1 września 1991 0:00
Kronika miasta: 1992 - Wrzesień   1 września

Międzynarodowy Plener Malarski - Tychy 92 został zamknięty. Uroczystość odbyła się w Galerii Sztuki "Miriam", równocześnie otwarto fragmentaryczną wystawę poplenerową. Złożyły się na nią akwarele, oleje, rysunki, grafiki, kompozycje przestrzenne, od dzieł realistycznych do abstrakcyjnych. W plenerze wzięło udział 17 artystów - 2 z Austrii, 3 z Republiki Federalnej Niemiec, 3 Polaków spoza Śląska, pozostali to głównie tyszanie. Prezydent miasta Franciszek Kotulski podziękował uczestnikom za podjęty artystyczny trud i zachęcił do wzięcia udziału w następnym plenerze. Wydarzenie to wzbudziło wielkie zainteresowanie nie tylko środowisk artystycznych, na wernisaż licznie przybyli miłośnicy sztuki, zaproszeni goście i przedstawiciele władz miejskich. Pełna wystawa odbędzie w terminie późniejszym.
Delegatura Kuratorium Oświaty w Tychach w wyniku połączenia się z delegaturą w Pszczynie swym działaniem obejmuje 17 gmin.

Nowy rok szkolny 1992/93 rozpoczęło w mieście 2741 przedszkolaków, 21 829 uczniów w 26 szkołach podstawowych, 7510 uczniów w 7 szkołach zawodowych, 1908 uczniów w 4 liceach ogólnokształcących, 292 uczniów w Liceum Medycznym, naukę kontynuuje młodzież w 3 liceach pomaturalnych. Edukację podjęła młodzież w szkołach niepublicznych: w Zespole Szkół Katolickich Ogólnokształcących, w Szkole Podstawowej i Liceum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Gabinecie Muzycznym "Bemol" i po raz pierwszy w nowo otwartej Podstawowej Szkole Artystycznej "Art", która jest prywatną szkołą Arkadiusza Adamskiego - artysty muzyka. Zakres nauczania w niej obejmować będzie program minimum zalecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i indywidualny program artystyczny w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca, pantomimy. Naukę w szkole rozpoczęło 40 dzieci na poziomie od zerówki do klasy siódmej, czesne miesięczne wynosi 2 mln zł. Szkoła mieści się w dzierżawionym od gminy budynku przy ul. Wolności.

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego otrzymały na swą siedzibę budynek przy ul. Engelsa 11 a. Nowy dyrektor Szkoły Podstawowej STO Sławomir Szukłow został wybrany w drodze konkursu. W szkole uczy się 50 uczniów w klasach od I do VIII, czesne wynosi 800 tysięcy zł miesięcznie. W Liceum Ogólnokształcącym STO, którego dyrektorem jest Tadeusz Sosiński, uczy się 91 uczniów. Obie szkoły realizują program minimum określony przez MEN i programy indywidualne.

3 września

Otwarty został Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Idea powstania ośrodka zrodziła się wśród rodziców dzieci niedorozwiniętych. Uroczystego otwarcia dokonała kierowniczka tej placówki Renata Dunajczyk w obecności wiceprezesa Zarządu Głównego stowarzyszenia Andrzeja Sekurackiego, przewodniczącej Rady Miejskiej Ryty Stożyńskiej, prezydenta miasta Franciszka Kotulskiego, proboszcza parafii św. Krzysztofa ks. Wojciecha Wyciślika, rodziców i opiekunów dzieci. Ośrodek skupia dzieci z upośledzeniem umysłowym, zespołem Dawna, autyzmem i wypełnia lukę miedzy przedszkolem specjalistycznym, szkołą życia i szkołą specjalną. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę terapeutę w grupach kilkuosobowych. W przyszłości ma być podjęta terapia zajęciowa w szerokim zakresie - tkactwa, haftu, zajęć plastycznych, fotografiki, muzyki. Dla terapii ruchowej ośrodek wyposażony został w szereg urządzeń wspomagających poruszanie się oraz przedmiotów specjalistycznych mających zastosowanie w rehabilitacji niepełnosprawnych. Ośrodek zatrudnia 15 specjalistów (psychologów, logopedów, masażystów, rehabilitantów i in.), 5 pielęgniarek i 14-osobowy personel administracyjno-pomocniczy. Mieści się w budynku dawnego przedszkola przy al. Niepodległości. Remont i wyposażenie ośrodka zostały sfinansowane z budżetu miasta i kosztowały 640 mln zł, co jest częścią kwoty 2 mld 500 mln zł, jaka miasto przeznaczyło na ten cel. Zarząd Główny w Warszawie dał 200 mln zł na sprzęt dydaktyczny i będzie finansował płace pracowników. Koszt wyżywienia pokrywać mają rodzice. Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie naszego miasta i budzi duże zainteresowanie rodziców wychowujących dzieci z upośledzeniami. Dziennie w ośrodku może przebywać około 40 dzieci. Ośrodek czynny jest codziennie od godziny 8 do 16, oprócz niedziel.

