1 maja 1991 0:00
5 maja

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na plakat "Śląska Jesień Gitarowa". Jury składające się z przedstawicieli Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego i profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach - Stanisława Kluski, Tomasza Jury, Tadeusza Grabowskiego - przyznało: I nagrodę Magdalenie Bartkiewicz z Katowic, II nagrodę Iwonie Górskiej-Walosze z Gliwic, i dwie III nagrody - Martynie Bratkowskiej i Waldemarowi Jamy z Katowic, ponadto wyróżnienia otrzymali: Ewa Sojka z Katowic i Tadeusz Zych z Kędzierzyna-Koźla. Prace nagrodzone i wyróżnione wyeksponowano na wystawie w Galerii Sztuki "Miriam ".

O godz. 10 w Tychach i okolicy odnotowano wstrząs, którego siła wynosiła 4 stopnie w skali Richtera. Wg Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach wstrząs spowodowany był ruchem górotworu na granicy administracyjnej Kopalni Piast i Czeczott. Wstrząs trwał 2 minuty, a jego epicentrum znajdowało się w Bojszowach, gdzie 100 budynków na skutek trzęsienia zostało uszkodzonych, w tym 15 w znacznym stopniu.

Zespołowi Ogólnokształcących Szkół Katolickich nadano imię Adama Alberta Chmielowskiego, w tej uroczystości uczestniczyły osobistości władz miejskich, przedstawiciel kuratorium, poseł Bohdan Borusewicz - przewodniczący Klubu Parlamentarnego "Solidarność", prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - Adam Wierzbicki.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kaplicy bł. Karoliny Kózkówny, którą celebrował ks. Marek Szkudło - diecezjalny wizy-tator katechizacji. Po odczytaniu aktu nadania szkole imienia Adama Alberta Chmielowskiego nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy z wizerunkiem patrona. Portret patrona pędzla Leona Wyczółkowskiego ofiarowała szkole delegacja żeńskiego i męskiego Zgromadzenia Albertyńskiego.

6 maja

Uchwałą Zarządu Miasta postanowiono sprzedać w drodze przetargu dwa lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Tychy - lokal przy ul. Darwina 15 o pow. 120,3 m2 - cena 532 mln 836 tys. zł i lokal gastronomiczny przy pl. Pstrowskiego 6 o pow. 78,35 m2 - cena 215 mln 252 tys. zł. Wartość ww. lokali ustalona została przez biegłego rzeczoznawcę z listy wojewody. Ceny wynegocjowane w przetargu będą podstawą do zawarcia umowy notarialnej.

8-9 maja

Odbyło się seminarium "Tychy - problemy miasta i perspektywy ich rozwiązywania". Zgo-dnie z intencją organizatorów, było to robocze spotkanie administracji samorządowej miasta Tychy, lokalnych władz politycznych, ludzi projektujących w przeszłości i obecnie poszczególne dzielnice miasta, naukowców prowadzących w Tychach systematyczne badania, reprezentantów wspólnot pracowniczych i osiedlowych. Seminarium było próbą podsumowania dotychczasowego rozwoju miasta, od 4 października 1950 r., kiedy to uchwałą Rady Ministrów podjęto decyzję o budowie Nowych Tychów. Organizatorem był Urząd Miejski w Tychach, honorowy patronat nad Seminarium objął wojewoda katowicki Wojciech Czech, przewodniczącym Rady Naukowej był prof. Marek S. Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego. Przed otwarciem Seminarium zaproszono gości na wycieczkę autokarem, której celem było zapoznanie ich z zabudową i urbanistyką poszczególnych dzielnic miasta. Przewodnikiem merytorycznym był miejski architekt Ryszard Mendrok. Uroczystego otwarcia dokonali przewodniczący Rady Naukowej prof. Marek S. Szczepański, prezydent miasta Franciszek Kotulski, przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Sto-żyńska. Seminarium zaszczycił swą obecnością, na krótko, wojewoda katowicki Wojciech Czech. Obecni byli goście z zagranicy: burmistrz dzielnicy Berlina-Marzahn Andreas Rohl, nadburmistrz miasta Tuttlingen Heinz Jurgen Koloczek. Podczas spotkania rozważano za-gadnienia dotyczące przestrzeni miasta, zabudowy, urbanistyki, stanu środowiska natural-nego, problemów zbiorowości miejskiej i społeczności osiedlowej oraz miejskiego układu polityczno-administracyjnego, gospodarczego i kulturowego. Wygłoszono kilkanaście referatów-opracowań, po każdym wywiązywała się merytoryczna, niekiedy polemiczna dyskusja. Seminarium towarzyszyły dwie wystawy: plansz - opracowań I etapu "Studium kształtu programowo-przestrzennego miasta" oraz fotogramów J. Bierwiaczonka, przedstawiających obiekty dawnej architektury miasta i okolic. W trakcie przerwy można było raczyć się poczęstunkiem. Czynne też były stoiska z wydaw-nictwami śląskich oficyn wydawniczych, można było nabyć reprint z wydania 1939 r dzieła Ludwika Musioła: "Tychy. Monografia historyczna". Reprint ukazał się nakładem gminy Tychy w 1992 r. Zespół pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej opracował "Bibliografię regionalną - Tychy 1928-1991 ".

