19 marca 2020, 11:27:46

Informacje dla przedsiębiorców.

Urząd Miejski jest nieczynny dla klientów, w związku z tym nie ma możliwości złożenia wniosku CEIDG-1 w formie papierowej. Pracownicy Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej, udzielają informacji telefonicznie lub mailowo.

Kontakt do Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej: (32) 776 31 03, 776 31 04, 776 31 05, 776 31 34, e-mail: działalnosc@umtychy.pl.

Wniosek można złożyć:

Wnioski dotyczące rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej, można wypełnić na stronie internetowej CEIDG
i potwierdzić profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.    

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają profilu zaufanego mają możliwość jego potwierdzenia, korzystając z bankowości elektronicznej. Informacje wraz z listą banków, które świadczą taką usługę dostępne są na stronie www.pz.gov.pl .

W razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosku on-line, można skontaktować się z infolinią Ministerstwa Rozwoju: 801 055 088 (w dni robocze od godz. 7-17).

 • wysłać listem poleconym do Urzędu Miasta Tychy, ale własnoręczność podpisu powinien poświadczyć notariusz.

Należy pamiętać, że zgłoszenie zmiany, zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej będzie można dokonać w późniejszym terminie, z datą wsteczną.

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działający w mieście. Nie mamy wątpliwości, że to co się dzieje odbije się na sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, dlatego Andrzej Dziuba – prezydent Tychów, nie czekając na zmianę legislacji ani na pakiet centralny, podjął decyzję o wprowadzeniu rozwiązań, które mają pomóc utrzymać się na rynku lokalnym przedsiębiorcom poszkodowanym przez pandemię koronwirusa.

W urzędzie miasta szukano rozwiązań, które pomogą przede wszystkim tym, którzy stracili możliwość uzyskiwania dochodu, z przyczyn, na które nie mieli wpływu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 • Zwolnienia oraz ulgi za czynsz i dzierżawę w lokalach należących do gminy. Przedsiębiorcy, wynajmujący lokale gminne, którzy mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną całkowicie zwolnieni z opłat czynszowych i dzierżawy od 14 marca 2020 r. do odwołania. Nie oznacza to jednak zwolnienia z opłaty za media.

Dla przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale, niewymienionych w rozporządzeniu, których obroty spadły o 50% nastąpi obniżenie wysokości czynszu o conajmniej 50%, a dla tych, którzy zawiesili w tym okresie prowadzenie działalności gospodarczej, wysokość czynszu ulega obniżeniu o 30%.

[Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu   1 stycznia 2020   r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.]

W przypadku żłobków, przedszkoli i szkół rozpatrywanie wniosków odbędzie się w trybie indywidualnym.

Każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek bezpośrednio do jednostki, z którą została zawarta umowa.

Wniosek, będzie dostępny do pobrania na stronie www.umtychy.pl. W urzędzie miasta będzie go można złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, drogą mailową:   dzialalnosc@umtychy.pl, pocztą na adres:   Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy albo bezpośrednio do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do Urzędu Miasta. Wszelkie pytania na temat pomocy można uzyskać w wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej: (32) 776 31 05.

 • Zmiana terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej z 31 marca 2020 roku na 30 czerwca 2020 roku. W wyjątkowych wypadkach będą podejmowane indywidualne decyzje o umorzeniu należności podatkowych.
 • Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości.

Żeby uzyskać ulgę, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami:

 • oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
 • dokumentami finansowymi za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
 • oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy (osoby fizycznej). 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wnioski można składać w formie:

 • pisemnej   – za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy
  lub
 • elektronicznej – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

Formularze do pobrania

 • Od 1 kwietnia 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, będzie oferował:

- wsparcie przedsiębiorstw, które będą zatrudniać osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Pracodawcy będą mogli otrzymać wyższą niż dotychczas refundację części wynagrodzenia za prace interwencyjne.

- Jednorazowa wypłata premii dla pracodawców, którzy bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniali bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy - w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 7 800 zł),

- Pomoc przedsiębiorstwom, które zobowiązane są do spłaty ratalnej zobowiązań wobec PUP Tychy - odroczenie terminu spłat należności na podstawie złożonego wniosku.

- Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione powyżej propozycje nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorców, ale liczę, że pomogą im przetrwać ten trudny okres i stanąć na nogi. To co oferujemy to bardzo dużo jak na możliwości miasta, mam ogromną nadzieję, że dla wielu przedsiębiorców w naszym mieście okażą się bardzo pomocne –   mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Z uwagą śledzimy także propozycje władzy centralnej oraz zgłaszamy rządowi postulaty samorządów m.in. za pośrednictwem Związku Miast Polskich, oczekując jak najszybciej ich wdrożenia.

BIEŻĄCE KOMUNIKATY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MOŻNA ZNALEŹĆ:

JAK PRACUJĄ MIEJSKIE INSTYTUCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Należy kontaktować się telefonicznie: 796 596 106 lub mailowo: izba@izba.tychy.pl .

