14 listopada 2016, 11:23:50

W ramach realizacji zadań własnych gminy, wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zarządzeniem nr 0050/9/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Tychy powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach.

szklanki Autor: Małgorzata Tomaszewska

MKRPA realizuje następujące zadania:

 1. Inicjuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 2. Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:
 • przyjmuje wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu;
 • przeprowadza rozmowy motywując – interweniujące z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami;
 • kieruje na badanie przeprowadzane przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
 • kieruje do Sądu Rejonowego w Tychach kompletne wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
 • wypełnia formularz „Niebieskiej Karty” w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodzinny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie i przekazuje ją do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychach.
 • współpracuje z następującymi instytucjami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Komendą Miejską Policji, MENS SANĄ Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Placówką Pieczy Zastępczej Kwadrat, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Wydziałem Działalności Gospodarczej UM Tychy;
 1. Opiniuje:
 • projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • projekty uchwał dotyczących limitu punktów sprzedaży oraz usytuowania na terenie miasta punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Tychy,
 1. Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta może prowadzić kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Bierze udział w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Zarządzenie Prezydenta 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×