27 października 2020, 18:50:0

Informacje dla przedsiębiorców.

 

Sprawy dotyczące:

 • otwarcia działalności gospodarczej,

 • zgłoszenia zmian we wpisie,

 • zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej,

 • wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG,

 • udzielenia informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności gospodarczej istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przed
  1 lipca 2011 r.,

Można załatwić bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, stanowisko nr 5.

W innych sprawach załatwianych przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: dzialalnosc@umtychy.pl , tel. 32 776 31 03, 32 776 31 04 (zezwolenia na sprzedaż alkoholu) lub 776 31 05.

WNIOSEK CEIDG-1 MOŻNA ZŁOŻYĆ:

W razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosku on-line, można skontaktować się z infolinią Ministerstwa Rozwoju:  801 055 088  (w dni robocze od godz. 7-17).

Wnioski on-line dotyczące rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej, należy wypełnić na stronie internetowej CEIDG i potwierdzić profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.    

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają profilu zaufanego mają możliwość jego potwierdzenia:

-  korzystając z bankowości elektronicznej. Informacje wraz z listą banków, które świadczą taką, usługę dostępne są na stronie: www.pz.gov.pl

- poprzez platformę Envelo za pośrednictwem punktu pocztowego.

- w siedzibie tyskiego ZUS

- w UM Tychy w Wydziale Dowodów Osobistych : tel. 32 776 35 14, stanowisko nr 8 w Biurze Obsługi Klienta.

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działający w mieście. Nie mamy wątpliwości, że to co się dzieje odbije się na sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, dlatego Andrzej Dziuba – prezydent Tychów, nie czekając na zmianę legislacji ani na pakiet centralny, podjął decyzję o wprowadzeniu rozwiązań, które mają pomóc utrzymać się na rynku lokalnym przedsiębiorcom poszkodowanym przez pandemię koronwirusa.

W urzędzie miasta szukano rozwiązań, które pomogą przede wszystkim tym, którzy stracili możliwość uzyskiwania dochodu, z przyczyn, na które nie mieli wpływu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 • Zwolnienia oraz ulgi za czynsz i dzierżawę w lokalach należących do gminy. Przedsiębiorcy, wynajmujący lokale gminne, którzy mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną całkowicie zwolnieni z opłat czynszowych i dzierżawy od 14 marca 2020 r. do odwołania. Nie oznacza to jednak zwolnienia z opłaty za media.

Dla przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale, niewymienionych w rozporządzeniu, których obroty spadły o 50% nastąpi obniżenie wysokości czynszu o conajmniej 50%, a dla tych, którzy zawiesili w tym okresie prowadzenie działalności gospodarczej, wysokość czynszu ulega obniżeniu o 30%.

[Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu   1 stycznia 2020   r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.]

W przypadku żłobków, przedszkoli i szkół rozpatrywanie wniosków odbędzie się w trybie indywidualnym.

Każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek bezpośrednio do jednostki, z którą została zawarta umowa.

Wniosek, będzie dostępny do pobrania na stronie www.umtychy.pl. W urzędzie miasta będzie go można złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, drogą mailową:   dzialalnosc@umtychy.pl, pocztą na adres:   Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy albo bezpośrednio do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do Urzędu Miasta. Wszelkie pytania na temat pomocy można uzyskać w wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej: (32) 776 31 05.

 • Zmiana terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej z 31 marca 2020 roku na 30 czerwca 2020 roku. W wyjątkowych wypadkach będą podejmowane indywidualne decyzje o umorzeniu należności podatkowych.
 • Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości.

Żeby uzyskać ulgę, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami:

 • oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
 • dokumentami finansowymi za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
 • oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy (osoby fizycznej). 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wnioski można składać w formie:

 • pisemnej   – za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy
  lub
 • elektronicznej – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

Formularze do pobrania

 • Od 1 kwietnia 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, będzie oferował:

- wsparcie przedsiębiorstw, które będą zatrudniać osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Pracodawcy będą mogli otrzymać wyższą niż dotychczas refundację części wynagrodzenia za prace interwencyjne.

