Miasto

26 marca 2021, 9:2:0

Sprawdź, jak załatwisz sprawy w mieście.

 

Obsługa Klientów Urzędu Miasta Tychy odbywa się zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi (obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans).

Obsługa w Biurze Obsługi Klienta:

Na parterze urzędu załatwić można sprawy związane m. in. z zameldowaniem, nadaniem numeru PESEL, odbiorem dowodu osobistego, zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej, z zakresu gospodarki nieruchomościami czy Karty Dużej Rodziny.

  • Wydział Dowodów Osobistych - stanowisko nr 8. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerem tel. 32 776-35-14. Elektroniczne składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego możliwe jest również poprzez platformę https://www.gov.pl/ lub https://epuap.gov.pl/,
  • Wydział Spraw Obywatelskich - stanowiska nr 6 i 7. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerami tel. 32 776-35-35, 32 776-35-05,
  • Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej - stanowisko nr 5. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerem tel. 32 776-31-03,
  • Wydział Podatków i Opłat - stanowisko nr 4. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerem tel. 32 776-30-44 lub z pozostałymi numerami, które można znaleźć na stronach internetowych https://www.umtychy.pl oraz https://bip.umtychy.pl ,
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - stanowisko nr 3. Informacje udzielane są również pod numerami tel. 32 776-37-18 (służebności, sieci), 32 776-37-19 (zakup działek), 32 776-37-20 (wykup mieszkań), 32 776-37-21 (odszkodowania za drogi), 32 776-37-40 (dzierżawy), 32 776-37-11, 32 776-37-41, 32 776-37-12, 32 776-37-14, 32 776-37-22 (użytkowanie wieczyste i przekształcenia). Druki wniosków dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/22. Sprawy można załatwiać również elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP, SEKAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej nieruchomosci@umtychy.pl.
  • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - stanowisko nr 2. Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny oraz programami „3+licznarodzina” i „Aktywni60plus” (złożenie/uzupełnienie wniosku, wydanie/odebranie karty) można załatwić bezpośrednio na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta. Dodatkowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami: Program „3+licznarodzina” – https://umtychy.pl/liczna-rodzina, Program „Aktywni60plus” – https://umtychy.pl/aktywni-60, Karta Dużej Rodziny – https://umtychy.pl/karta-duzej-rodziny. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę Informacyjno-Usługową Emp@tia. Aby złożyć wniosek elektroniczne, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje dotyczące programów społecznych można również uzyskać pod numerem tel. 32 776-30-30 oraz 32 776-35-41.

Na parterze Urzędu Miasta Tychy codziennie w godzinach jego pracy czynna jest KASA. Wejście do kas możliwe jest również od strony Parku Miejskiego. Tutaj również obowiązują rygory sanitarne. Zachęcamy do wnoszenia opłaty elektronicznie poprzez przelewy bankowe lub płatności online dostępne w portalu https://eurzad.umtychy.pl.

Obsługa klienta z zakresu pozostałej działalności urzędu/wydziałów odbywa się na pozostałych piętrach urzędu, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

Sprawy z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego:

Od poniedziałku 21 czerwca 2021 r. obsługa wniosków oraz wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego oraz przyjmowanie wniosków o sprostowanie i uzupełnianie aktów przeniesione zostają z Biura Obsługi Klientów do pok. 314 (nr tel.: 32 776-33-54, 32 776-33-84, 32 776-33-14). W pok. 315 obsługiwane są wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, a także następuje rejestracja noworodków urodzonych w Tychach (nr tel.: 32 776-33-15), a w pok. 316 są rejestrowane zgony (nr telefonu: 32 776-33-16, 32 776-33-46).

Informacje dotyczące zawierania ślubów – w związku z luzowaniem obostrzeń ulegają zmianie limity związane z przebywaniem osób w pomieszczeniach zamkniętych, toteż ślub cywilny zawierany w tyskim USC może się odbyć z udziałem maksymalnie 16 osób. Do niniejszego limitu nie są wliczane osoby zaszczepione pełną dawką przeciw COVID-19 na podstawie dokumentu (papierowego lub elektronicznego) potwierdzającego odbycie szczepienia.

W Pawilonie Ślubów realizowane są ponadto następujące sprawy: rejestracja zgonów, składanie dokumentów do zawarcia małżeństwa (śluby cywilne, zaświadczenia do ślubu konkordatowego, zaświadczenia do ślubu za granicą), wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym, wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do systemu rejestrów państwowych, formalizacja powrotu do nazwiska po rozwodzie, wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą, uznanie ojcostwa, zmiana imienia i nazwiska. Ustalanie terminu załatwiania spraw odbywa się pod numerami tel. 32 776-30-11, 32 776-30-12.

Sprawy związane z działalnością Wydziału Gospodarki Lokalowej są załatwiane bezpośrednio w wydziale (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter). Numery tel. 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-53, 32 776-30-56, 32 776-30-57.

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 59. Wydział czynny jest od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 17.00, a w piątek od 7.30 do 12.00. W wydziale otwarta jest również kasa czynna w opisanych powyżej godzinach. Kontakt z wydziałem pod numerami tel. 32 780-09-50, 32 780-09-55, 32 780-09-65.

