1 października 1991 0:00
Kronika miasta: 1992 - Październik   1 października

Rozpoczął się Ogólnopolski Rajd Ekologiczny młodzieży szkolnej, w którym wzięło udział 250 uczniów z jedenastu województw. Trasy zostały tak pomyślane, żeby zapoznać uczestników z walorami regionu, a także zagrożeniami środowiska naturalnego. Przebiegały następująco: Mikołów - Wilkowyje - Żwaków, Jezioro Paprocańskie - Zameczek w Promnicach, Murcki-rezerwat, Murcki-kopalnia, "Boże Dary" - Kostuchna - Podlesie, Pszczyna - zwiedzanie wnętrz pałacowych. Rajdowi odbywającemu się pod hasłem "Mamy tylko jeden świat" towarzyszyły konkursy wiedzy ekologicznej, piosenek i gawęd. Organizatorami były: Urząd Miasta, Polska Partia Zielonych, Zespół Szkół Zawodowych PAWK i jego szkolne koło krajoznawczo-turystyczne PTTK.

2 października

W galerii Sztuki "Miriam" uroczyście otwarto IV Ogólnopolską Wystawę "Muzyka w malarstwie". Konkurs plastyczny "Muzyka w malarstwie" odbywa się w Tychach co dwa lata, równolegle ze "Śląską Jesienią Gitarową". Podejmuje on próbę integracji dwóch kategorii estetycznych, jakimi są malarstwo i muzyka. Z nadesłanych 31 prac za-kwalifikowało się na wystawę 20 prac 12 autorów. Jury w składzie: Adam Brincken - przewodniczący, Jan Dubiel, Janusz Karbowniczek, Ireneusz Walczak - przyznało następujące 3 nagrody i 3 wyróżnienia: I nagroda - Beata Jurkowska z Rędzina za pracę "Strumień", II nagroda - Waldemar Stach z Katowic za pracę "For Miles", III nagroda - Józef Hołard z Bielska za pracę "wg Pór roku A. Vivaldiego -1 ". Wyróżnienia otrzymali: Tamara Berdowska z Krakowa, Józef Hołard z Bielska, Zbigniew Pieczykolan z Katowic. Organizatorem konkursu był Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Tychach przy współudziale Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Galerii Sztuki "Miriam" w Tychach.

