19 marca 2020, 11:27:46

Informacje dla przedsiębiorców.

jasna plansza z ikona teczki i napisem "dla przedsiębiorcy"

Sprawy dotyczące:

 • otwarcia działalności gospodarczej,
 • zgłoszenia zmian we wpisie,
 • zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej,
 • wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG,
 • udzielenia informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności gospodarczej istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przed
  1 lipca 2011 r.,

Można załatwić bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy,
stanowisko nr 5.

W innych sprawach załatwianych przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: dzialalnosc@umtychy.pl, tel. 32 776 31 03 lub 776 31 05.

WNIOSEK CEIDG-1 MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 • w UM Tychy (stanowisko nr 5 w Biurze Obsługi Klienta) po telefonicznym umówieniu terminu

W razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosku on-line, można skontaktować się z infolinią Ministerstwa Rozwoju: 801 055 088 (w dni robocze od godz. 7-17).

Wnioski on-line dotyczące rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej, należy wypełnić na stronie internetowej CEIDG i potwierdzić profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.    

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają profilu zaufanego mają możliwość jego potwierdzenia:

-  korzystając z bankowości elektronicznej. Informacje wraz z listą banków, które świadczą taką, usługę dostępne są na stronie: www.pz.gov.pl

- poprzez platformę Envelo za pośrednictwem punktu pocztowego.

- w siedzibie tyskiego ZUS

- w UM Tychy,  po umówieniu terminu w Wydziale Dowodów Osobistych: tel. 32 776 35 14, stanowisko nr 8 w Biurze Obsługi Klienta.

- istnieje możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego.

- wysłać listem poleconym do Urzędu Miasta Tychy lub wrzucić do skrzynki przed urzędem, ale własnoręczność podpisu powinien poświadczyć notariusz (prosimy o podanie telefonu kontaktowego na wniosku).

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działający w mieście. Nie mamy wątpliwości, że to co się dzieje odbije się na sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, dlatego Andrzej Dziuba – prezydent Tychów, nie czekając na zmianę legislacji ani na pakiet centralny, podjął decyzję o wprowadzeniu rozwiązań, które mają pomóc utrzymać się na rynku lokalnym przedsiębiorcom poszkodowanym przez pandemię koronwirusa.

W urzędzie miasta szukano rozwiązań, które pomogą przede wszystkim tym, którzy stracili możliwość uzyskiwania dochodu, z przyczyn, na które nie mieli wpływu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 • Zwolnienia oraz ulgi za czynsz i dzierżawę w lokalach należących do gminy. Przedsiębiorcy, wynajmujący lokale gminne, którzy mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną całkowicie zwolnieni z opłat czynszowych i dzierżawy od 14 marca 2020 r. do odwołania. Nie oznacza to jednak zwolnienia z opłaty za media.

Dla przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale, niewymienionych w rozporządzeniu, których obroty spadły o 50% nastąpi obniżenie wysokości czynszu o conajmniej 50%, a dla tych, którzy zawiesili w tym okresie prowadzenie działalności gospodarczej, wysokość czynszu ulega obniżeniu o 30%.

[Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu   1 stycznia 2020   r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.]

W przypadku żłobków, przedszkoli i szkół rozpatrywanie wniosków odbędzie się w trybie indywidualnym.

Każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek bezpośrednio do jednostki, z którą została zawarta umowa.

Wniosek, będzie dostępny do pobrania na stronie www.umtychy.pl. W urzędzie miasta będzie go można złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, drogą mailową:   dzialalnosc@umtychy.pl, pocztą na adres:   Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy albo bezpośrednio do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do Urzędu Miasta. Wszelkie pytania na temat pomocy można uzyskać w wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej: (32) 776 31 05.

 • Zmiana terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej z 31 marca 2020 roku na 30 czerwca 2020 roku. W wyjątkowych wypadkach będą podejmowane indywidualne decyzje o umorzeniu należności podatkowych.
 • Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości.