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach

W sprawach pilnych należy kontaktować się wyłącznie mailowo: biuro@cech.tychy.pl .

Podstrefa Tyska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Możliwość spotkań oraz  kontaktów na telefony stacjonarne została ograniczona, wyznaczono osoby pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu: Dominika Czernow
kom.: 694 463 943
e-mail: d.czernow@ksse.com.pl

KSSE - działania podjęte w związku z epidemią koronawirusa

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Prowadzi obsługę klientów wyłącznie telefonicznie i mailowo. We wszystkich sprawach można kontaktować się telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 14.

Telefony: 32 781 58 61, 781 58 78, e-mail: poczta@pup.tychy.pl

Urząd Skarbowy w Tychach

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym.

Do 10 kwietnia - korzystanie z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e- PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Podatki będzie można rozliczyć na 2 sposoby:

 • On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
 • W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT –   665 202 951, 516 230 649

VAT   –  32 325 11 86, 325 12 12

CIT   – 516 230 649

spadki/darowizny –  32 325 11 12, 325 11 84

rejestracja podatników – 32 325 12 06

egzekucja administracyjna – 32 325 11 41, 325 11 39

rachunkowość podatkowa – 32 325 12 27, 325 12 33

komórka wierzycielska – upomnienia – 32) 325 11 47, 668 230   252

ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – 32 325 11 89, 668 230 252

zaświadczenia nr telefonu – 32 325 11 01

sprawy karne skarbowe nr telefonu – 32 325 11 37

Adres e-mail urzędu skarbowego: sekretariat.us.tychy@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługa Twój e-PIT są dostępne na: www.podatki.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tychach

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00 ) uruchomiło specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji na temat:

 1. zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 - zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
 2. ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności   - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0   – połączenie z konsultantem, a następnie 7 - ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.
 3. w innych sprawach - tak jak dotychczas – po wybraniu 0 (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:
 • 1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
 • 2 - Renty i emerytury,
 • 3 – Zasiłki,
 • 4 - Informacje dla ubezpieczonych,
 • 5 - Informacje dla płatników.

Konsultanci COT są dostępni od pon. - pt. od godz. 7 - 18.

ZUS zachęca do założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług elektronicznych. We wszystkich placówkach ZUS przygotowano wyodrębnioną strefę, gdzie można złożyć wniosek bez kontaktu z pracownikami.

!!! Przedsiębiorcy mogą już składać w ZUS uproszczone wnioski o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne o trzy miesiące.

ZUS wprowadził możliwość odroczenia terminu płatności składek dla przedsiębiorców i zawieszenia płatności układów ratalnych w przypadku firm, które szczególnie ucierpiały przez epidemię koronawirusa.

Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub wysłać pocztą. Można go również złożyć za pośrednictwem urzędomatu, który jest czynny 24 godziny na dobę lub wrzucić do skrzynki na korespondencję. Skrzynkę postawiono w wydzielonej strefie przed wejściem do budynku tyskiego ZUS. Strefa jest czynna od godziny 8-15, wszystkie wnioski do wypełniania są również dostępne.

ZUS uruchomił trzy nowe infolinie:

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat świadczeń przysługujących z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także dotyczące zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Drugi uruchomiony NUMER 22 290 87 02, TO KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W SPRAWIE WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

A dzwoniąc na 22 290 87 03 można zapytać nt. odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji.

Dodatkowe infolinie są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

OBOWIĄZUJĄCE I PLANOWANE ROZWIĄZANIA PRAWNE:

SPRAWDŹ CZY OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI DOTYCZĄ TWOJEJ FIRMY?

Minister Zdrowia ograniczył, a w niektórych przypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Czy te ograniczenia dotyczą twojej firmy? Informacje dostępne są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowano INSTRUKCJE, ZALECENIA I WYTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowano następujące  INSTRUKCJE, ZALECENIA I WYTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Koronawirus - aktualne informacje z miasta

Koronawirus w Tychach - stan na 28.03.2020 r.

Koronawirus w Tychach - stan na 28.03.2020 r.

Koronawirus - aktualne informacje z miasta

Koronawirus w Tychach - stan na 26.03.2020

Koronawirus w Tychach - stan na 26.03.2020

Koronawirus - aktualne informacje z miasta

Urząd Miasta Tychy zamknięty dla klientów do odwołania

Urząd Miasta Tychy zamknięty dla klientów do odwołania

Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywa się telefonicznie, drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty oraz skrzynek wystawionych przed urzędem.

Kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem

Kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem

Wychodzenie z domu ograniczone do niezbędnego minimum, poruszanie po ulicach w grupach maksymalnie dwuosobowych i kary za nie przestrzeganie zakazu gromadzenia się. Takie obostrzenia ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×