1 lipca 1991 0:00
Od 1 lipca

Spółka Cywilna "Duo - Bau" w drodze przetargu została administratorem Targowiska przy al. Bielskiej. Najstarszy plac targowy w mieście na przestrzeni ostatnich trzech lat przeżywa swoiste oblężenie. Zwiększyła się znacznie liczba handlujących, wyszli oni poza teren targowiska, który jest nieduży, na sąsiednie ulice. Tradycja tego targowiska przyciąga (zwłaszcza w soboty) tłumy mieszkańców z całego miasta, panuje tłok, ciasnota, a okolicznym mieszkańcom przysparza to niedogodności ze względu za wzmożony ruch samochodowy i handel pod samymi posesjami. W pewnym stopniu te problemy rozwiązał parking po przeciwnej stronie AI. Bielskiej. Targowisko dysponuje 200 miejscami wyznaczonymi do handlu oraz 100 stanowiskami dla samochodów. Opłaty targowe uchwalone zostały podczas sesji Rady Miejskiej i obecnie kształtują się następująco: sprzedaż obnośna 30 tys. zł, sprzedaż ze straganu 45 tys. zł, sprzedaż z samochodu do 2.5 tony 60 tys. zł, powyżej 2,5 tony 100 tys. zł. Opłata za handel z samochodów jest obniżona o 50%, jeśli sprzedający jest podatnikiem podatku rolnego i mieszkańcem gminy Tychy.

W dniach od 2-5 lipca

Odbyło się w siedzibie tyskiego Cechu Rzemiosł Różnych szkolenie "Jak finansować własną firmę" - to program szkolenia małych i średnich przedsiębiorstw, który zorganizowała Izba Rzemieślnicza w Katowicach we współpracy ze szwajcarsko-polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Wolnej Przedsiębiorczości. Szkolenie prowadził Samuel Huniker i Willi Forster,.

7 lipca

Autorzy "Studium kształtu programowo-przestrzennego miasta Tychy" przedstawili drugi etap swych prac projektowych. Określono kształt i charakter miasta, jego możliwości rozwojowe oraz przekształcenia w czasie. Przeanalizowano także warunki realizacji zamierzeń. Oprócz części opisowej przedstawiono plansze ilustrujące m.in. rozwiązania komunikacyjne, koncepcje zabudowy i przebudowy uwzględniające gospodarcze i ekologiczne potrzeby miasta. Spotkanie miało miejsce w Państwowej Szkole Muzycznej. Uczestniczyli w nim wiceprezydent Barbara Rymer, zaproszeni goście, dawni generalni projektanci miasta, prof. Hanna Adamczewska i prof. Kazimierz Wejchert, architekci z Krakowa, Warszawy i Katowic. Po zaprezentowaniu materiałów przez autorów "Studium", rozpoczęła się merytoryczna dyskusja, z której wnioski posłużyć mają przy opracowaniu trzeciego etapu "Studium".

9 lipca

Podczas sesji Rada Miejska podjęła 13 uchwał, m.in.: - o zmniejszeniu wydatków z budżetu miasta o kwotę 5 mld 220 mln zł w następujących działach: gospodarka komunalna i mieszkaniowa, oświata i wychowanie, kultura i sztuka oraz w dziale funduszy przeznaczonych na komputeryzację Urzędu Miejskiego. Z pieniędzy tych zostanie przeprowadzony remont instalacji chłodniczych na lodowisku przy ul. Findera - 2 mld 90 mln zł oraz remont Teatru Małego - 2 mld 300 mln zł. Gmina przejęła teatr na skutek zerwania umowy przez dzierżawcę, jakim była Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Tychach, fabryka jest w końcowej fazie prywatyzacji i nie stać jej na utrzymanie tego typu obiektu. Teatr znajduje się w stanie dość złym, wymaga gruntownego remontu. - o wystąpieniu z wnioskiem do wojewody katowickiego o przekazanie na mienie komunalne nieruchomości położonej przy ul. Katowickiej 2 obejmującej zabudowę dawnego Pałacyku, pijalni i muszli koncertowej z estradą, - o wystąpieniu z wnioskiem do wojewody katowickiego o przekazanie na mienie komunalne bazy Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego przy ul. Sadowej, - o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, - o wyrażeniu zgody na nabycie gruntu o powierzchni 4310 m2 pod budowę kolektorów ściekowych i wodociągów przez gminę Tychy.