Żeby uzyskać ulgę, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami:

 • oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
 • dokumentami finansowymi za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
 • oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy (osoby fizycznej). 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wnioski można składać w formie:

 • pisemnej   – za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy
  lub
 • elektronicznej – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

Formularze do pobrania

 • Od 1 kwietnia 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, będzie oferował:

- wsparcie przedsiębiorstw, które będą zatrudniać osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Pracodawcy będą mogli otrzymać wyższą niż dotychczas refundację części wynagrodzenia za prace interwencyjne.

- Jednorazowa wypłata premii dla pracodawców, którzy bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniali bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy - w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 7 800 zł),

- Pomoc przedsiębiorstwom, które zobowiązane są do spłaty ratalnej zobowiązań wobec PUP Tychy - odroczenie terminu spłat należności na podstawie złożonego wniosku.

- Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione powyżej propozycje nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorców, ale liczę, że pomogą im przetrwać ten trudny okres i stanąć na nogi. To co oferujemy to bardzo dużo jak na możliwości miasta, mam ogromną nadzieję, że dla wielu przedsiębiorców w naszym mieście okażą się bardzo pomocne –   mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Z uwagą śledzimy także propozycje władzy centralnej oraz zgłaszamy rządowi postulaty samorządów m.in. za pośrednictwem Związku Miast Polskich, oczekując jak najszybciej ich wdrożenia.

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele wchodzącego w życie pakietu ustaw, składającego się na Tarczę antykryzysową.

Jakie rozwiązania przewiduje Tarcza antykryzysowa?

 • zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrudniały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
  dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;  
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku;
 • Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia PPK). Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły wybranych rozwiązań

Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwiązania dotyczą pracodawców i pracowników

Serwis internetowy - tarcza antykryzysowa

Źródło: Ministerstwo Rozwoju


BIEŻĄCE KOMUNIKATY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MOŻNA ZNALEŹĆ:

JAK PRACUJĄ MIEJSKIE INSTYTUCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Należy kontaktować się telefonicznie: 796 596 106 lub mailowo: izba@izba.tychy.pl .

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach

W sprawach pilnych należy kontaktować się wyłącznie mailowo: biuro@cech.tychy.pl .

Podstrefa Tyska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Możliwość spotkań oraz  kontaktów na telefony stacjonarne została ograniczona, wyznaczono osoby pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu: Dominika Czernow
kom.: 694 463 943
e-mail: d.czernow@ksse.com.pl

KSSE - działania podjęte w związku z epidemią koronawirusa

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach prowadzi obsługę za pośrednictwem usług elektronicznych, telefonicznie lub mailowo (e-mail: poczta@pup.tychy.pl).

W sprawach, których nie można załatwić w ten sposób, istnieje możliwość wizyty w urzędzie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

AKTUALNA LISTA KONTAKTÓW

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 • tel. 698 609 167 - pożyczki COVID
 • tel. 698 609 168 - pożyczki COVID
 • tel. 698 609 170 - pożyczki COVID
 • tel. 32 781 58 68 -  pozostałe instrumenty COVID
 • e-mail: tarcza.covid@pup.tychy.pl


REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

 • tel. 32 781 58 73
 • tel. 32 781 58 61
 • tel. 698 609 164
 • tel. 600 932 034
 • e-mail: gozdek@pup.tychy.pl


ZATRUDNIANIE CUDZOZIMECÓW I OFERTY PRACY

 • tel. 32 781 58 69
 • tel. 32 781 58 67
 • e-mail: cudzoziemcy@pup.tychy.pl
 • e-mail: oferty@pup.tychy.pl


POZOSTAŁE SPRAWY

 • tel. 32 781 58 76
 • tel. 32 781 58 66
 • fax  32 781 58 60
 • e-mail: kancelaria@pup.tychy.pl
 • e-mail: poczta@pup.tychy.pl

O JAKĄ POMOC Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ MOŻESZ WNIOSKOWAĆ DO PUP?

Wszelkie informacje odnośnie naboru wniosków w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ dostępne są na stronie urzędu pracy.

Urząd Skarbowy w Tychach

W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, jest możliwa wizyta w urzędzie 2 dni w tygodniu:

 • Środa od 9 do 13
 • Piątek od 9 do 13.