od 3-10 października

"Śląska Jesień Gitarowa" - IV Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy im. Jana Ed-munda Jurkowskiego - odbywała się w naszym mieście. Organizatorami tego wydarzenia kulturalnego o randze międzynarodowej były: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Tychach, Katedra Gitary i Akordeonu Akademii Muzycznej w Katowicach, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Rybickiego w Tychach, a sponsorowały je ambasady, instytucje, przedsiębiorstwa, gminy, nagrody ufundowane zostały przez osoby prywatne, instytucje krajowe i zagraniczne. Na czele Komitetu Organizacyjnego stali dy-rektor "Śląskiej Jesieni Gitarowej" Werner Folkert oraz dyrektor artystyczny Alina Gruszka. Uroczysta inauguracja miała miejsce w sali Teatru Małego. Po przemówieniach powital-nych przewodniczącej Rady Miejskiej Ryty Stożyńskiej i dyrektora "Śląskiej Jesieni Gitarowej" Wernera Folkerta odbyło się prawykonanie utworu pt. "Concerto per chittara e orchestra", skomponowanego na tę okazję przez Edwarda Bogusławskiego. Powielono je soliście gitarowemu Markowi Nosalowi i Orkiestrze Państwowej Filharmonii Ślqskiej w Katowicach pod dyrekcja Shinika Hahma (Koreańczyka). Po koncercie prezydent miasta Franciszek Kotulski wręczył kompozytorowi egzemplarz partytury "Concerto per chittara e orchestra", dzieła wydanego nakładem gminy Tychy. Autor i wykonawcy otrzymali także wiązanki kwiatów. Atmosfera uroczystości była na przemian podniosła i spontaniczna, z widowni emanował entuzjazm, wszystkie wystąpienia publiczność nagradzała gorącymi owacjami. Po przerwie orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Shinika Hahma wykonała VII Symfonię d-moll Antoniego Dworzaka. W koncertach festiwalowych udział wzięli wybitni wirtuozi gitary z wielu krajów: Stanów Zjednoczonych, Anglii, Hiszpanii, Włoch, Japonii, Niemiec, Kanady, Austrii, Argentyny, Ukrainy, Polski. W sali Teatru Małego melomani, miłośnicy muzyki gitarowej przez siedem dni podziwiali występy solistów na najwyższym profesjonalnym poziomie. Konkursowe zmagania odbywały się w trzech etapach. Program muzyczny pierwszego obejmował utwory dowolnie wybrane spośród objętych wykazem w regulaminie. Pozostałe dwa etapy konkursu okre-ślone zostały precyzyjnie i stawiały uczestnikom wymagania zarówno repertuarowe jak i czasowe. W trzecim etapie należało zaprezentować utwory z pamięci. Jury Konkursu Gita-rowego pod przewodnictwem prof. Aleksandra Kowalczyka, rektora Akademii Muzycznej w Łodzi, podczas trzech etapów wysłuchało 20 uczestników z 6 krajów (Francji, Finlandii, Rosji, USA, Czechosłowacji i Polski) i przyznało: II miejsce Marko Kampmanowi (Finlandia) III miejsce Jakubowi Niedoborkowi (Polska) Wyróżnienia otrzymali: 1. Ari Makinen (Finlandia) 2, Andrzej Otremba (Polska) 3. Sławomir Machała (Polska) Jury nie przyznało I miejsca uznając, że należy utrzymać dotychczasowy poziom artystyczny, a w przyszłości wręcz dążyć do jego podniesienia. Uroczysty finał "Śląskiej Jesieni Gitarowej" 10 października uwieńczony został koncertem laureatów oraz Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcja Jana Wincentego Hawela. Przy pełnej widowni, w obecności władz miasta, zaproszonych gości, wśród których był konsul generalny Austrii w Polsce Emil Brix, prasy i telewizji, laureaci zaprezentowali swój artystyczny kunszt, który nagrodzony został wspaniałymi owacjami publiczności zmuszającymi artystów do wielokrotnych bisów. Wręczanie nagród rozpoczęto od laureatów, którzy zdobyli wyróżnienia: Sławomir Machała (Polska) - wyróżnienie III stopnia - otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Tychy w wysokości 3 mln zł, Andrzej Otremba (Polska) - wyróżnienie II stopnia - otrzymał, nagrodę Prezydenta miasta Tychy w wysokości 4 mln zł, zaproszenie do występu z recitalem podczas "V Tyskiej Jesieni Gitarowej" w listopadzie 1994 r oraz gitarę ufundowaną przez firmę "Interfon" Ari Makinen (Finlandia) - wyróżnienie I stopnia - otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Tychy w wysokości 5 mln zł. Nagrody wyróżnionym laureatom wręczył prezydent miasta Franciszek Kotulski. Jakub Niedoborek (Polska) - III miejsce - otrzymał nagrodę Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego w wysokości 9 mln zł, która wręczył laureatowi członek prezydium sejmiku p. Janusz Frąckowiak, ponadto Jakub Niedoborek otrzymał: nagrodę 6 mln zł ufundowaną przez Międzyuczelnianą Katedrę Gitary w Łodzi: nagrodę firmy "Rokkoman" w postaci gitary Asturias, którą wręczył mu prof. Tadashi Sasaki z Japonii; nagrodę za najlepsze wykonanie Mazurka A. Tansmana, był nią obraz Stanisława Mazusia; nagrodę prezesa Lubelskiego Towarzystwa Gitarowego w wysokości 1 mln zł oraz zaproszenie z recitalem; nagrodę specjalną Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach dla najlepszego uczestnika Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego, był nią udział w 30-minutowej sesji nagraniowej; nagrodę dla najlepszego gitarzysty Polaka, jaką jest koncert z Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda oraz zaproszenie do udziału w koncercie w czasie Międzynarodowych Spotkań Gitarowych w Gdańsku 1993 roku. Marko Kampman (Finlandia) - II miejsce w konkursie - otrzymał nagrodę wojewody katowickiego Wojciecha Czecha w wysokości 12 mln zł, która wręczył laureatowi wicedyr. Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Wilk; firma "Kohno" ufundowała nagrodę dla zwycięzcy Konkursu Gitarowego w postaci gitary, która wręczył artyście prof. Tadashi Sasaki. Laureat został zaproszony do udziału w koncertach podczas Festiwalu Lubelskich Spo-tkań Gitarowych i Międzynarodowych Spotkań Gitarowych w Gdańsku 1993 roku. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i komplety strun, ufundowane przez przedstawiciela firmy "Luther" p. Czesława Droździewicza oraz piękne wiązanki kwiatów.