20 lipca

W siedzibie Konfederacji Polski Niepodległej odbyło się spotkanie liderów "Solidarności 80" z Fabryki Samochodów Małolitrażowych i kierownictwa tyskiej KPN w celu omówienia trudnej sytuacji załogi w FSM.

22 lipca

W tyskiej Fabryce Samochodów Małolitrażowych nr 2 rozpoczął się strajk rotacyjny. Strajkującym udzieliły poparcia trzy związki zawodowe działające w tyskiej FSM - NSZZ "Solidarność ", NSZZ Metalowców, NSZZ "Solidarność 80". Powstał Komitet Strajkowy, którego przewodniczącym został Stanisław Konieczny. Roszczenia i żądania strajkujących sformułowało w 21 postulatach, dotyczyły one m.in. miesięcznej płacy na poziomie 10% ceny samochodu "Cinquecento", wypłaty 1 mln zł dla każdego pracownika przed przerwą remontową, która ma się rozpocząć 1 sierpnia, ochrony osób strajkujących, wypłaty za nieprzepracowane godziny, przywrócenie służby zdrowia w zakładzie.

25 lipca

W dorocznym odpuście w parafii św. Krzysztofa uczestniczył ks. bp Gerard Biernacki, który po Mszy św. poświęcił pojazdy. Z koncertem organowym wystąpił Józef Skrzek.
W Zamku Myśliwskim przy ul. Katowickiej odbyło się VII Forum Gospodarzy Gmin z historycznej Ziemi Pszczyńskiej. Organizatorami spotkania były: Związek Górnośląski i Urząd Miasta Tychy. Omawiano sprawy szkolnictwa, służby zdrowia, powstania sadu rejonowego w Tychach. Spotkanie miało charakter roboczy, honorowymi gośćmi byli: bp Gerard Biernacki i prof. Henryk Goik, dyrektor generalny ds. samorządów terytorialnych w Urzędzie Rody Ministrów. Nawiasem przypomnijmy, że Zamek Myśliwski Panów na Pszczynie to historyczna nazwa, która przywrócono w maju (dotąd Pałacyk Browarniany).

27 lipca

Podczas spotkania pomiędzy Zarządem Koła Porozumienia Centrum a przedstawicielami Zarządu Miasta obie strony złożyły informację o swej działalności na terenie miasta. Rozmawiano na temat pobudzania i ożywiania gospodarki w mieście, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Omawiano konieczność lepszego informowania społeczeństwa przez organy samorządu, Na zakończenie obie strony uznały, że tego rodzaju spotkania są potrzebne i należałoby je w przyszłości kontynuować. Spotkanie prowadził przewodniczący Koła Porozumienia Centrum Bolesław Twaróg,

28 lipca

Marian Jurczyk, lider NSZZ "Solidarność 80", przybył do strajkujących pracowników Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach. Wizyta miała charakter propagandowy. Marian Jurczyk w trakcie swego wystąpienia poparł strajk i nastroje strajkujących.

Delegatura Oświaty i Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w 11 tyskich szkołach zorganizowały ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież mogą brać udział w różnych interesujących zajęciach i zawodach.

Dla wielu mieszkańców naszego miasta Paprocany są cennym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym, tegoroczne słoneczne i upalne lato sprawia, że nad jezioro ciągną tłumy mieszkańców. Szacuje się, że kilka tysięcy osób dziennie przebywa w Paprocanach, by wypoczywać, zażywać kąpieli, opalać się. Tym, którzy nie wyjechali na urlop nad morze lub w góry - Paprocany je w jakimś stopniu zastępują. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który jest gospodarzem Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem, pomyślał o swoich codziennych wczasowiczach. Kosztem 70 mln zł, jakie wyasygnował Urząd Miasta, zakupiono kolejkę - amerykański ciągnik na benzynę bezołowiowa i wagoniki. Kolejka jeździ do zamku w Promnicach i cieszy się dużym powodzeniem. Nowością jest też tramwaj wodny, składający się z siedmioosobowej łodzi motorowej, dzieciom zaś najwięcej radości sprawia mini ujeżdżalnia koni rasy pony. Pod hasłem "wakacje na desce" działa szkoła windsurfingu.