Obsługa klientów odbywa się poprzez e-Usługi, e-PUAP i telefonicznie.

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e- PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Podatki będzie można rozliczyć na 2 sposoby:

 • On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
 • W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT –   665 202 951, 32 325 12 13

VAT   –  32 325 11 86, 325 12 12

CIT   – 516 230 649

spadki/darowizny –  32 325 11 12, 325 11 84

rejestracja podatników – 32 325 12 06

egzekucja administracyjna – 32 325 11 41, 325 11 39

rachunkowość podatkowa – 32 325 12 27, 325 12 33

komórka wierzycielska – upomnienia – 32) 325 11 47, 668 230   252

ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – 32 325 11 89, 668 230 252

zaświadczenia nr telefonu – 32 325 11 01

sprawy karne skarbowe nr telefonu – 32 325 11 37

Adres e-mail urzędu skarbowego: sekretariat.us.tychy@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługa Twój e-PIT są dostępne na: www.podatki.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tychach

Od 4 maja 2020 r. ZUS przywraca standardową obsługę klientów w swoich placówkach. Dowiedz się więcej>>

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00 ) uruchomiło specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji na temat:

 1. zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 - zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
 2. ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności   - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0   – połączenie z konsultantem, a następnie 7 - ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.
 3. w innych sprawach - tak jak dotychczas – po wybraniu 0 (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:
 • 1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
 • 2 - Renty i emerytury,
 • 3 – Zasiłki,
 • 4 - Informacje dla ubezpieczonych,
 • 5 - Informacje dla płatników.

Konsultanci COT są dostępni od pon. - pt. od godz. 7 - 18.

ZUS zachęca do założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług elektronicznych. We wszystkich placówkach ZUS przygotowano wyodrębnioną strefę, gdzie można złożyć wniosek bez kontaktu z pracownikami.

Wnioski można złożyć bez wychodzenia z domu za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub wysłać pocztą. Można je również złożyć za pośrednictwem urzędomatu, który jest czynny 24 godziny na dobę lub wrzucić do skrzynki na korespondencję. Skrzynkę postawiono w wydzielonej strefie przed wejściem do budynku tyskiego ZUS. Strefa jest czynna od godziny 8-15, wszystkie wnioski do wypełniania są również dostępne.

ZUS uruchomił trzy nowe infolinie:

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat świadczeń przysługujących z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także dotyczące zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Drugi uruchomiony NUMER 22 290 87 02, TO KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W SPRAWIE WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

A dzwoniąc na 22 290 87 03 można zapytać nt. odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji.

Dodatkowe infolinie są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

OBOWIĄZUJĄCE I PLANOWANE ROZWIĄZANIA PRAWNE:

SPRAWDŹ CZY OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI DOTYCZĄ TWOJEJ FIRMY?

Minister Zdrowia ograniczył, a w niektórych przypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Czy te ograniczenia dotyczą twojej firmy? Informacje dostępne są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowano INSTRUKCJE, ZALECENIA I WYTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowano następujące  INSTRUKCJE, ZALECENIA I WYTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Koronawirus - aktualne informacje z miasta

3+ Liczna Rodzina

3+ Liczna Rodzina

Program 3+ liczna rodzina

Koronawirus - przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

Koronawirus - przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ruszyła z akcją informacyjną o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny w czasie trwającej pandemii koronawirusa.

Komunikat w sprawie kodów PKD (Escape Roomy)

Komunikat w sprawie kodów PKD (Escape Roomy)

Od 1 sierpnia 2020 r., przestaje obowiązywać kod PKD 93.29. Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Nie będzie go można wybrać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowa firma: STUDIO OPTYCZNE NIEZŁA PARA

Informujemy, że do programu "3+ Liczna Rodzina" oraz "Aktywni60plus" dołączyła nowa firma STUDIO OPTYCZNE NIEZŁA PARA z siedzibą w Tychach, przy al. Niepodległości 87/9. Firma zapewnia: - 20% zniżki na oprawy korekcyjne i przeciwsłoneczne - 100% zniżki na badanie wzroku przy zakupie okularów.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×