10 maja

Uroczyste podpisanie Umowy Partnerstwa pomiędzy dzielnicą Berlina-Marzahn a miastem Tychy nastąpiło w zabytkowym Zameczku w Promnicach. Porozumienie zostało zawarte w duchu wolności i przyjaźni, oba okręgi zapewniają wzajemną wymianę i współpracę w dziedzinie gospodarki, zarządzania, spraw socjalnych, szkolenia i dokształcania fachowców w zakresie administracji samorządowej, współpracy kulturalnej, sportowej i szkolnej. Pod dokumentem podpisy swe złożyli prezydent miasta Tychy Franciszek Kotulski i burmistrz dzielnicy Berlina-Marzahn Andreas Rohl. W uroczystości udział wzięli zaproszeni go-ście, przedstawiciele władz miejskich z Tuttlingen, przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego Józef Buszman.

11 maja

Przedstawiciele wiedz miejskich Tuttlingen przekazali Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Tychach urządzenia chirurgiczne i urazowo-ortopedyczne wartości 1,6 mld zł. Za dary podziękował dyrektor szpitala Antoni Górka.

14 maja

Na walnym zgromadzeniu członków GKS Tychy podjęto uchwałę o rozdzieleniu dwóch ostatnich sekcji klubu - piłki nożnej i hokeja na lodzie, które chcą stać się niezależnymi klubami.

16 maja

Po raz siódmy na Jeziorze Paprocańskim odbyły się regaty żeglarskie, zorganizo-wane przez Yacht Klub Polski w Tychach. Regaty otworzyły sezon żeglarski, lato 1992. Działalność tyskiego Yacht Klubu skupia się na pracy z młodzieżą, klub organizuje regularne kursy na podstawowe stopnie żeglarskie, rejsy mazurskie i morskie.

18 maja

Browary Tyskie S.A. rozpoczęły produkcję nowego gatunku piwa "Gold-Fassl", na który licencję zakupiono od browaru austriackiego Ottakringer
W Miejskiej Bibliotece otwarta została wystawa elementarzy z 52 krajów świata kolekcjonera krakowskiego Jana Żyźniewskiego. Wyeksponowano 102 egzemplarze interesujących cymeliów. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, w ciągu 5 dni zwiedziło ją ponad 1000 osób.

21 maja

NSZZ "Solidarność", NSZZ "Metalowców" i NSZZ "Solidarność 80" ogłosiły w tyskiej FSM nr 2 pogotowie strajkowe. Decyzja związków jest protestem przeciw mającej powstać spółce New CO, w której 90% udziałów posiadałaby strona wioska.
Na zaproszenie tyskiego oddziału Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego przebywał w Tychach prof. Wiesław Chrzanowski, marszałek Sejmu RP i szef ZChN. Spotkanie miało charakter ograniczony, albowiem gość spotkał się z władzami miasta, lokalnymi władzami ZChN i dziennikarzami.

28 maja

Tyskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało kolejny koncert symfoniczny z udziałem pianisty Józefa Stompla, soliście towarzyszyła orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcja Czesława Grabowskiego. Koncert wypełniły dzieła F. Chopina, T. Bairda oraz uwertura koncertowa "Bajka" St. Moniuszki.

