1 czerwca 1989 0:00
Kronika miasta: 1990 - Czerwiec   4 czerwca

W przededniu Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tychach została otwarta wystawa ekologiczna, która ilustrowała stan skażenia środowiska na Górnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Tychów. Organizatorami wystawy były Związek Górnośląski i Polski Klub Ekologiczny.

5 czerwca

Odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Tychach wybranej w wolnych, demokratycznych wyborach po raz pierwszy od ponad 50 lat. Inauguracja rozpoczęła się w podniosłym i pełnym powagi nastroju, radni i zaproszeni goście z szacunkiem wysłuchali hymnu państwowego. Uroczystego otwarcia sesji Rady Miejskiej w Tychach kadencji 1990-1994 dokonał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, zasłużony dla działań na rzecz demokracji w naszym mieście Stanisław Krzyżaniak. W gorących, pełnych patriotycznych treści słowach powitał radnych, posłów w osobach Bolesława Twaroga i Stefana Sobieszczańskiego, pełnomocnika rządu d/s Reformy Samorządu Terytorialnego Czesława Martysza, przewodniczącego Tyskiego Komitetu Obywatelskiego Jerzego Smołkę, księży dziekanów, ks. Franciszka Resiaka, ks. Engelberta Ramolę, ustępujących: prezydenta Romualda Sojkę oraz przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Sebastiana Czypionkę. Odczytano rotę oraz nazwiska radnych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Dalsze przewodniczenie sesji zostało powierzone radnemu seniorowi Józefowi Misiarzowi. Po procedurach formalnych przystąpiono do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Wysunięto trzy kandydatury: Ryty Stożyńskiej, Andrzeja Sochańskiego, Jana Wieczorka. Jan Wieczorek nie wyraził zgody na kandydowanie. W wyniku tajnego glosowania przewodniczący Rady Miejskiej w Tychach została Ryta Stożyńska. Wybór ten zaakceptowała Rada Miejska uchwałą nr 1/ 1/90.

R y t a S t o ż y ń s k a , urodzona 1945 roku w Szerokiej, powiat Pszczyna, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyplom mgr inż. elektryka uzyskała w roku 1969. Po studiach podjęła pracę jako projektant w Miastoprojekcie Tychy, gdzie pracowała do roku 1983. W okresie stanu wojennego aktywna w kręgach Klubu Inteligencji Katolickiej, od 1989 roku była członkiem Zarządu Okręgowego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", a później jako przewodnicząca Sekcji Samorządowej Tyskiego Komitetu Obywatelskiego inicjowała działania na rzecz samorządności w naszym mieście. W maju w wyborach samorządowych wybrana została na radną do Rady Miejskiej z listy Okręgowego Komitetu Obywatelskiego .,Solidarność ". Uchwałą Rady Miejskiej na stanowiska wiceprzewodniczących Rady Miejskiej zostają powołani Stanisław Lubowiecki i Jan Wieczorek.

S t a n i s ł a w L u b o w i e c k i - urodzony w 1934 roku w Katowicach, absolwent wydziału matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, zatrudniony w Centralnym Ośrodku Informatyki Górniczej w Katowicach. W maju w wyborach samorządowych zostaje wybrany na radnego do Rady Miejskiej z listy Komitetu Obywatelskiego .,Solidarność ".

J a n W i e c z o r e k - urodzony w 1933 roku w Bieruniu Starym, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po studiach rozpoczął pracę w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Erg" w Bieruniu, gdzie pracuje nadal na stanowisku z-cy dyrektora do spraw technicznych. Wieloletni działacz społeczny i gospodarczy. W maju w wyniku wyborów samorządowych zostaje radnym Rady Miejskiej w Tychach. Uchwałą Rady Miejskiej w Tychach powołano delegatów do wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Katowicach: Eugeniusza Hadasika, Czesława Martysza i Bogumiła Szczupaka. Uchwałą Rady Miejskiej w Tychach powołany został na urząd prezydenta miasta Tychy Jerzy Śpiewak.

J e r z y Ś p i e w a k - urodzony 21 października 1954 roku w Tychach, absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, dyplom magistra ekonomii uzyskał w 1977 roku. W okresie studiów zaangażowany w Duszpasterstwie Akademickim przy parafii św. Marii Magdaleny. Społecznik w dziedzinie sportu i zawodnik AZS-u, później działacz Tyskiego GKS-u. Zawodowo związany z przemysłem węglowym. W maju w wyborach samorządowych zostaje wybrany na radnego do Rady Miejskiej z listy Okręgowego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

7-9 czerwca

Odbywały się XVII Tyskie Spotkania Teatralne, podczas których wystąpiło 16 amatorskich zespołów z 10 miast województwa katowickiego. Zespoły zaprezentowały różnorodność form od pantomimy poprzez teatr poezji, małe formy teatralne, aż po kabaret. Spotkanie miało charakter przeglądu, nie przyznano żadnych nagród, wszystkie zespoły otrzymały upominki i dyplomy.

15 czerwca

Decyzją Rządowej Komisji Likwidacyjnej RSW obowiązki redaktora naczelnego tygodni-ka lokalnego "Echo" objął Jacek Pikiewicz - tyszanin. Z tej okazji przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska spotkała się z zespołem redakcyjnym.
Grzegorz Jędrasik i Stanisław Dragon zostali wiceprezydentami miasta Tychy (uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca nr II/9/90).

19 czerwca

Powołano Komisję Przekształceń Gospodarczych (uchwała Rady Miejskiej w Tychach nr 11/ 10/90). Skład osobowy komisji: Aleksander Baron, Romuald Sojka, Andrzej Stokłosa, Bogumił Szczupak.

Powołana została Komisja Związków i Porozumień Komunalnych (uchwała Rady Miejskiej w Tychach nr 11/11/90). Skład osobowy: Eugeniusz Hadasik, Czesław Martysz, Andrzej Moraczewski, Zbigniew Zając.

Powołana została Komisja Inwentaryzacyjna d/s Mienia Komunalnego (uchwała Rady Miejskiej w Tychach nr 11/ 12/90). W skład komisji wchodzi 12 radnych.
Uchwałą Rady Miejskiej w Tychach nr II/ 13/90 zostały powołane stałe komisje Rady Miejskiej: - Komisja Finansów, - Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, - Komisja Systemów Technicznych i Budownictwa Komunalnego, - Komisja Kultury i Oświaty, - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, - Komisja Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

26 czerwca

Rada Miejska w Tychach uchwałą nr II/ 17/90 powołała W a n d ę  D r o ź d ż  na stanowisko sekretarza gminy Tychy,

26 czerwca

Rada Miejska uchwałą nr II/ 18/90 powołała A n d r z e j a  S t o k ł o s ę na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tychach.

Na koniec półrocza w tyskim Rejonowym Biurze Pracy zarejestrowanych było 2,5 tys. bezrobotnych, co stanowi 2,1% zatrudnionych w mieście.
Przy al. Niepodległości została uruchomiona hala mięsna dla kupców handlujących mięsem.

105 rocznicę urodzin obchodziła najstarsza tyszanka Aniela Żamojda. Z tej okazji szanownej jubilatce nowo powołane władze miejskie w osobach przewodniczącej Rady Miejskiej Ryty Stożyńskiej i prezydenta miasta Jerzego Śpiewaka złożyły serdeczne życzenia i gratulacje.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.