- Jednorazowa wypłata premii dla pracodawców, którzy bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniali bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy - w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 7 800 zł),

- Pomoc przedsiębiorstwom, które zobowiązane są do spłaty ratalnej zobowiązań wobec PUP Tychy - odroczenie terminu spłat należności na podstawie złożonego wniosku.

- Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione powyżej propozycje nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorców, ale liczę, że pomogą im przetrwać ten trudny okres i stanąć na nogi. To co oferujemy to bardzo dużo jak na możliwości miasta, mam ogromną nadzieję, że dla wielu przedsiębiorców w naszym mieście okażą się bardzo pomocne –   mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Z uwagą śledzimy także propozycje władzy centralnej oraz zgłaszamy rządowi postulaty samorządów m.in. za pośrednictwem Związku Miast Polskich, oczekując jak najszybciej ich wdrożenia.

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele wchodzącego w życie pakietu ustaw, składającego się na Tarczę antykryzysową.

 

Serwis internetowy - tarcza antykryzysowa

Źródło: Ministerstwo Rozwoju


BIEŻĄCE KOMUNIKATY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MOŻNA ZNALEŹĆ:

JAK PRACUJĄ MIEJSKIE INSTYTUCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

ul. Grota-Roweckiego 42

Czynne: od poniedziałku do piątku – godz. 8-16

Można kontaktować się osobiście, telefonicznie: 32 327 72 77, 32 327 73 77 lub mailowo: izba@izba.tychy.pl

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach

ul. Damrota 66

Czynne: od poniedziałku do piątku – godz. 8.30-15.30

Można kontaktować się osobiście, telefonicznie 32 227 39 63, 729 912 552 ,
mailowo: biuro@cech.tychy.pl .

Podstrefa Tyska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ul. Fabryczna 2

Czynne: od poniedziałki do piątku - godz. 8-16, tel. 32 217 50 42

Osoby pierwszego kontaktu do obsługi inwestora: Dominika Czernow
kom.: 694 463 943
e-mail:
d.czernow@ksse.com.pl

Tomasz Noga
kom.: 798 892 120
e-mail: tnoga@ksse.com.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

ul. Budowlanych 59

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach prowadzi obsługę za pośrednictwem usług elektronicznych (www.pracagov.pl), telefonicznie, listownie lub mailowo ( e-mail: poczta@pup.tychy.pl ).

Pisma, wnioski, zapytania można wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej sie w siedzibie urzędu na parterze. Osobisty kontakt możliwy jest w sprawach pilnych po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się z pracownikiem urzędu. We wszelkich pismach kierowanych do urzędu pracownicy proszą o podawanie telefonu kontaktowego w celu łatwiejszej i szybkiej komunikacji.

AKTUALNA LISTA KONTAKTÓW

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

• tel. 32 781 58 73

• tel. 32 781 58 61

• tel. 698 609 164

• tel. 600 932 034

• e-mail: gozdek@pup.tychy.pl


ZATRUDNIANIE CUDZOZIMECÓW I OFERTY PRACY

• tel. 32 781 58 69

• tel. 32 781 58 67

• e-mail: cudzoziemcy@pup.tychy.pl

• e-mail: oferty@pup.tychy.pl


POZOSTAŁE SPRAWY

• tel. 32 781 58 76

• tel. 32 781 58 66

• fax  32 781 58 60

• e-mail: kancelaria@pup.tychy.pl

• e-mail: poczta@pup.tychy.pl


TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POZOSTAŁE INSTRUMENTY COVID

• tel. 698 609 168 

• tel. 32 781 58 68 

• e-mail: tarcza.covid@pup.tychy.pl


TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POŻYCZKI COVID

• tel. 698 609 167 

• tel. 698 609 170 

• e-mail: tarcza.covid@pup.tychy.pl

Urząd Skarbowy w Tychach

Al. Niepodległości 60

Sprawy można załatwiać przez e-usługi, telefonicznie, lub mailowo. Możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym przez 5 dni w tygodniu:

 • Poniedziałek 7:30 - 18:00

 • Wtorek - Piątek 7:30 - 14:30.