W zakresie kompleksowych koncepcji gospodarki odpadami w mieście Rada Miejska podczas sesji podjęła następującą uchwałę: - priorytetowym zadaniem inwestycyjnym gminy będzie przystąpienie do budowy nowego wysypiska komunalnego, - przedłużenie żywotności istniejącego wysypiska komunalnego w Tychach-Urbanowicach poprzez segregację odpadów na terenie gminy oraz składowanie odpadów na wysypisku w taki sposób, aby umożliwić jego pełniejsze wykorzystanie, - odstąpienie od koncepcji budowy zespołowej spalarni odpadów komunalnych, - zobowiązano Zarząd Miasta do podjęcia działań organizacyjnych dotyczących: a) wysypiska materiałów pobudowlanych, b) kompostowni odpadów organicznych w powiązaniu z kompleksem oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach, c) w dalszej perspektywie postanowiono zainwestować w budowę małej nowoczesnej spalarni odpadów nie dających się utylizować w kompostowni. Wszystkie elementy uchwały zostały powierzone do wykonania Zarządowi Miasta. Zmiany w budżecie miasta na rok 1992 uchwaliła Rada Miejska podczas sesji dwoma uchwałami; - uchwałą XIX/267/92 postanowiono zmniejszyć wydatki przeznaczone na budowę wodociągu przy ul. Bieruńskiej w Cielmicach o kwotę 160 mln zł, aby sfinansować adaptację budynku przeznaczonego na Izbę Wytrzeźwień w Tychach przy ul. Towarowej, - uchwałą nr XIX/266/92 zaakceptowano zgłoszony przez Radę Osiedla Czułów program działania na rok 1992, który obejmuje w zakresie inwestycji: wykonanie wiaty na przystanku autobusowym - 90 mln zł, sygnalizacji świetlnej dla pieszych - 80 mln zł oraz działalność kulturalną, oświatową i sportową - 30 mln zł. Kwotę 220 mln zł przyznaną Osiedlu Czułów Rada Miejska uzyskała ze zmian w budżecie miasta - zmniejszając wydatki budżetowe na 1992 rok w dziale 74 (gospodarka komunalna).

Powołany został Miejski Klub Hokejowy "Tysovia" Tychy, który w wyniku podziału GKS-u Tychy przejął działalność sekcji hokeja na lodzie. Prezesem został Jan Tabaka. Celem i zadaniem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza hokeja na lodzie. W skład MKH wchodzi 28 zawodników występujących w I lidze i ponad 200 zawodników skupionych w 7 drużynach młodzieżowych oraz 9 trenerów, 3 zawodników "Tysovii" jest w I reprezentacji Polski, a 4 zawodników młodzieżowych - w reprezentacji juniorów Polski.

Od 30-31 maja

Z okazji Dnia Dziecka odbył się festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży. Program obejmował ogólnodostępne zawody pływackie w krytej pływalni i konkurencje sportowo-rekreacyjne w Paprocanach: turnieje, tor przeszkód, rzuty do celu, łowienie butelek na wędkę, slalom na hulajnodze, bieg w workach, rysunki na asfalcie. Podczas festynu występowały zespoły taneczne, muzyczne, instrumentalno-wokalne. W imprezach wzięto udział około 5000 dzieci, wszystkie otrzymały słodycze, a zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach - książki. Fundatorami nagród były: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, "Super-Market" w Katowicach i Centrum Terapii Naturalnej p. T. Ceglińskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała w darze od biblioteki z Berlina-Marzahn książki z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej.

Tyska publiczność muzyczna miała przyjemność uczestniczyć w dwóch koncertach wiedeńskiego kwartetu "Circus Bassissimus" (cztery kontrabasy) i koncertu symfonicznego w wykonaniu Filharmonii Zabrzańskiej z udziałem pianisty Józefa Stompla.

W Warszawie rząd polski podpisał z Włochami tzw., umowę definitywną, na mocy której tworzy się podstawy prawne do przejęcia Fabryki Samochodów Małolitrażowych, m.in. w Tychach i Bielsku, przez koncern Fiata, przyznając mu 90% udziałów w przyszłej spółce joint venture New CO.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.