5 września

W siedzibie Senatu RP Andrzejowi Sochańskiemu, radnemu Rady Miejskiej, liderowi Pol-skiej Partii Zielonych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wręczone zostało wyróżnienie Polcul Fundation za działalność w dziedzinie ochrony środowiska.

8 września

Prezydent miasta wręczył czterem parom małżeńskim medale "Za długotrwałe pożycie małżeńskie ". Jubilaci otrzymali kwiaty i gratyfikacje pieniężne.

11 i 13 września

Przewodnicząca Rady Miejskiej i Prezydent miasta uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w Poznaniu, jej tematem były m.in, problemy reformy administracji publicznej.

11 września

Interesującą wystawę grafiki Edwarda Józefowicza otwarto w Galerii Sztuki "Miriam". Edward Józefowicz jest absolwentem wydziału grafiki w Katowicach krakowskiej ASP, uczestnikiem wielu wystaw w kraju i za granicą.

14 września

Po 60 dniach strajk w zakładzie nr 2 Fabryki Samochodów Małolitrażowych został bezterminowo zawieszony. Porozumienie między strajkującymi a dyrekcja stało się możliwe na skutek mediacji metropolity katowickiego abpa Damiana Zimonia. W rozmowach ze stronami konfliktu ks. Arcybiskupa reprezentowali jego sekretarz ks. Mirosiaw Pisiur oraz dwaj tyscy dziekani ks. Engelbert Ramola i ks. Franciszek Resiak. 14 września w godzinach wieczornych negocjujące strony ustaliły treść porozumienia, które zakończyło strajk. Określa ono, że podwyżki zostaną wypłacone w formie pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz że osoby zwolnione z pracy mają prawo odwołać się od decyzji. Dyrekcja FSM zobowiązała się do pozytywnego rozpatrzenia tych odwołań.

15 września

W Państwowej Szkole Muzycznej odbyło się spotkanie posła na sejm RP Janusza Korwina-Mikke, lidera Unii Polityki Realnej, z mieszkańcami naszego miasta. Przybliżył on zebranym program swojego ugrupowania , podkreślając, że UPR dąży do zmiany systemu prawnego, radykalnej obniżki podatków, zniesienia ceł, ograniczenia biurokracji, przeprowadzenia prywatyzacji. Korwin-Mikke opowiedział się za radykalnymi rozwiązaniami w sferze ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur. Frekwencja i zainteresowanie publiczności było małe.

19 września

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne im. T Kałkowskiego w Tychach zorganizowało IV Sesję Naukowa poświęcona 70 rocznicy powrotu Śląska do Polski. Wygłoszone zostały trzy referaty na temat numizmatów okresu plebiscytowego na Górnym Śląsku (pocztówek, medali, materiałów plebiscytowych, bonów miast śląskich). Uczestnicy sesji mieli możność obejrzeć okolicznościową wystawę, opracowaną w sposób nadzwyczaj staranny.

22 września

W Państwowej Szkole Muzycznej, odbyło się otwarcie roku kulturalno-oświatowego, na które przybyli przedstawiciele władz miasta, animatorzy kultury w mieście, kierownicy i dyrektorzy instytucji kulturalnych. Licznie zebrane grono powitał kierownik referatu kultury Urzędu Miejskiego Tomasz Kordon, życząc zebranym w nadchodzącym roku niekonwencjonalnych poczynań artystyczno-kulturalnych. Po części oficjalnej, wystąpił Kwintet Dęty z Katowic prezentując utwory kompozytorów od baroku do współczesności.

24 wrze-śnia

Kolejne przesunięcie w budżecie miasta podjęła Rada Miejska podczas sesji. Wydatki zaplanowane w dziale 97 (rozliczenia różne) zostały zmniejszone o kwotę 727 mln 461 tys. zł, z tego ponad 315 mln przeznaczono na oświatę i wychowanie, 412 mln na administrację państwową i samorządową. W dziale 74 (gospodarka komunalna) pomniej-szono planowane wydatki o 2 mld 620 mln zł, w dziale 88 ( turystyka i wypoczynek) o kwotę 15 mln zł. Pieniądze zostały rozdysponowane następująco: 150 mln zł przeznaczono na dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej , 100 mln zł otrzymała oświata i wychowanie na wynagrodzenie i usługi materialne oraz dowóz dzieci do szkół, ochronie zdro-wia przydzielono 300 mln zł na pomoc w utrzymaniu działalności placówek służby zdrowia. Najwięcej otrzymała kultura fizyczna i sport - 2 mld 85 mln zł, z czego 1 mld 400 mln przezna-czono na remont lodowiska przy ul. Findera, a 400 mln zł na działalność Ośrodka Sportu Młodzieżowego, 100 mln zł otrzymał GKS Tychy i 170 mln zł "Tysovia", 15 mln zł przydzielono Wydziałowi Kultury i Sportu na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rada Miejska postanowiła udzielić Fabryce Samochodów Małolitrażowych S.A. w Tychach pożyczki w wysokości 3 mld w związku z trudną sytuacją materialną zakładu FSM spowodowana długotrwałym strajkiem. Ustalone zostały trzy termi-ny spłaty pożyczki w ratach: do 15 stycznia 1993 r., rata pierwsza, do 15 lutego druga, do 15 marca trzecia. Udzielenie pożyczki pociągnęło za sobą zmiany w budżecie miasta: o 3 mld zł zostały zmniejszone wydatki w dziale 74 (gospodarka komunalna).