Podania można składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu w portalu ePuap (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), a także za pomocą portalu podatkowego.

Przy drzwiach do urzędu oraz w holu, ustawiono skrzynki.

Ważne telefony:

centralna: 32 325 11 00
PIT – 665 202 951, 32 325 12 13

VAT – (32) 325 11 86, (32) 325 12 12

CIT – 516 230 649

spadki/darowizny – 325 11 12, (32) 325 11 29

rejestracja podatników – (32) 325 12 06

egzekucja administracyjna – (32) 325 11 41, (32) 325 11 39

rachunkowość podatkowa – (32) 325 12 27, (32) 325 12 33

komórka wierzycielska – upomnienia – (32) 325 11 47, 668 230 252

ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – (32) 325 11 89, 668 230 252

zaświadczenia – (32) 325 11 01

sprawy karne skarbowe – (32) 325 11 37

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tychach

ul. de Gaulle’a 16

Czynne: poniedziałek od godz. 8-18.

Wtorek-piątek od godz. 8-15.

ZUS zachęca do założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług elektronicznych . W ZUS przygotowano wyodrębnioną strefę, gdzie można złożyć wniosek bez kontaktu z pracownikami, w przedsionku jest skrzynka , w której do godz. 17 można składać dokumenty.

Wnioski można złożyć bez wychodzenia z domu za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub wysłać pocztą.

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00 )  uruchomiło specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji na temat:

 1. zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji  - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać  0  – połączenie z konsultantem, a następnie 9  - zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

 2. ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności   - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0   – połączenie z konsultantem, a następnie 7  - ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.

 3. w innych sprawach  - tak jak dotychczas – po wybraniu 0  (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:

 • 1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,

 • 2 - Renty i emerytury,

 • 3 – Zasiłki,

 • 4 - Informacje dla ubezpieczonych,

 • 5 - Informacje dla płatników.

Konsultanci COT są dostępni od  pon. - pt. od godz. 7-18.

ZUS uruchomił trzy infolinie:

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat świadczeń przysługujących z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także dotyczące zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Drugi uruchomiony NUMER 22 290 87 02, TO KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W SPRAWIE WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

A dzwoniąc na 22 290 87 03 można zapytać nt. odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji.

Dodatkowe infolinie są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

SPRAWDŹ CZY OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI DOTYCZĄ TWOJEJ FIRMY?

 

Od soboty 24 października 2020 r., zasady ze strefy czerwonej zostają rozciągnięte na całą Polskę.

Tychy w strefie czerwonej

Od 24 października cała Polska znajdzie się w strefie czerwonej. Rząd wprowadza nowe obostrzenia w funkcjonowaniu. Oznacza to między innymi naukę zdalną dla klas IV-VIII w szkołach podstawowych, zamknięcie lokali gastronomicznych.

Gastronomia w Tychach

Od 24 października gastronomia może świadczyć usługi jedynie na wynos. Przypominamy o bazie obiektów gastronomicznych w Tychach.

Koronawirus - aktualne informacje z miasta

Projekt: Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

Projekt: Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

9 lutego 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków w projekcie „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Czy wiesz, że prowadząc firmę możesz obniżyć swoje podatki dzięki ulgom podatkowym? To, czy możesz skorzystać z ulg, zależy od formy opodatkowania twojej działalności gospodarczej.

Od 12 lutego zmiany w obostrzeniach

Od 12 lutego zmiany w obostrzeniach

Możliwość korzystania z hoteli, stoków narciarskich, a także kin i teatrów w ścisłym reżimie sanitarnym - to najważniejsze zasady, jakie będą obowiązywać już od 12 lutego 2021 r. na terenie całego kraju.

Koronawirus - zmiany w obostrzeniach od 12 lutego

Koronawirus - zmiany w obostrzeniach od 12 lutego

Dziś (5 lutego) ogłoszono zmiany w obostrzeniach w związku z pandemią koronawirusa. Od 12 lutego (warunkowo na 2 tygodnie) nastąpi otwarcie między innymi hoteli, teatrów, kin, basenów czy stoków narciarskich.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×