Od dwóch lat w mieście działa Komenda Rejonowa Policji, która powstała na mocy ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z 10 maja 1990) w miejsce Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, Nowopowstała policja jest organem administracji rządowej specjalnej, podlega Komendzie Wojewódzkiej Policji i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, jest całkowicie apolityczna. Spadek, jaki zastała po byłej milicji to stare struktury organizacyjne i kadra. Tworzenie Komendy Rejonowej Policji w Tychach rozpoczęto od nominacji podpułkownika Zdzisława Harasia na stanowisko komendanta KRP. Kolejnym etapem przekształceń było powołanie Komisji Weryfikacyjnej, w skład której weszli posłowie i senatorowie naszego regionu, reprezentanci NSZZ Policjantów i przedstawiciele nowo tworzącej się Komendy Rejonowej Policji w Tychach. Po procedurach weryfikacyjnych część dawnej kadry przeszła na emeryturę, część zwolniła się, nieliczni spośród byłych funkcjonariuszy spefniali kryteria komisji i zostali zatrudnieni w tworzącej się policji. W ramach zmian strukturalno-organizacyjnych zlikwidowana została Służba Bezpieczeństwa. Wydział Paszportowy przeszedł w gestię administracji państwowej podległej wojewodzie. Komenda Rejonowa Policji w Tychach swym zasięgiem obejmuje gminy: Tychy, Mikołów, Łaziska, Orzesze, Bieruń, Lędziny, Kobiór, Bojszowy, Wyry, Gostyń. W całym rejonie podległym Komendzie Rejonowej Policji pracuje 501 policjantów, działa 7 komisariatów i 6 posterunków policji. Na terenie miasta działają dwa komisariaty: przy ul. Husarii Polskiej i przy AI. Bielskiej (w siedzibie KRP), oraz 3 posterunki: przy ul. Lencewicza, Gabrieli Zapolskiej i Husarii Polskiej. Posterunki zajmują się utrzymywaniem porządku publicznego w mieście. Koszty ich utrzymania ponosi gmina (światło, telefony, czynsze, ogrzewanie), wyposażenie i place pokrywane są z budżetu państwa.

Rada Miejska Bierunia przekazała Szpitalowi Wojewódzkiemu w Tychach dar od mieszkańców Bierunia - laparoskop. Służy on do oględzin i chirurgii jamy brzusznej. Przyrząd kosztował 70 tys. DM. Reprezentantom ofiarodawców - przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bieruniu Janowi Wieczorkowi i burmistrzowi Bierunia Alojzemu Palowskiemu - podziękował z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Jacek Kozakiewicz.

Uruchomiony został telefon alarmowy Straży Miejskiej, który umożliwi koordynację działań takich instytucji jaka pogotowie energetyczne, wodociągowe, straż, pożarna, policja, pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy naszego miasta zgłaszając sprawę pod numer 986 będą mogli liczyć na skuteczność w jej załatwieniu - takie deklaracje składa Straż Miejska. Dyżury pełnione będą przez inspektorów Straży Miejskiej w godzinach od 7-17. Koszt telefonu alarmowego wyniósł 10 mln zł i został pokryty z kasy miejskiej.

W Klubie Sportowym GKS-Tychy dokonano wyboru władz. Prezesem został Andrzej Dziuba, wiceprezesem ds. organizacyjnych Jerzy Śpiewak, Władysław Wtorek objął wiceprezesurę ds. sportowych, Marek Kaszuba odpowiedzialny będzie za finanse klubu. Członkowie zarządu to: Kazimierz Szachnitowski, Jacek Wybraniec, Czesław Rybczyński, Andrzej Josse, Stanisław Dragon i Wojciech Wieczorek.
Zamek Myśliwski Panów na Pszczynie przy ul. Katowickiej, którego gospodarzem od ubiegłego roku jest Związek Górnośląski, przez wiele lat zaniedbań stal się ruiną. Nowy gospodarz zamku podjął prace remontowe, odrestaurowano część pomieszczeń, odgrodzono teren parku, trwają dalsze prace, w których z wielkim oddaniem udzielają się członkowie związku. Nad całością czuwa prezes tyskiego Oddziału Związku Górnośląskiego Norbert Gasz. Obiekt wymaga nowego dachu. Wartość dotychczasowych prac pochłonęła 120 mln zł. W zamku znalazł siedzibę Teatr "Belfegor", działa tutaj Szkoła Języków Obcych.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.