiono folię do uszczelniania gruntu, przeprowadzono przetarg na wykonawcę.

MZBM objął remontami kapitalnymi 50 budynków. W 34 wykonano naprawy dachów, w 13 wymieniono instalację wodociągową, w 6 instalację centralnego ogrzewania, a w 5 budynkach instalację elektryczną, 7 budynków zostało ocieplonych.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w ramach swych zadań zajął się naprawą nawierzchni ulic, remontami chodników, oznakowaniem dróg, ich odwodnieniem, oczyszczeniem rowów przydrożnych i przepustów, a także drzewostanem przylegającym do dróg. Nowe chodniki położone zostały na ulicach: Bibliotecznej, Bohaterów Warszawy, Nowokościelnej, Zrębowej i in. Ogółem przeprowadzone remonty wynosiły 29 895 m2 jezdni i 10 003 m2 chodników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 1992 r. 17 mld na różne formy pomocy dla osób potrzebujących. Zasiłki stale otrzymywało 150 osób, okresowo 620 rodzin, dopłaty do lekarstw 53 osoby, pomocy mieszkaniowej udzielono 2776 rodzinom za 5,5 mld zł, usługami opiekuńczymi objętych było 150 osób. Gmina przekazała MOPS-owi samochód otrzymany z Berlina-Marzahn.

Na koniec 1992 w mieście działalność gospodarczą prowadziło 7079 jednostek gospodarczych, na przestrzeni roku 632 firmy zaprzestały pracy.

Rejonowy Urząd Pracy na koniec 1992 roku zarejestrował w mieście ogółem 6266 bezrobotnych, w tym 4890 kobiet. Bezrobotnych robotników było 3592, w tym 2695 kobiet, pracowników umysłowych - 1783, w tym 1532 kobiety. Osób, które dotąd nie podjęły żadnej pracy, a są bezrobotne, było 891, w tym 633 kobiety, inwalidów poszukujących pracy było 58. Z ogólnej liczby bezrobotnych ponad połowę stanowią osoby bez prawa do zasiłku. Jest ich 3253.

Według sprawozdań Rejonowej Komendy Policji w 1992 roku na terenie miasta zostało dokonanych 2640 przestępstw, z tego 84% - to przestępstwa o charakterze kryminalnym, 9,3% - przestępstwa gospodarcze i 4,5% - przestępstwa drogowe. Na tle innych miast województwa katowickiego Tychy należą do miast o drugim stopniu zagrożenia przestępczością. W kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano 1052 włamania do obiektów prywatnych, 240 włamań do obiektów społecznych, 371 kradzieży mienia prywatnego, 121 przypadków uszkodzenia ciała, 37 rozbojów, 25 bójek i niebezpiecznych pobić, dokonano 5 zabójstw, Najbardziej zagrożonymi dzielnicami są oś. D, E, B, ciąg ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji, Zawadzkiego, a w drugiej kolejności zagrożenia byty osiedla: O, N, M, H. Służby patrolowe policji przeprowadziły 8565 interwencji w przeciągu roku.

Wpływy z tytułu opłat targowych za rok 1992 wynosiły 3 mld 674 mln 224 tys. zł.
Wydział Ruchu Drogowego KRP zarejestrował w 1992 roku na terenie miasta 491 kolizji drogowych i 223 wypadki drogowe, w których zginęło 10 osób, a 270 doznało obrażeń ciała. Najwięcej wypadków zanotowano w czerwcu i listopadzie.

31 grudnia

Miasto liczyło 139200 mieszkańców, zameldowanych na pobyt czasowy było 2300 osób. Urodziło się 2400 dzieci, z tego w Tychach 1550. Zmarły 884 osoby. Zawartych zostało 605 małżeństw, rozwodów było 156.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.