6 października

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Polskiego Związku Niewidomych, na przewodniczącą została wybrana Teresa Krzesiak. Tyskie koło liczy 258 członków, swoim działaniem obejmuje dodatkowo 24 dzieci. Siedziba koła mieści się na pl. Pstrowskiego.

7 października

Zarząd Miasta, wykonując uchwałę Rady Miejskiej z dnia 24 września dotyczącą odpłatności za usługi przedszkoli i żłobków finansowanych z budżetu gminy, określił uchwałą miesięczną stawkę dla każdego dziecka. W żłobkach opłata stała wyno-sić będzie 200 tys. zł miesięcznie, opłatę za wyżywienie ustali kierownik z rodzicami. W przed-szkolach przyjęte zostało 9-godzinne minimum programowo-wychowawcze, co oznacza, że koszty utrzymania dziecka w przedszkolu przez 9 godzin dziennie przejmuje gmina; zdecydowano, że opłata za przygotowanie posiłków wynosić będzie 160 zł za jedno dziecko, opłatę za żywienie będzie uzgadniał dyrektor z rodzicami. Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zarząd Miasta uchwalił stawkę całodziennego wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu w Tychach przy ul. Batorego 57 w wysokości 15 000 zł dziennie. W mieście czynne są 32 przedszkola, w których otoczonych jest opieka 2288 dzieci, a w żłobkach 156 dzieci, nad ich wychowaniem i opieka czuwa 640-osobowy personel.

15 października

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "I Tyskie Lato Poetyckie". Jury, które-mu przewodniczył Marek Zacharyasz, ogłosiło wyniki: I nagrodę otrzymała Marta Kuszewska - uczennica tyskiego liceum ogólnokształcącego, dwie równorzędne nagrody przyznano Ewie Ger z Siemianowic i tyszaninowi Michałowi Tramerowi-Chudemu, wyróżnionych zostało 9 osób. Na konkurs wpłynęło 55 arkuszy poetyckich młodych twórców z Tychów i okolicy. Poziom utworów był zróżnicowany. Najlepsze, wyróżnione wiersze wydano w okolicznościowym tomiku poetyckim. Uroczystość finałowa odbyła się w Świetlicy Środowiskowej w Tychach-Wilkowyjach, która była inicjatorem przedsięwzięcia, a nagrody młodym adeptom poezji wręczał wiceprezydent miasta Józef Sobczyk.

10 października

Gościł w mieście konsul generalny Austrii w Polsce, Emil Brix. Podczas spotkania z władzami miasta omawiane były kwestie współpracy gospodarczej i kulturalnej. Wieczorem Emil Brix wziął udział w koncercie laureatów IV Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego "Śląska Jesień Gitarowa" w Teatrze Małym.

15 października

Odbyło się pierwsze posiedzenie rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej, Spółki z o.o. Przewodniczącym rady został Aleksander Gondak.