Sprawy obsługiwane przez pracowników Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa można załatwiać również kontaktując się pod numerami tel. 32 776-38-01 (pozwolenia zintegrowane), 32 776-38-32 (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji), 32 776-38-02 (decyzje zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów), 32 776-38-05 (odbiory i wydawanie warunków technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej), 32 776-38-06 (wydawanie zaświadczeń dotyczących planu urządzenia lasu, karty wędkarskie), 32 776-38-31, 32 776 - 38-06 (dotacje do wymiany źródeł ciepła). W pozostałych sprawach można kontaktować się również pod nr tel. 32 776-38-34 lub mailowo: komunalny@umtychy.pl .

Sprawy z zakresu Referatu Gospodarki Odpadami realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 67. Kontakt z wydziałem pod numerami tel. 32 438-22-06, 32 438 - 22-10. Sprawy można załatwiać również elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej odpadykom@umtychy.pl. Wpłaty przyjmowane są w kasie Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi tym niemniej nadal prosimy o dokonywanie wpłat przelewem.

Sprawy obsługiwane przez pracowników Wydział Budownictwa przy ul. Barona 30 – dokumenty można wysyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczać i odbierać osobiście (kontakt pod numerem tel. 32 776-34-60). Sprawy można załatwiać także elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP, SEKAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej budownictwo@umtychy.pl.

Sprawy obsługiwane przez pracowników Wydziału Geodezji – zgłoszenia robót geodezyjnych oraz dane wynikowe (operat) są przyjmowane również drogą elektroniczną przez portal geodety, który jest dostępny pod adresem https://geodezja.umtychy.pl. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w portalu geodety proszone są o kontakt pod nr telefonu 32 776-36-04. Wniosek rejestracyjny dostępny jest na podanej powyżej stronie internetowej w zakładce „Wnioski”. Wniosek o udostępnienie map i innych materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny realizowany jest zgodnie z procedurą określoną pod adresem https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/1461, natomiast wypisy i wyrysy wykonuje się w oparciu o procedurę opisaną na stronie https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/1521. Pozostałe sprawy wydziału wykonuje się zgodnie z kartami usług dostępnymi na stronie BIP pod adresem https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/GWG.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Barona 30. Poradę bądź informację prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu 32 776-36-77 lub 32 780-50-63, pisząc wiadomość na adres poczty elektronicznej rzecznik.konsumenta@umtychy.pl, przez Messenger lub składając wniosek o nazwie Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/rozpatrywanie-indywidualnych-spraw-konsumentow. Wniosek o interwencję można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (link jak wyżej) lub pisemnie na adres rzecznika.

Wydział Obsługi Rady Miasta: z radnymi Rady Miasta Tychy można kontaktować się telefonicznie lub wykorzystując adresy poczty elektronicznej – informacje kontaktowe radnych dostępne są na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl/sklad-rady-miasta.

Nieodpłatna pomoc prawna. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w związku z tym do odwołania zawieszone są porady udzielane osobiście. Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 32 776-30-31 lub poprzez pobranie wniosku ze strony http://umtychy.pl/pomoc-prawna, i wysłanie wypełnionego wniosku na adres npp@umtychy.pl. Na podstawie przesłanego wniosku zostanie wyznaczony termin porady. O przywróceniu działania punktów będziemy informować na bieżąco.

Zachęcamy do korzystania ze stron internetowych: https://obywatel.gov.pl, https://eurzad.umtychy.pl, https://epuap.gov.pl, https://www.sekap.pl, https://umtychy.pl/koronawirus.

Telefonicznie i mailowo można nadal kontaktować się z pracownikami wydziałów Urzędu Miasta – numery telefonów i adresy można znaleźć na stronach internetowych https://www.umtychy.pl oraz https://bip.umtychy.pl .

Przypominamy, że posiadając konto na https://eurzad.umtychy.pl, https://epuap.gov.pl lub https://www.sekap.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną.


numer telefoniczny centrali Urzędu Miasta Tychy: 32 776 33 33

e-mail główny: poczta@umtychy.pl

adres skrzynki ePUAP: /UMTychy/skrytka

 

Koronawirus - aktualne informacje z miasta

Wracają sezonowe lodowiska

Wracają sezonowe lodowiska

4 grudnia roku o 8:00 uruchomione zostaną bezpłatne ogólnodostępne lodowiska sezonowe w Tychach. W tym roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany oraz przy ulicy Brzozowej.

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+ urząd miasta zachęca tyszan do aktywnego udziału w tworzeniu nowego dokumentu strategicznego. Od 18 listopada do 3 grudnia mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę.

Labratorium AI z Gigantami Programowania

Labratorium AI z Gigantami Programowania

Wystartowała rejestracja na „Szkołę z Gigantami – Laboratorium AI”. To właśnie Sztuczna Inteligencja jest tematem przewodnim czwartej już edycji ogólnopolskich bezpłatnych webinarów z programowania oraz matematyki dla dzieci i młodzieży.

Tyski Społecznik Roku 2021

Tyski Społecznik Roku 2021

1 grudnia podczas gali zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej wręczono nagrody Tyski Społecznik Roku 2021.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×