Uroczystym koncertem rozpoczęto sezon muzyczny. Zorganizowało go Tyskie Towarzystwo Kulturalne i Państwowa Szkoła Muzyczna. Koncert z udziałem wybitnego skrzypka Antoniego Kulki, który tłumnie zgromadził publiczność muzyczną, prowadziła orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcja Sławomira Chrzanowskiego. Wykonano: G. Rossiniego - uwerturę do opery "Wilhelm Tell", E. Lalo - Symfonię hiszpańską na skrzypce i orkiestrę, R. Schumana - I symfonię 8-dur. Występy nagrodzone zostały niekończącymi się owacjami.

27 września

Poseł na Sejm RP naszego okręgu, Grzegorz Kazimierski został wiceprezesem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Grzegorz Kazimierski pełni funkcję prezesa ZChN regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

28 września

W Urzędzie Miejskim odbyło się zebranie robocze zespołu autorów przygotowujących monografię Tychów. Książka powstaje na zlecenie Zarządu Miasta i obejmować będzie lata od 1939 do 1993. Omówiono podstawowe problemy merytoryczne, organizacyjne i techniczne związane z opracowaniem monografii miasta. Redakcję naukowa powierzono prof. dr hab. Markowi S. Szczepańskiemu z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W Berlinie-Marzhan otwarta została wystawa Jerzego Bierwiaczonka "Tychy w fotografii ". Fotogramy autora eksponowane były w berlińskim ratuszu przy placu H. Weigel.
Działający w naszym mieście od dwóch lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we wrześniu zmienił swą siedzibę, która znajduje się obecnie przy ul. St. Batorego 57. Dyrektorem jest Zygmunt Furgoł. Wszystkie działania MOPS podejmowane są za pośrednictwem jego przedstawicieli - pracowników socjalnych. Są to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (socjolodzy, psycholodzy, absolwenci szkół medycznych), pracują w przychodniach rejonowych na terenie całego miasta. Do ich zadań należy rozpoznanie środowisk biednych, zbieranie informacji o sytuacji osób zagrożonych ubóstwem, alkoholizmem, narkomanią, bezdomności i in., pomoc w zakresie doradztwa prawnego, załatwianie formalności w urzędach, organizowanie opieki nad chorymi w domach. Na wniosek pracownika socjalnego MOPS udziela pomocy w formie świadczeń pieniężnych, darów rzeczowych w postaci paczek żywnościowych, odzieży, usług opiekuńczych i socjalnych. Świadczenia pieniężne udzielane są w formie zasiłków z przeznaczeniem na: pokrywanie kosztów leczenia i leków, opłat mieszkaniowych, remontów mieszkań, na zakup opału, opłaty za przedszkola i żłobki, obiady w szkołach dla dzieci najuboższych, na częściowe lub całkowite pokrywanie kosztów pogrzebów. Poprzez MOPS finansowane są: ośrodek "Christoforos", Dom Dziennego Pobytu Pomocy Społecznej oraz usługi opiekuńcze świadczone mieszkań-com naszego miasta przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej, MOPS otrzymuje środki pieniężne z budżetu gminy i budżetu państwa. Zatrudnia 31 pracowników socjalnych, 6 pracowników sekcji środowiskowej, 4 pracowników sekcji świadczeń, 22 pracowników obsługi biur i in. Ośrodek sprawuje merytoryczny nadzór nad Domem Dziennego Pobytu Pomocy Społecznej, który mieści się w tym samym budynku. Kieruje nim Julia Chylińska. Pensjonariusze tej placówki to osoby samotne, emeryci, renciści, ludzie, którzy znale-źli się w trudnej sytuacji życiowej. Kierowani są na wniosek pracownika socjalnego MOPS. Dom Dziennego Pobytu czynny jest od godziny 7.30 do 17.00. Wydaje się tu 3 pełne posiłki dziennie. Z posiłków bezpłatnych korzysta 30 osób, 50 korzysta odpłatnie z całodziennego pobytu i wyżywienia, które wynosi 15 000 zł. Miła obsługa sprawia, że pensjonariusze czują się dobrze, jest możliwość kąpieli, odpoczynku w sypialni i rozrywek towarzyskich w świetlicy. Specjalny pracownik organizuje życie kulturalne, prelekcje, wycieczki autokarem, kontakty z bliźniaczym domem w Mikołowie i różne inne rozrywki. Nad zdrowiem pensjonariuszy czuwa lekarz, który dwa razy w tygodniu odwiedza swoich pacjentów. Corocznie w Domu Dziennego Pobytu organizowane są wieczerze wigilijne dla ludzi samotnych. W placówce tej pracuje ofiarnie i z wielkim zaangażowaniem 17-osobowy personel. Niestety liczba miejsc jest ograniczona, potrzeby znacznie ją przerastają.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.