15 i 16 października

Prezydent miasta Franciszek Kotulski uczestniczył w konferencji w Gorzowie Wielkopolskim na temat niemiecko-polskiego partnerstwa miast i gmin. Organizatorem konferencji była Sekcja Niemiecka Gmin i Regionów Europy.

17 października

W zabytkowej piwniczce Browaru odbyła się Międzynarodowa Giełda Akcesoriów Piwnych.

22 października

Odbył się pierwszy bieg XI Tyskiego Kryterium Biegów Przełajowych. Drugi bieg wyznaczony jest na 29 października.

Podczas sesji Rady Miejskiej w debacie nad ogólnymi założeniami rozwoju miasta Tychy nakreślony został perspektywiczny program rozwoju miasta, obejmuje on trzy podstawowe działy: zagadnienia proekologiczne, gospodarcze, społeczne i ponadgminne.

Wydarzeniem artystycznym dużej rangi był koncert z udziałem solisty Andrzeja Hiolskiego (baryton) i zespołu wokalno-instrumentalnego Pro Arte Ecclesiastica pod dyrekcja Janusza Muszyńskiego. W pierwszej części koncertu wykonane zostały utwory barokowe i klasyczne - J. S. Bacha, A. Scarlattiego, W A. Mozarta, A. Caldara i D. Bortniańskiego. Część druga wypełniła muzyka polska - M. Gomółki, jasnogórskiego kompozytora M. J. Żebrowskiego i St. Moniuszki. Partie wokalne w wykonaniu Andrzeja Hiolskiego dostarczyły niepowtarzalnych przeżyć artystycznych, licznie zebrana publiczność nagrodziła je entuzjastycznymi brawami. Koncert odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej, zorganizowało go Tyskie Towarzystwo Kulturalne.

24 października

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Państwowej Agencji Węgla Kamiennego odbyły się mistrzostwa miasta w badmintonie dla niezrzeszonych. Mecze rozgrywano w 3 kategoriach wieku.

26 października

Odbyły się mistrzostwa miasta w tenisie stołowym dla niezrzeszonych. Turniej przeprowadzony został w 4 kategoriach wieku, w grupach kobiet i mężczyzn,

28 października

Podczas posiedzenia Zarządu Miasta ustalono zasady współpracy z Delegatura Kuratorium Oświaty w zakresie szkolnictwa podstawowego. Pomogą one gminie sprawniej przejąć te zadania od 1 stycznia 1994 roku.

Opracowania II etapu "Studium kształtu programowo-przestrzennego miasta Tychy" były przedmiotem konsultacji, w których uczestniczyli autorzy i przedstawiciele różnych środowisk: rolników, leśników, przedsiębiorstw komunikacji, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji sportowych, służby zdrowia, dużych i małych przedsiębiorstw - słowem społeczność lokalna miasta i gmin ościennych. Celem konsultacji było sformułowanie wniosków do opracowania założeń nowej edycji planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. W październiku w Urzędzie Miejskim odbyło się 7 spotkań - konsultacji, którym przewodniczyła wiceprezydent Barbara Rymer
Z okazji Dnia Nauczyciela odbyło się spotkanie pedagogów z przedstawicielami władz miasta i delegatury. Upłynęło ono w bardzo serdecznej i przyjaznej atmosferze, wręczone zostały nagrody Kuratora Oświaty w Katowicach i medale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tę część uroczystości prowadził dyrektor tyskiej delegatury Józef Sosna. Część arty-styczna wypełniły występy zespołów z MDK nr 1 i MDK nr 2.
Począwszy od listopada, w każdy trzeci wtorek miesiąca będą pełnić dyżury radni Rady Miejskiej. Ich celem jest zbliżenie do społeczności lokalnej, ułatwienie wzajemnych kontaktów i szybkie reagowanie na interwencje mieszkańców. Ustalono miejsca dyżurów i opracowano harmonogram spotkań.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.